Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» (ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.»
(ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ)

Τέλη Αυγούστου εγκρίθηκε από την Γ.Σ. των μετόχων της ο δεύτερος Ισολογισμός της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» για την χρήση Γενάρης-Δεκέμβρης 2015. Για το 2015 η εταιρεία που ιδρύθηκε για να κατασκευάσει και να διαχειρίζεται το νέο γήπεδο της Α.Ε.Κ. εμφάνισε Κέρδη πρό φόρων 8.641,89 Ευρώ. Σήμερα θ’ αναλύσουμε -όσο μπορούμε με τα δεδομένα που έχουμε- τον Ισολογισμό και θα σημειώσουμε όσα σημεία χρειάζονται περισσότερη πληροφόρηση και διευκρινήσεις. Σημειώνω ότι εξαιτίας της αλλαγής των Λογιστικών Προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν στην Χρήση του 2015 και την προηγούμενη αποτελεί αληθινή σπαζοκεφαλιά η μεταξύ τους σύγκριση των δύο Ισολογισμών. Για να μην πονοκεφαλιάζουμε ακολουθούμε τον Ισολογισμό του 2015 για τις επιμέρους αξίες της προηγούμενης Χρήσης.

Τα μεγέθη του Ισολογισμού το 2015 μεταβλήθηκαν σε σχέση με το 2014 ως εξής:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2015 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Λοιπά Ενσώματα Πάγια 1.283.404,37 1.228.550,00 54.854,37
Λοιπά Άυλα 3.000,00 3.000,00 0,00
Αναβαλλόμενοι Φόροι (απαιτήσεις) 11.889,97 11.889,97 0,00
Εμπορικές Απαιτήσεις 5.954,93 8.786,68 -2.831,75
Λοιπές Απαιτήσεις 643.029,36 633.286,62 9.742,74
Προπληρωμένα Έξοδα 112.174,33 117.174,33 -5.000,00
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 639.938,16 1.615.654,92 -915.716,76
Μετοχικό Κεφάλαιο 2.653.038,10 2.653.038,10 0,00
Αποτελέσματα εις Νέο -39.456,33 -44.895,00 5.438,67
Εμπορικές Υποχρεώσεις 53.670,00 5.685,45 47.984,55
Φόρος Εισοδήματος 6.880,56 20.418,52 -13.537,96
Λοιποί Φόροι και Τέλη 18.021,90 18.681,90 -660,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 7.236,89 965.413,55 -958.176,66

Τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα είναι:

  • Η μείωση των «Εμπορικών απαιτήσεων» της εταιρείας.
  • Η αύξηση των «Λοιπών Απαιτήσεων».
  • Η οριακή (για το ύψος τους) μείωση των «Προπληρωμένων Εξόδων».
  • Η πολύ μεγάλη μείωση των «Ταμειακών Διαθεσίμων και Ισοδυνάμων».
  • Η πολύ μεγάλη (για το ύψος τους) αύξηση των «Εμπορικών Υποχρεώσεων».
  • Η οριακή μείωση των «Λοιπών Φόρων και Τελών»
  • Η πολύ μεγάλη μείωση των «Λοιπών Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων».

Τι σημαίνουν όμως για την κατάσταση της εταιρείας όλα αυτά;

Κατ’ αρχάς καλό θα ήταν να μας ενημέρωνε η εταιρεία από ποια αιτία προέρχονται οι «εμπορικές απαιτήσεις» της μιας και δεν λειτουργεί ακόμα κανονικά. Θα μπορούσαν να είναι κάποιες απαιτήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί και αφορούν την περίοδο Καλοκαίρι 2013-Καλοκαίρι 2014 όταν η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» είχε αναλάβει για λογαριασμό του ποδοσφαιρικού τμήματος (το οποίο τότε τυπικά ανήκε στην Ερασιτεχνική) την εύρεση χορηγών.

Αντίστοιχα καλό θα ήταν να μάθουμε την προέλευση τόσο των «Λοιπών Απαιτήσεων» οι οποίες εμφάνισαν οριακή αύξηση, όσο και των «Εμπορικών Υποχρεώσεων» της εταιρείας.

Σχετικά με τα «Προπληρωμένα Έξοδα» δεν μπορεί να υπάρξει κάποια παρανόηση καθώς είναι έξοδα τα οποία αφορούν σε μελλοντικές χρήσεις και γι’ αυτό αναφέρονται ξεχωριστά μέχρι να έρθει η ώρα που θα καταχωρηθούν στα έξοδα και θα διαμορφώσουν έτσι τ’ αποτελέσματα της.

Η μεγάλη μείωση των «Ταμειακών Διαθεσίμων και Ισοδυνάμων» συνδέεται με την αντίστοιχα μεγάλη μείωση των «Λοιπών Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων». Είναι προφανές ότι το 2015 η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» το πέρασε εξοφλώντας τις υποχρεώσεις (χρέη) της.

Όσον αφορά τώρα τ’ Αποτελέσματα της Χρήσης (και χωρίς να γίνονται συγκρίσεις με την προηγούμενη χρήση) αυτά έκλεισαν με κερδοφορία και με βάση τον Ισολογισμό προέκυψαν ως εξής:

  • Η εταιρεία εξέδωσε τιμολόγια καθαρής αξίας 22.062,63 Ευρώ.
  • Το «κόστος πωλήσεων» (ή αλλιώς «Λοιπά Έξοδα και Ζημιές») ανήλθε σε 13.089,33 Ευρώ.
  • Η εταιρεία είχε «Άλλα Έσοδα και Κέρδη» (από τόκους;) 0,95 Ευρώ, ενώ πλήρωσε και για «Χρωστικούς Τόκους και συναφή Έξοδα» 332,36 Ευρώ.

Συμψηφίζοντας τα παραπάνω η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» κατέγραψε Κέρδη πρό Φόρων 8.641,89 Ευρώ. Στα Κέρδη αυτά αναλογεί Φόρος Εισοδήματος 3.203,22 Ευρώ. Τα Κέρδη μετά την αφαίρεση του Φ.Ε. ανήλθαν τελικά σε 5.438,67 Ευρώ.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσω τα εξής:

Πέρισυ η εταιρεία είχε «Λογιστικές Ζημιές» 44.895,00 Ευρώ. Επειδή όμως για την Εφορία κάποια έξοδα δεν γίνονται δεκτά εμφάνιζε «Φορολογικά Κέρδη» για τα οποία και πλήρωσε Φ.Ε.

Φέτος εμφανίζει και από λογιστικής και από φορολογικής άποψης Κέρδη. Ωστόσο ενώ πληρώνει γι’ αυτά Φ.Ε. στο Δημόσιο, για τους μετόχους της συμψηφίζει τις περσυνές Ζημιές της (από τις οποίες απομένει ακόμα υπόλοιπο 39.456,33 Ευρώ).

Δεδομένου ότι ο Φ.Ε. δεν είχε πληρωθεί στις 31/12/2015 εμφανίζεται στον Ισολογισμό ως υποχρέωση. Το ποσό που αναφέρεται εκεί είναι 6.880,56 Ευρώ. Έχοντας υπόψη ότι η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος ήταν στο 50% για τις νέο-ιδρυόμενες και για την πρώτη 3ετία εταιρίες σε σχέση με τον Φ.Ε., καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο οφειλόμενος φόρος ήταν 4.587,02 Ευρώ και όχι 3.203,22 που αναφέρει ο Ισολογισμός. Από αυτό (και κάνοντας τις πράξεις) προκύπτει ότι για την Εφορία η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» είχε «Φορολογικά Κέρδη» ύψους 15.817,31 Ευρώ. Πράγματι στα 15.817,31 Ευρώ Κέρδη ο Φ.Ε. (29%) είναι 4.587,02 και εφ’ όσον η προκαταβολή της επόμενης χρήσης στην περίπτωση μας είναι στο 50% αυτή ήταν της τάξης των 2.293,52 Ευρώ.

Τέλος από την άποψη του «Δείκτη Ρευστότητας» η «Δικέφαλος» πέρισυ βMρισκόταν στο 1,60 και φέτος βρίσκεται 7,46 αποδεικνύοντας ότι από άποψη ρευστότητας και πάντα σε σχέση με τις υποχρεώσεις της (χρέη) η εταιρεία δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλά σημειώνω ότι για να είναι συγκρίσιμος ο δείκτης σε σχέση με την περσυνή του τιμή και φέτος χρησιμοποίησα μόνο τα «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» χωρίς να συνυπολογίσω τις υπόλοιπες απαιτήσεις της εταιρείας με τις συνολικές «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις». Αν ωστόσο κάποιος ήθελε να συνυπολογίσει και τις απαιτήσεις της «Δικέφαλος» τότε ο «Δείκτης Ρευστότητας» θα ήταν για το 2014 στο 2,35 και για το 2015 στο 16,33!

Συμπερασματικά -και με βάση τα οικονομικά στοιχεία της για το 2015- η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» χαίρει άκρας υγείας και δεν έχει να φοβάται τίποτα. Μένει ωστόσο να δούμε πότε θα καταφέρει να ξεκινήσει τα έργα για το νέο γήπεδο της Α.Ε.Κ., η κατασκευή και εκμετάλλευση του οποίου είναι ο αποκλειστικός της σκοπός.

 

17 Οκτώβρη 2016
παρατηρητής 1.

Διαβάστηκε 1942 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» (ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ)