Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ 2o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε. (Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ 2O ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε.
(Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ)

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 5 Γενάρη στο Γ.Ε.ΜΗ. ο Ισολογισμός της Π.Α.Ε. για την περίοδο 2015-2016 (βλέπε εδώ). Ο Ισολογισμός τον οποίο και παρουσιάζουμε στη συνέχεια σε πίνακες περιγράφει την οικονομική κατάσταση της Π.Α.Ε., η οποία φαίνεται ότι έχει αρχίσει να γίνεται σοβαρή. Προτού προχωρήσουμε αφ’ ενός στην παρουσίαση των πινάκων με τα μεγέθη του Ισολογισμού και την ανάλυση τους (πάντα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση) και αφ’ ετέρου στον σχολιασμό τους πρέπει ν’ απευθύνουμε μια προειδοποίηση:

Ότι διαβάζετε αφορά στην οικονομική κατάσταση της Π.Α.Ε. ένα 6μηνο πίσω. ΔΕΝ αντανακλούν την σημερινή της κατάσταση, η οποία αν κρίνουμε από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα της ομάδας και την μειωμένη προσέλευση του κόσμου πρέπει να έχει χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο.

Σημειώνουμε ότι στο κείμενο που συνοδεύει τον Ισολογισμό υπάρχουν δύο λάθη:

  • Το πρώτο είναι λεκτικό βρίσκεται στις σελίδες 5 (6η σειρά πριν το τέλος) & 14 στην 3η πριν το τέλος σειρά και είναι η αναφορά τόσο στοΠρωτάθλημα που συμμετείχε η Α.Ε.Κ. πέρισυ όσο και στην εποπτεύουσα Αρχή. Εκεί αναφέρεται η FOOTBALL LEAGUE και όχι η SUPER LEAGUE. Προφανώς ξέχασαν να το αλλάξουν από πέρισυ.
  • Το δεύτερο αφορά στην ανάλυση της παραγράφου 6.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις όπου λείπει τόσο η αιτιολογία όσο και η αναφορά για ποσό ύψους 999.798,91 Ευρώ.

Ακολουθεί η παράθεση των πινάκων τόσο για τα οικονομικά μεγέθη του Ισολογισμού όσο και για την ανάλυση τους όπως προκύπτει από το κείμενο που τον συνοδεύει. Όπου κρίθηκε απαραίτητο υπάρχει και σχετικό σχόλιο. Στο τέλος εκτός από τους απαραίτητους δείκτες δίνεται και το συμπέρασμα μας σχετικά με τον Ισολογισμό και την κατάσταση που αυτός περιγράφει. Αυτός που θα πάει κατευθείαν στο τέλος χωρίς να μελετήσει τους πίνακες θα έχει περισσότερες απορίες απ’ όσες έχει τώρα. Η παρουσίαση χωρίζεται σε τρία σχετικά μεταξύ τους μέρη.

Α' Μέρος

Οι πρώτοι δύο πίνακες αφορούν τα μεγέθη του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ και του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ συγκρινόμενα με τα περσυνά. Δεδομένου ότι τα μεγέθη που περιλαμβάνονται σ' αυτούς αναλύονται σ' άλλους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω οι συγκεκριμένοι παρατίθενται ασχολίαστοι.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1.103.668,39 673.297,17 430.371,22
ΑΫΛΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 4.851.793,82 4.000.553,71 851.240,11
ΑΫΛΑ-ΛΟΙΠΑ 200.489,80 209.967,41 -9.477,61
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 401.900,00 100.300,00 301.600,00
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.936.708,54 905.739,11 1.030.969,43
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.747.883,95 194.491,66 1.553.392,29
ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.336.225,92 268.309,53 1.067.916,39
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 612.825,85 437.095,26 175.730,59
       
ΣΥΝΟΛΑ 12.191.496,27 6.789.753,85 5.401.742,42

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.881.000,00 1.500.000,00 381.000,00
ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 3.392.384,50 0,00 3.392.384,50
ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 0,00 -31.002,50 31.002,50
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ -4.152.979,01 44.145,60 -4.197.124,61
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.842.051,20 2.603.717,40 -761.666,20
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2.151.618,12 307.074,69 1.844.543,43
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 247.846,52 -247.846,52
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠ/ΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.377.890,60 1.592.380,20 1.785.510,40
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 924.530,86 525.591,94 398.938,92
       
ΣΥΝΟΛΑ 12.191.496,27 6.789.753,85 5.401.742,42

Ακολουθεί η ανάλυση των Λειτουργικών Εσόδων σε σύγκριση με πέρισυ. Ο συμψηφισμός τους με τα Λειτουργικά Έξοδα που ακολουθούν μας δίνει τ΄αποτελέσματα της Χρήσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 1.433.203,56 1.421.024,15 12.179,41
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1.310.568,02 812.881,80 497.686,22
ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 3.249.288,73 2.366.099,84 883.188,89
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ 1.733.019,15 1.983.333,00 -250.313,85
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ UEFA & ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 346.970,00 0,00 346.970,00
ΛΟΙΠΑ 1.998.050,14 84.497,50 1.913.552,64
       
ΣΥΝΟΛΑ 10.071.099,60 6.667.836,29 3.403.263,31

Τα έσοδα από εισιτήρια αξίζουν μια ξεχωριστή ματιά και γι' αυτό παρατίθενται μόνα τους.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΛΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 1.433.233,56 1.421.024,15 12.209,41
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1.310.568,02 812.881,80 497.686,22
       
ΣΥΝΟΛΑ 2.743.801,58 2.233.905,95 509.895,63

Κοιτάζοντας τα σύνολα για τις δύο χρονιές (αυτή της Β' και την πρώτη της Α' Εθνικής) παρατηρούμε ότι η περσυνή είχε αυξημένα έσοδα από εισιτήρια (απλά και διαρκείας) σχεδόν 510.000 Ευρώ. Αυτό όμως είναι παραπλανητικό καθώς την χρονιά της Β' Εθνικής η Π.Α.Ε. ιδρύθηκε μετά την έναρξη της πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας (τα οποία στην αρχή πωλούσε η Ερασιτεχνική).  Συνεπώς και με δεδομένο ότι υπήρξε μια (μικρή έστω) αύξηση τιμών στα εισιτήρια διαρκείας πέρισυ, δικαιούμαστε να θεωρούμε ότι η πελατειακή βάση της ομάδας είναι η ίδια ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία αγωνίζεται και πως με τα σημερινά δεδομένα αυτό είναι και το ταβάνι της.

Ακολουθούν τα Λειτουργικά Έξοδα τα οποία είναι πάνω από τα διπλάσια σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση και εξαιτίας των οποίων το λογιστικό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο. Μετά τον συνοπτικό πίνακα ακολουθεί ανάλυση για κάθε κονδύλι με την σειρά εμφάνισης τους εκτός από τα: Απομείωση και Απόσβεση και Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων των οποίων η παρουσίαση ελάχιστα θα βοηθούσε την ουσιαστική ενημέρωση σας. Ωστόσο όποιος το επιθυμεί μπορεί ν' ανατρέξει στο κείμενο που συνοδεύει τον Ισολογισμό στις παραγράφους 6.18 & 6.19 στην σελίδα 38 (40η του pdf).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 282.941,69 164.527,33 118.414,36
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8.207.779,35 3.439.739,72 4.768.039,63
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 165.899,63 93.852,01 72.047,62
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 121.057,69 53.359,46 67.698,23
ΛΟΙΠΑ 5.450.968,36 2.678.158,71 2.772.809,65
       
ΣΥΝΟΛΑ 14.228.646,72 6.429.637,23 7.799.009,49

Στο Κόστος Πωληθέντων περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με το ποδοσφαιρικό τμήμα κόστη εκτός από το κόστος συμβολαίων των παικτών.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 247.042,08 137.476,37 109.565,71
ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ 35.899,61 27.050,96 8.848,65
       
ΣΥΝΟΛΑ 282.941,69 164.527,33 118.414,36

Ακολουθούν οι Αμοιβές Ποδοσφαιρικού Τμήματος οι οποίες αυξήθηκαν μέσα σε μια Χρήση πάνω από 230% (238% για την ακρίβεια). Μια αύξηση η οποία και προβληματίζει καθώς καμία αλλαγή δεν συνέβη (π.χ. αλλαγή στη Φορολογία) από τη μια Χρήση στην άλλη που να την δικαιολογεί.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 4.184.563,01 1.889.089,86 2.295.473,15
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 4.023.216,34 1.548.649,86 2.474.566,48
       
ΣΥΝΟΛΑ 8.207.779,35 3.437.739,72 4.770.039,63

Τέλος παρατίθενται τα Λοιπά Έξοδα τα οποία και αυτά ακολούθησαν την λογική του διπλασιασμού. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα Έξοδα Τρίτων (μανατζαραίοι;) που αυξήθηκαν κατά 233% και τα Λοιπά (των Λοιπών) Λειτουργικά Έξοδα τα οποία παρουσίασαν αύξηση μόνο κατά 382% (με την στρογγυλοποίηση). 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 758.881,74 401.594,11 357.287,63
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 108.146,66 88.019,47 20.127,19
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 56.481,24 31.487,41 24.993,83
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 41.065,52 19.266,49 21.799,03
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 471.878,27 282.333,61 189.544,66
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 344.256,00 202.405,76 141.850,24
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 5.483,43 4.030,83 1.452,60
ΔΩΡΕΕΣ 2.000,00 0,00 2.000,00
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 14.789,00 15.484,10 -695,10
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 183.079,69 164.834,55 18.245,14
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.633.842,34 699.524,92 934.317,42
ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ 525.103,34 427.161,07 97.942,27
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.305.961,13 342.016,39 963.944,74
       
ΣΥΝΟΛΑ 5.450.968,36 2.678.158,71 2.772.809,65

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της παρουσίασης του Ισολογισμού με τις Ταμειακές Ροές που εξαιτίας των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων μπήκαν από πέρισυ στην ζωή μας. Οι Ταμειακές Ροές μας δείχνουν την προέλευση κάθε Ευρώ που διακινήθηκε στην Π.Α.Ε. καθώς και το τελικό ποσό που βρίσκεται στο Ταμείο της. Για να μην μπερδεύεστε στην κατηγορία Επενδυτικές Δραστηριότητες μέρος του άτοκου δανείου ποσού 1.774.800 (για το οποίο θα γράψουμε προσεχώς), ενώ στην κατηγορία Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες περιλαμβάνονται τα 3.810.000 από τα λεφτά σας/μας που έδωσε η Ε.Φ. ΑΕΚ για την αγορά μετοχών της Π.Α.Ε. εκ των οποίων μόνο για τα 381.000 Ευρώ πήρε μετοχές (τα υπόλοιπα πήγαν Υπέρ το Άρτιο). Όποιος ενδιαφέρεται για την ανάλυση των Ταμειακών Ροών ας συμβουλευτεί την σελίδα 13 (15η του pdf).

Χωρίς αυτά τα λεφτά (από το δάνειο και την Ε.Φ. ΑΕΚ) δεν έβγαινε η χρονιά. Αυτά για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -4.559.201,54 426.186,00 -4.985.387,54
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ -218.235,62 0,00 -218.235,62
ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.224.998,37 -1.431.151,00 2.656.149,37
ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3.728.169,38 1.442.060,26 2.286.109,12
       
ΣΥΝΟΛΑ 175.730,59 437.095,26 -261.364,67
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/6/2015 437.095,26    
       
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 30/6/2016 612.825,85 437.095,26 175.730,59

 

Β' Μέρος

Ο πρώτος πίνακας του Β' Μέρους περιέχει συνοπτικά τα Περιουσιακά Στοιχεία της εταιρείας, η ανάλυση των οποίων ακολουθεί στους επόμενους πίνακες. Τα Περιουσιακά Στοιοχεία είναι αυτάστα οποία μπορεί και πρέπει να υπολογίζει η εταιρεία για την δραστηριότητα της.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.936.708,54 905.739,11 1.030.969,43
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.747.883,95 194.491,66 1.553.392,29
ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.336.225,92 268.309,53 1.067.916,39
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 612.825,85 437.095,26 175.730,59
       
ΣΥΝΟΛΑ 5.633.644,26 1.805.635,56 3.828.008,70

Η ανάλυση του πρώτου κονδυλίου Πελάτες και Εμπορικές Απαιτήσεις που ακολουθεί είναι ελλειπής αφού ξέχασαν ν' αναφέρουν τόσο την αιτιολογία όσο και το ποσό των 999.798,91 Ευρώ. Έτσι το άθροισμα του κονδυλιού αυτού είναι διαφορετικό απ' αυτό που αναγράφεται στην σελίδα 35 (37η του pdf) στην παράγραφο 6.5. Καλό θα ήταν να μας έδινε κάποιος τα στοιχεία που λείπουν. Όχι τίποτα άλλο αλλά να μην χρειαστεί να περιμένουμε έναν χρόνο για να δούμε τι έπρεπε να έχει περιληφθεί στην ανάλυση.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 806.406,49 897.739,11 -91.332,62
ΛΕΙΠΕΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 999.798,91 0,00 999.798,91
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 130.503,14 8.000,00 122.503,14
       
ΣΥΝΟΛΑ 1.936.708,54 905.739,11 1.030.969,43

Ακολουθεί η ανάλυση των Λοιπών Απαιτήσεων στις οποίες περιλαμβάνονται κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες όπως οι απαιτήσεις από Πιστωτικές Κάρτες Πελατών.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 157.038,44 31.160,72 125.877,72
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 72.439,65 82.978,09 -10.538,44
ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1.373.149,00 74.352,85 1.298.796,15
ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΙΣΤΩΣΤΕΣ 136.671,32 0,00 136.671,32
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 0,00 6.000,00 -6.000,00
ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 8.585,54 0,00 8.585,54
       
ΣΥΝΟΛΑ 1.747.883,95 194.491,66 1.553.392,29

Στη συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση των Λοιπών Κυκλοφοριακών Στοιχείων τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη αξία για τους περισσότερους από εμάς.

ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 109.865,44 268.309,53 -158.444,09
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 874.410,48 0,00 874.410,48
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 351.950,00 0,00 351.950,00
       
ΣΥΝΟΛΑ 1.336.225,92 268.309,53 1.067.916,39

Η τελευταία ανάλυση των Περιουσιακών Στυοιχείων αφορά τα Ταμειακά Διαθέσιμα, δηλαδή το Ταμείο της εταιρείας. Σε σχέση με πέρισυ υπάρχει πλήρης αντιστροφή της εικόνας, καθώς η πλειοψηφία των χρημάτων βρίσκεται στην τράπεζα (καταθέσεις όψεως) και σαφώς λιγότερα στο Ταμείο της Π.Α.Ε. 

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ 80.253,30 377.406,55 -297.153,25
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 532.572,35 59.688,71 472.883,64
       
ΣΥΝΟΛΑ 612.825,65 437.095,26 175.730,39

Τέλος υπάρχει ακόμη μια κατηγορία Απαιτήσεων οι Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις η οποία παρατίθεται απλά και μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 101.900,00 100.300,00 1.600,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 300.000,00 0,00 300.000,00
       
ΣΥΝΟΛΑ 401.900,00 100.300,00 301.600,00

Εκτός όμως από τις Απαιτήσεις του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ υπάρχουν και οι Υποχρεώσεις της πλευράς του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ. Οι Υποχρεώσεις αυτές συνοπτικά είναι:

Σχετικά με τις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις ύψους 2.775.000 Ευρώ, δηλαδή το άτοκο δάνειο της Π.Α.Ε. δεν υπάρχουν πολλά που μπορούν να γραφτούν εδώ. Το ζήτημα αυτό θα το διαπραγματευτούμε σε ξεχωριστό κείμενο μας.

Σχετικά με τις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 1.842.051,20 Ευρώ, η μόνη ενημέρωση που παρέχεται είναι ότι αφορούν δόσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών πληρωτέες μετά τον Ιούνη του 2017. Τα ίδια ισχύουν και για τις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση ύψους 3.377.890,60 Ευρώ, δηλαδή αφορούν δόσεις συμβολαίων.

Παρατίθεται πρώτη η ανάλυση των Υποχρεώσεων πρός Προμηθευτές και οι συναφείς μ' αυτούς Υποχρεώσεις.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 653.821,62 199.620,75 454.200,87
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 17.369,18 9.898,00 7.471,18
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 1.480.427,32 97.080,94 1.383.346,38
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 0,00 475,00 -475,00
       
ΣΥΝΟΛΑ 2.151.618,12 307.074,69 1.844.543,43

Ακολουθούν οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 225.432,67 91.257,94 134.174,73
ΠΡΟΣ Φ.Π.Α. 124.169,20 133.470,60 -9.301,40
ΠΡΟΣ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 285.082,04 75.254,79 209.827,25
ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 51.250,45 38.329,30 12.921,15
ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 37.561,44 0,00 37.561,44
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 158.035,06 186.504,31 -28.469,25
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 43.000,00 775,00 42.225,00
       
ΣΥΝΟΛΑ 924.530,86 525.591,94 398.938,92

Κλείνοντας και το Β' Μέρος παραθέτω εδώ μια ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων της Π.Α.Ε. με βάση τον χρόνο αποπληρωμής τους.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0-6 ΜΗΝΕΣ 7-12 ΜΗΝΕΣ 1-5 ΕΤΗ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 2.775.000,00
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 1.842.051,20
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.075.809,06 1.075.809,06 0,00
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.851.020,30 1.526.870,30 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 462.265,43 425.265,43 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 3.389.094,79 3.027.944,79 4.617.051,20

 

Γ' Μέρος

Στο Γ' Μέρος της παρουσίασης του Ισολογισμού της Π.Α.Ε. δίνονται αναλύσεις πληροφοριακού τύπου, όχι όμως λιγότερο σημαντικές για τον λόγο αυτό. Ίσα-ίσα που οι περισσότεροι από τους πίνακες που ακολουθούν είναι  ιδιαίτερα ενδιαφέροντες.

Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση των Παροχών στο Προσωπικό. Η αύξηση κατά 237% των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων προφανώς δεν δικαιολογεςίται από την αύξηση του προσωπικού κατά 14 άτομα (123 από 109 στην προηγούμενη Χρήση). Θα ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό αν η Π.Α.Ε. ξεκαθάριζε το ζήτημα αυτό.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 2.662.666,38 1.122.950,87 1.539.715,51
ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 402.122,86 255.590,71 146.532,15
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 70.650,00 47.295,00 23.355,00
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 6.773,67 0,00 6.773,67
       
ΣΥΝΟΛΑ 3.142.212,91 1.425.836,58 1.716.376,33

Ακολουθεί η ανάλυση μισθωμάτων ανά χρονική περίοδο οφειλής. Από αυτή προκύπτει ότι η Α.Ε.Κ. θα πληρώσει για μισθώματα για τα οποία έχειυπογράψει σύμβαση ενοικίασης για πάνω από 5 χρόνια 2.730.000 Ευρώ. Συνεπώς η πληροφορία σύμφωνα με την οποία η Α.Ε.Κ. έχει υπογράψει με το Ο.Α.Κ.Α. για τα επόμενα 5 χρόνια επιβεβαιώνεται πλήρως και μάλιστα από την ίδια την Π.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 ΕΤΟΣ 35.700,00 769.684,00 -733.984,00
ΑΠΌ 1-5 ΕΤΗ 97.108,00 1.424.192,00 -1.327.084,00
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ 2.730.000,00 0,00 2.730.000,00
       
ΣΥΝΟΛΑ 2.862.808,00 2.193.876,00 668.932,00

Ακολουθεί ο πλέον αδιάφορος για τους περισσότερους πίνακας, απλά για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΣΟΔΑ 0,00 2.432,43 -2.432,43
ΕΞΟΔΑ 39.777,49 33.254,88 6.522,61
       
ΣΥΝΟΛΑ 39.777,49 30.822,45 8.955,04

Επόμενος πίνακας είναι αυτός του Καθαρού Δανεισμού. Όπως προκύπτει από τον ίδιο τον πίνακα από Λογιστικής άποψης ο Καθαρός Δανεισμός είναι τι συμψηφιστικό υπόλοιπο του συνολικού δανεισμού με το υπόλοιπο του Ταμείου. Είναι προφανές πως όσο μικρότερη τιμή έχει ο δείκτης τόσο το καλύτερο. Βέβαια αν είναι υπερβολικά μικρός αυτό σημαίνει ότι είτε το μεγαλύτερο μέρος του δανείου έχει αποπληρωθεί, είτε η εταιρεία δεν έχει ανάγκη το δάνειο.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 612.285,85 437.095,26 175.190,59
       
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2.162.714,15 -437.095,26 2.599.809,41
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.120.405,49 1.513.143,01 -392.737,52
       
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,93 -0,29 2,22

Ο προτελευταίος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη της αξίας των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών από την Χρήση 2014-2015 στην Χρήση 2015-2016. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ
ΑΞΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 01/07/2014 5.643.055,58
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2014-2015 -1.642.501,88
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 2015-2016 4.000.553,70
ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015-2016 4.534.895,60
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 918.799,97
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2015-2016 -4.189.115,97
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ -413.339,49
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/6/2016 4.851.793,81

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το τέλος αφήσαμε έναν επεξεργασμένο και συνοπτικό πίνακα σχετικά με τις δοσοληψίες της Π.Α.Ε. με την Ερασιτεχνική. Όσα αναφέρονται στο πίνακα που ακολουθεί δημιουργούν πολύ περισσότερες απορίες απ' όσες λύνουν, κάνοντας την ανάγκη για διευκρινήσεις επιτακτική. Δυστυχώς δεν περιμένουμε να υπάρξει καμία απάντηση γιατί όπως υποπτευόμαστε τα νούμερα στον πίνακα κρύβουν πολλούς οικονομικούς σκελετούς. 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Α.Ε. ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1.507.309,03 136.640,29 1.370.668,74
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Α.Ε. ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 27.863,76 151.458,32 -123.594,56
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Α.Ε. 1.479.445,27 -14.818,03 1.494.263,30
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3.090,00 0,00 3.090,00
ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 189.866,70 90.975,05 98.891,65
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 186.776,70 90.975,05 95.801,65
ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0,00 782.722,50 -782.722,50
ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΗ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 344.907,61 171.686,23 173.221,38
  • συμψηφιζόμενες οι απαιτήσεις με τις υποχρεώσεις της Π.Α.Ε. με την Ερασιτεχνική η τελευταία χρωστά 1.479.445,27 Ευρώ στην Π.Α.Ε.!
  • Η Π.Α.Ε. αγόρασε (συμψηφιστικά) από την Ερασιτεχνική υπηρεσίες ύψους 186.776,70 Ευρώ.

Το ποσό των 344.907,61 Ευρώ δεν αφορά στην Ερασιτεχνική, αλλά στα μέλη του Δ.Σ. και τα Διευθυντικά Στελέχη.

Επίλογος.

Η Χρήση 2015-2016 έκλεισε με μεγάλη Ζημιά για την Α.Ε.Κ. Αυτό άλλωστε ήταν και το μόνο το οποίο ο αθλητικός -και όχι μόνο- Τύπος ήταν σε θέση να γράψει σχετικά με τον Ισολογισμό της Π.Α.Ε. Για τον λόγο αυτό δεν θα σχολιάσω τίποτα περισσότερο. Το μόνο που έχει νόημα είναι η παράθεση των δύο δεικτών ρευστότητας οι οποίοι αποτελούν το πηλίκο της διαίρεσης του Συνόλου των Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων ύψους 5.633.644,26 πρός τόσο τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 6.454.039,58 όσο και πρός τις Συνολικές Υποχρεώσεις ύψους 11.071.090,78 Ευρώ.

Στην πρώτη περίπτωση ο δείκτης είναι 0,87 από 0,68 πέρισυ, ενώ στην δεύτερη είναι στο 0,51 από 0,34 πέρισυ.

Όσοι αρέσκονται σε περισσότερα στατιστικά ας διαβάσουν τις σελίδες 4 & 5 (6 & 7 του pdf)της Έκθεσης του Δ.Σ. στους μετόχους. Εκεί θα βρούν και την χαζομάρα των Κερδών προ Αποσβέσεων & Φόρων τα οποία εφευρέθηκαν για να ωραιοποιούν τους Ισολογισμούς.

Αυτό που έχει σημασία είναι πως το Σύνολο των Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων (Απαιτήσεις συν Ταμείο) επαρκεί για την εξόφληση μόνο των μισών Συνολικών Υποχρεώσεων. Απομένουν λοιπόν άλλα 5.437.446,52 Ευρώ Υποχρεώσεων στα οποία και θα πρέπει να προστεθούν οι νέες που δημιουργήθηκσν από την 1η Ιούλη 2016 ως σήμερα.

Δεδομένου ότι τα Συνολικά Έσοδα της Χρήσης 2015-2016 ήταν 10.071.099,60 για να έρθει στα ίσα της η Π.Α.Ε. θα πρέπει τα Έξοδα της να είναι λιγότερα από τα Έσοδα της κατά 5.437.446,52 Ευρώ. Κάνοντας τις πράξεις καταλήγουσε με Συνολικά Έξοδα της τάξης των 4.430.336,92 Ευρώ από 14.228.646,72 που ήταν το 2015-2016. Καθώς κάποιες από τις Υποχρεώσεις είναι αρκετά μακροπρόθεσμες ενδέχεται -αν δεν υπάρξουν πολλές λανθασμένες επιλογές παικτών (που θα οδηγήσουν σε αποδεσμεύσεις με κάποια αποζημείωση)- το ποσό που θ' απαιτηθεί να είναι μικρότερο. Αν όμως τα πράγματα συνεχίσουν όπως σήμερα, τότε το ποσό θ' αποδειχθεί μεγαλύτερο. Από την άποψη αυτή κρίσιμο είναι το ζήτημα του κόστους των ποδοσφαιριστών. 

Η λύση είναι είτε η αύξηση των Εσόδων, είτε η μείωση των Εξόδων. Αντί της αύξησης των Εσόδων (η οποία είναι από δυσκολη έως αμφίβολη στην παρούσα συγκυρία) μπορεί να επιλεγεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Ο δανεισμός δεν είναι λύση γιατί αυξάνει ισόποσα τις Υποχρεώσεις που θέλουμε να μειώσουμε. Τέλος η μείωση των εξόδων σημαίνει την εφαρμογή ενός Μνημονίου (όπως αυτό της Χώρας μας) διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών προκειμένου η επίδραση του στην ανταγωνιστικότητα της ομάδας (όση της έχει απομείνει) να μην είναι πολύ μεγάλη.

Συμπέρασμα;

Η νέα Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. είναι αυτή την στιγμή (όχι μόνο από αγωνιστικής) από οικονομικής άποψης σε κρίσιμη κατάσταση, την οποία η πορεία της μετά τον Ιούλη την κάνει ακόμη κρισιμότερη.

Τέλος να σημειώσω ότι με τον τρόπο που έγιναν οι τρείς τελευταίες Α.Μ.Κ. και σε συνδυασμό με τ' αποτελέσματα της η Π.Α.Ε. απέφυγε ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων πρός το Μ.Κ. να πέσει κάτω από το όριο του 50% αναγκάζοντας τον Ορκωτό Ελεγκτή να κάνει αναφορά στο άρθρο 47 του Ν. 2190/1920. Τώρα ο λόγος Ιδίων Κεφαλαίων πρός Μ.Κ. είναι στο 59,56%, ενώ αν οι Α.Μ.Κ. γίνονταν κανονικά θα ήταν στο 21,10%.  

Εδώ τελειώνει η παρουσίαση του 2ου Ισολογισμού της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. Ενδέχεται να επανέλθουμε με νέα κατατοπιστικά κείμενα αν παραστεί ανάγκη.

Για την παρουσίαση του περσυνού Ισολογισμού πατήστε εδώ.

   

11 Γενάρη 2017
παρατηρητής 1.

 

 

 

Διαβάστηκε 6299 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ 2o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε. (Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ)