Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΕΧΕΙ Η Κ.Α.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ ΓΑΥΡΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΩΝ; (ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Α. Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ;)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΕΧΕΙ Η Κ.Α.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ ΓΑΥΡΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΩΝ;
(ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Α. Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ;)

Οι ανακοινώσεις της Ε.Ε.Α. κρύβουν μικρά διαμαντάκια. Έτσι σ’ αυτή της 28ης Μάρτη διαβάσαμε ότι τόσο η Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ. όσο και εκείνη των Αγγελόπουλων πρέπει σήμερα 11 Απρίλη να παρουσιαστούν ενώπιον της με βάση το άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 2725/1999 (βλέπε εδώ). Το γεγονός ότι η Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ. καλείται από την Ε.Ε.Α. για το ίδιο ζήτημα με την χρεοκοπημένη πλέον Κ.Α.Ε. των Αγγελόπουλων μας κίνησε την περιέργεια και έτσι ψάξαμε να δούμε τι αφορά η συγκεκριμένη παράγραφος όπως αυτή ισχύει σήμερα. Πράγματι, το άρθρο 78 αναθεωρήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3057/2002 ο οποίος έβαλε στη ζωή μας την Ε.Ε.Α. (βλέπε εδώ). Επειδή στην αναθεωρημένη του μορφή είναι πολύ ενδιαφέρον αλλά και μακροσκελές, το αντιγράφουμε για να το έχετε μπροστά στα μάτια σας.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 78 έλαβε την σημερινή της μορφή με το άρθρο 25 του Ν. 3057/2002 ως εξής:

«1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. οφείλουν να υποβάλλουν, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της νέας αγωνιστικής περιόδου ισοσκελισμένο και θεωρημένο από έναν τουλάχιστο ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Οι Α.Α.Ε μαζί με τον προϋπολογισμό υποχρεούνται να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους ίσου με το 10% του συνόλου των προϋπολογιζομένων εξόδων και λήξεως της ισχύος της έξι μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της Α.Α.Ε. που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και καταπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 (Φ.Ε.Κ. 219 Α’) με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τα αντίστοιχα ποσά διατίθενται ως επιχορήγηση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, στον οικείο σύνδεσμο επαγγελματιών αθλητών ή σε μεμονωμένους εν ενεργεία ή μη αθλητές που έχουν ανάγκη βοήθειας. Το συνολικό ποσό που διατίθεται κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 0,25% του ΠΡΟΠΟ, που κατανέμονται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 102. Με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να ορίζεται η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης.

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική εάν τα έξοδα που προκύπτουν μετά από κάθε μεταγραφική περίοδο υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Στην περίπτωση αυτή οι Α.Α.Ε. οφείλουν να υποβάλλουν αμέσως, εντός πέντε εργασίμων ημερών, τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μαζί με συμπληρωματική εγγυητική επιστολή ύψους όσου με το 10% της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων. Σε κάθε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής, εάν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, η Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, διαφορετικά το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α ανακαλείται με απόφαση της Επιτροπής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού ο προϋπολογισμός και η αντίστοιχη εγγυητική επιστολή κατατίθενται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού».        

Τελευταία τροποποίηση της συγκεκριμένης παραγράφου έγινε με το άρθρο 9 του Ν. 4479/2017 (βλέπε εδώ). Με αυτή ορίζεται ότι:

«Το ποσοστό, βάσει του οποίου καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής ή της συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής της παρούσας παραγράφου, ορίζεται, προκειμένου περί Α.Α.Ε. της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, σε πέντε της εκατό 5% και δέκα τοις εκατό (10%), αντίστοιχα, του προϋπολογισμού εξόδων και κατά κατώτατο όριο τος εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ.»

Όπως αβίαστα προκύπτει από τα παραπάνω, το ζήτημα για το οποίο καλούνται η Α.Ε.Κ. και ο Γαύρος από την Ε.Ε.Α. είναι οικονομικής φύσης. Δεδομένου ότι οι προϋπολογισμοί που υποχρεούνται να καταθέτουν οι Κ.Α.Ε. είναι ισοσκελισμένοι, αυτό σημαίνει ότι η κλήση τους αφορά υπέρβαση των προϋπολογισθέντων εξόδων. Εξίσου αβίαστα προκύπτει ότι η Ε.Ε.Α. καλεί τις δύο Κ.Α.Ε. γιατί αυτές δεν έχουν καταθέσει την συμπληρωματική εγγυητική επιστολή. Το 2017 η σημερινή Κυβέρνηση για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες των Κ.Α.Ε. μείωσε το ποσοστό της αρχικής εγγυητικής επιστολής από 10% σε 5%, ενώ διατήρησε το ποσοστό του 10% για τη συμπληρωματική εγγυητική επιστολή.       

Το ζήτημα από την πλευρά της Κ.Α.Ε. είναι για ποιο λόγο πρέπει να τραβολογιέται με τον ίδιο τρόπο και για το ίδιο θέμα με την χρεοκοπημένη Κ.Α.Ε. των Αγγελόπουλων. Υποτίθεται (γιατί ακόμα ΔΕΝ έχει δημοσιευτεί ο Ισολογισμός του 2016-2017, ούτε φυσικά αυτός του 2017-2018) ότι η Κ.Α.Ε. έχει οικονομικά εξυγιανθεί. Υποτίθεται ότι για τα έργα στα Άνω Λιόσια ότι θα υπάρξει και δανεισμός. Γνωρίζουμε ότι η Κ.Α.Ε. αφήνει όσους χρωστά να πηγαίνουν στην FIBA και να βγάζουν σε βάρος της «διαταγές πληρωμής». Όλα τα προηγούμενα δημιουργούν τουλάχιστον ερωτήματα για το πόσο ικανοποιητική και τελικά πετυχημένη είναι η οικονομική διαχείριση της. Μαζί με τα ερωτήματα δημιουργούνται και ευθύνες της Διοίκησης-Ιδιοκτησίας απέναντι τόσο στους οπαδούς όσο και σ’ όσους έχουν μαζί της οικονομικές συναλλαγές.

11 Απρίλη 2019
«πανταχού παρόντες».

Διαβάστηκε 1481 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΕΧΕΙ Η Κ.Α.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ ΓΑΥΡΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΩΝ; (ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Α. Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ;)