Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Α.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 - 2016 (ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΙΒΑΝ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Α.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 - 2016
(ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΙΒΑΝ)

Στα πλαίσια της ολόπλευρης ενημέρωσης σας οι «πουθενάδες» σας παρουσιάζουν τον Ισολογισμό του Π.Α.Ο.Κ. για την περίοδο 2015-2016 όπως αυτός αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. Από τον συγκεκριμένο Ισολογισμό προκύπτουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα κάποια από τα οποία σχετίζονται με τις σχέσεις Π.Α.Ε. και ερασιτέχνη. Σε σχέση με τους Ισολογισμούς των Α.Ε.Κ., Π.Α.Ο. & Γαύρου ο Ισολογισμός του Π.Α.Ο.Κ. παρατηρούμε ότι αυτός του Π.Α.Ο.Κ. δεν έχει συνταχθεί με βάση τα Δ.Λ.Π. αλλά με βάση τα Ελληνικά. Καθώς ο Κανονισμός Αδειοδοτήσεων της Ε.Π.Ο. (έκδοση 2015) προβλέπει την υποβολή Κατάστασης Ταμειακών Ροών (οι οποίες είναι οργανικό μέρος των Δ.Λ.Π.) υποθέτουμε ότι ο Π.Α.Ο.Κ. συντάσσει μόνο για χρήση από την Ε.Π.Ο. τις Καταστάσεις αυτές.

Ακολουθεί η παρουσίαση σειράς πινάκων οι οποίοι εμφανίζουν την μεταβολή σε σχέση με την Χρήση του 2014-2015 των βασικών οικονομικών μεγεθών της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. Δεδομένων των διαφορών στην παρουσίαση σε σχέση με τους Ισολογισμούς Α.Ε.Κ. & Γαύρου τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα. Μετά την παρουσίαση και του Ισολογισμού του Π.Α.Ο. θ’ ακολουθήσει η μεταξύ τους σύγκριση στα πλέον βασικά (σημαντικά) μεγέθη.

Πριν παρουσιάσω τους πίνακες (κάποιοι εκ των οποίων παρατίθενται αυτούσιοι από το Προσάρτημα και κάποιοι άλλοι είναι επεξεργασμένοι) πρέπει να σημειώσω κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες:

 • Μεγαλομέτοχος του Π.Α.Ο.Κ. είναι η DIMERA LTD με έδρα την Λευκωσία της Κύπρου (Τεμπών 30, Έγκωμη 2408, Λευκωσία). Στο Προσάρτημα δεν αναφέρεται το ποσοστό των μετοχών που κατέχει η εν λόγω εταιρεία.
 • Η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. έλαβε από την μητρική της DIMERA LTD μέσα στην χρήση 2015-2016 δάνεια ύψους 4 εκ. Ευρώ, τα οποία και αποτελούν μέρος των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων της (Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένα Μέρη).
 • Η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. έχει εκδώσει Ομολογιακό Δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές ύψους 9 εκ. Ευρώ. Το δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές δεν ασκήθηκε μέχρι τις 30 Ιούνη 2016.
 • Η DIMERA LTD στο διάστημα 20 Μάη 2016 (όταν έκτακτη Γ.Σ. αποφάσισε Α.Μ.Κ. ύψους 8.010.000 Ευρώ) με 30 Ιούνη 2016 (όταν τελείωνε η Χρήση) κατέθεσε 6.925.000 Ευρώ, αφήνοντας υπόλοιπο 1.085.000 Ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό κατατέθηκε στην επόμενη Χρήση (2016-2017), κάτι το οποίο προκύπτει από το Πρακτικό του Δ.Σ. της 22ας Αυγούστου 2016 που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του.

Ξεχωριστή μνεία πρέπει να γίνει σχετικά με τις σχέσεις της Π.Α.Ε. με τον ερασιτέχνη όπως αυτές σκιαγραφούνται στο Προσάρτημα. Έχουμε και λέμε λοιπόν:

 • Ο ερασιτέχνης Π.Α.Ο.Κ. αντί των ποσοστών που δικαιούται (10% στα εισιτήρια, 15% από την εκμετάλλευση των χώρων της Τούμπας για διαφήμιση) για την περίοδο 2016-2017 (τρέχουσα) θα εισπράξει το ποσό των 528.000 Ευρώ.
 • Ο ερασιτέχνης θα εισπράξει 10.000 Ευρώ ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος εμπορικής χρήσης και εκμετάλλευσης του Σήματος, στο οποίο δικαίωμα εμπίπτει και η σε τρίτους υπο-παραχώρηση του.
 • Ο ερασιτέχνης θα εισπράττει 1.000 το μήνα για την εμπορική εκμετάλλευση των χώρων της Τούμπας.
 • Η παραχώρηση της εκμετάλλευσης του Σήματος από τον ερασιτέχνη αφορά την περίοδο Αύγουστος 2012-Ιούνης 2017, δηλαδή λήγει στο τέλος της τρέχουσας Χρήσης.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες οι οποίες δεν περιέχονται στους πίνακες είναι οι εξής:

 • Στην Χρήση 2015-2016 ο Π.Α.Ο.Κ. βελτίωσε τ’ αποτελέσματα του καθώς κατέγραψε Ζημιές 9.969.967,01 Ευρώ έναντι Ζημιών 15.567.207,23 την περίοδο 2014-2015.
 • Αν και ο Π.Α.Ο.Κ. δεν παραθέτει Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθιστώντας δύσκολα τα επιμέρους συμπεράσματα, μπορούμε ωστόσο με βάση την αύξηση των Ταμειακών Διαθεσίμων (Ταμείου) να συμπεράνουμε ότι συνολικά οι Ταμειακές Ροές ήταν θετικές κατά 274.928,72 Ευρώ.
 • Έτσι η Π.Α.Ε. είχε στις 30 Ιούνη 2016 στο Ταμείο της το ποσό των 1.783.753,01 Ευρώ έναντι 1.508.824,29 τον Ιούνη του 2015. Δυστυχώς δεν παρέχεται ανάλυση σχετικά με το πόσα λεφτά ήταν στο Ταμείο και πόσα σε τραπεζικές καταθέσεις.
 • Πλήρωσε αμοιβές σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (που ασκούν δηλαδή Διοίκηση όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος) ύψους 406.692,98 Ευρώ έναντι μόνο 4.755,56 στην προηγούμενη Χρήση.
 • Οι συναλλαγές της Π.Α.Ε. με τα «Συνδεδεμένα Μέρη» εμφανίζονται ως σημείωση ν. 25 στο Προσάρτημα. Οι Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις με τα συνδεδεμένα αυτά μέρη σκοπίμως δεν αναφέρονται καθώς δεν προκύπτει καμία ασφαλής πληροφόρηση για το ποιο συνδεδεμένο μέρος αφορούν. Υπενθυμίζω ότι στην περίπτωση του Π.Α.Ο.Κ. «συνδεδεμένο μέρος» θεωρείται τόσο ο ερασιτέχνης όσο και η DIMERA LTD (μητρική εταιρεία).
 • Τέλος ο Π.Α.Ο.Κ. απασχολούσε στην Χρήση 2015-2016 μ.ο. 177 ατόμων σε σύγκριση με τα 156 της προηγούμενης Χρήσης. Από τα 177 άτομα τα 46 είναι παίκτες, τα 124 προπονητές και διοικητικό προσωπικό και τα υπόλοιπα 7 ημερομίσθιο προσωπικό.

Ακολουθούν οι σχετικοί με τα οικονομικά μεγέθη της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. πίνακες με πρώτους τους πίνακες που παρουσιάζουν το Ενεργητικό και το Παθητικό του.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5.711.198,07 4.999.101,62 712.096,45
ΑΫΛΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 5.657.577,36 494.333,33 5.163.244,03
ΑΫΛΑ-ΛΟΙΠΑ 459.783,65 511.372,74 -51.589,09
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 0,00 2.800,00 -2.800,00
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 36.673,05 38.380,05 -1.707,00
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.572.675,42 1.893.360,40 1.679.315,02
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 544.841,81 128.387,82 416.453,99
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 343.654,24 1.469.417,55 -1.125.763,31
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 1.783.753,01 1.508.824,29 274.928,72
ΣΥΝΟΛΑ 18.110.156,61 11.045.977,80 7.064.178,81

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63.514.538,40 57.479.543,40 6.034.995,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 6.925.000,00 0,00 6.925.000,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ -70.881.184,91 -60.911.217,90 -9.969.967,01
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 128.899,81 109.179,92 19.719,89
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 765.275,99 532.330,39 232.945,60
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50.443,43 252.213,59 -201.770,16
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 1.521.219,85 1.379.575,12 141.644,73
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 122.147,36 228.685,23 -106.537,87
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.245.696,14 2.535.168,05 3.710.528,09
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣΗ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 527.150,00 440.500,00 86.650,00
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 190.970,54 0,00 190.970,54
ΣΥΝΟΛΑ 18.110.156,61 11.045.977,80 7.064.178,81

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τα Έσοδα για τα οποία δυστυχώς δεν παρέχεται περαιτέρω ανάλυση.Τα Έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 53%.

ΕΣΟΔΑ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΓΩΝΕΣ 6.867.746,65 6.279.498,41 588.248,24
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 1.525.000,00 83.209,77 1.441.790,23
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.917.497,57 3.702.927,47 3.214.570,10
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.052.751,37 2.579.460,80 1.473.290,57
ΕΝΟΙΚΙΑ 152.049,98 91.000,00 61.049,98
ΣΥΝΟΛΑ 19.515.045,57 12.736.096,45 6.778.949,12

Τα Έξοδα του Ποδοσφαιρικού Τμήματος είναι αυξημένα κατά 28% εξ' αιτίας κυρίως της αύξησης των Αμοιβών Τρίτων (συμβόλαια παικτών μόνο;) και των Αποσβέσεων (ότι κι αν περιλαμβάνεται σ'΄αυτές).

ΕΞΟΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.423.769,21 1.888.894,58 534.874,63
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 12.828.805,62 11.233.054,92 1.595.750,70
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 581.618,44 528.399,64 53.218,80
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 326.927,99 197.215,39 129.712,60
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 3.551.818,29 3.015.115,07 536.703,22
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.637.094,34 621.661,46 2.015.432,88
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 32.500,00 100.813,60 -68.313,60
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 833.212,81 474.792,31 358.420,50
ΣΥΝΟΛΑ 23.215.746,70 18.059.946,97 5.155.799,73

Ακολουθούν τα Έξοδα Διοίκησης, τα οποία αυξήθηκαν κατά 17,50% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.428.683,10 1.216.438,30 212.244,80
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.020.169,06 897.674,53 122.494,53
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 294.728,16 258.713,43 36.014,73
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 268.455,50 129.381,42 139.074,08
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 706.607,58 540.341,50 166.266,08
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 185.984,33 193.748,98 -7.764,65
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 50.216,74 129.540,12 -79.323,38
ΣΥΝΟΛΑ 3.954.844,47 3.365.838,28 589.006,19

Ακολουθούν τα Έξοδα Διάθεσης, τα οποία αυξήθηκαν κατά 41,50% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση. Ως Έξοδα Διάθεσης θεωρούνται κάθε είδους έξοδα σχετικά με την προώθηση των πωλήσεων της εταιρείας, όπως του Εμπορικού Τμήματος και του Τμήματος Marketing.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.005.650,27 868.950,88 136.699,39
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 160.462,24 132.253,11 28.209,13
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 76.537,29 66.136,99 10.400,30
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 66.946,07 36.663,53 30.282,54
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.024.678,07 530.507,78 494.170,29
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 52.846,01 51.989,84 856,17
ΣΥΝΟΛΑ 2.387.119,95 1.686.502,13 700.617,82

Ακολουθούν τα Λοιπά Έξοδα, τα οποία μειώθηκαν περισσότερο από 83,50% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση.

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 562.770,00 247.750,00 315.020,00
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 26.299,56 486.125,87 -459.826,31
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 87.883,67 343.601,37 -255.717,70
ΦΟΡΟΙ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 44.445,99 2.179.678,77 -2.135.232,78
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 1.267,80 509.046,63 -507.778,83
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 201.200,00 1.900.000,00 -1.698.800,00
 
ΣΥΝΟΛΑ 923.867,02 5.666.202,64 -4.742.335,62

Ακολουθούν οι πίνακες με τις Απαιτήσεις της Π.Α.Ε. οι οποίες διακρίνονται σε Εμπορικές και Λοιπές. Οι Εμπορικές εμφανίζουν αύξηση κάτι λιγότερο από 204% (δηλαδή διπλασιάστηκαν).

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ 3.824.713,96 2.231.137,06 1.593.576,90
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ (ΕΠΙΤΑΓΕΣ Κ.Α.) 371.910,32 629.519,59 -257.609,27
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ -623.948,86 -967.196,25 343.247,39
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 544.841,81 128.387,82 416.453,99
ΣΥΝΟΛΑ 4.117.517,23 2.021.848,22 2.095.669,01

Οι Λοιπές Απαιτήσεις εμφανίζούν στις 30 Ιούνη 2016 δραματική μείωση σε σχέση μ' έναν χρόνο πριν. η μείωση είναι της τάξης του 76,50% περίπου.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 900,50 2.372,54 -1.472,04
ΑΠΟ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ 1.024.524,15 994.519,77 30.004,38
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 210.933,34 1.405.228,99 -1.194.295,65
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ -892.703,75 932.703,75 -1.825.407,50
ΣΥΝΟΛΑ 343.654,24 3.334.825,05 -2.991.170,81

Ακολουθεί η ανάλυση των Υποχρεώσεων της Π.Α.Ε. Δεδομένου ότι για τις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 9.050.443,43 Ευρώ δεν υπάρχει κάποια ανάλυση (το μόνο γνωστό είναι ότι τα 9 εκ. αποτελούν το Ομολογιακό Δάνειο) δίνεται ο πίνακας για τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 46.170,00 146.000,31 -99.830,31
ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 4.584.947,57 466.270,00 4.118.677,57
ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.614.578,57 1.922.897,74 -308.319,17
ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 122.147,36 228.685,23 -106.537,87
ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 527.150,00 440.500,00 86.650,00
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 190.970,54 0,00 190.970,54
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 1.521.219,85 1.379.575,12 141.644,73
ΣΥΝΟΛΑ 8.607.183,89 4.583.928,40 4.023.255,49

Παρατίθενται τέλος δύο πληροφοριακού τύπου πίνακες. Ο πρώτος αφορά στην ανάλυση της Μισθοδοσίας του προσωπικού (Παροχές στο Προσωπικό) στο οποίο περιλαμβάνεται και η μισθοδοσία των ποδοσφαιριστών.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30/6/2016 30/6/2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 3.337.377,67 2.784.633,05 552.744,62
ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1.009.281,09 869.575,62 139.705,47
ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 17.716,74 28.726,52 -11.009,78
ΣΥΝΟΛΑ 4.364.375,50 3.682.935,19 681.440,31

Ο τελευταίος πίνακας αφορά στην ανάλυση των πάσης φύσεως μισθωτηρίων συμβολαίων (Μισθωμάτων) με τα οποία δεσμεύεται η Π.Α.Ε. Τα συμβόλαια αυτά αφορούν είτε στην ενοικίαση χώρων, είτε στην ενοικίαση Ε.Ι.Χ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 30/6/2016
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 ΕΤΟΣ 93.455,00
ΑΠΌ 1-5 ΕΤΗ 250.315,38
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ 138.729,95
ΣΥΝΟΛΑ 482.500,33

 

Συμπέρασμα.

Τι σημαίνουν τελικά όλα τα παραπάνω; Βασικά σημαίνουν ότι ο Π.Α.Ο.Κ. παρά την μεγάλη αύξηση των εσόδων του σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση συνεχίζει να οφείλει την οικονομική του επιβίωση στην συνεισφορά του Ιβάν Σαββίδη. Μια συνεισφορά η οποία φτάνει στο Ταμείο του Π.Α.Ο.Κ. μέσω Λευκωσίας και συγκεκριμένα μέσω της μητρική του της DIMERA LTD. Υπ' αυτές τις συνθήκες οι Δείκτες Ρευστότητας έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο Δείκτης Ρευστότητας ως πηλίκο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις + Ταμείο) προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι στο 0,73 αρκετά κοντά στο 1 (ίσα βάρκα ίσα νερά) αλλά πολύ μακρυά από το ιδεώδες 2+. Αν υπολογίσουμε τον Δείκτη Ρευστότητας λαμβάνοντας ως διαιρέτη τις Συνολικές Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες) τότε είναι στο 0,35. Στην προηγούμενη Χρήση οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν ο μεν πρώτος 1,10 και ο δεύτερος 0,36.

Συνεπώς και όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή ο Π.Α.Ο.Κ. υφίσταται όσο ο Ιβάν Σαββίδης τον χρηματοδοτεί, δηλαδή όσο έχει συμφέρον να το κάνει στα πλαίσια των εντολών που ακολουθεί.

 

25 Γενάρη 2017
παρατηρητήριο.

 

 

 

 

Διαβάστηκε 6161 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Α.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 - 2016 (ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΙΒΑΝ)