Font Size

SCREEN

Cpanel

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ» (ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ «ΝΕΑ Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ.»)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ»
(ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ «ΝΕΑ Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ.»)

Μετά από πολύ καιρό ανακαλύψαμε τους Ισολογισμούς της Κ.Α.Ε. για τις περιόδους 2014-2015 & 2015-2016. Όπως μπορείτε και εσείς να διαπιστώσετε από την εικόνα της Κ.Α.Ε. στο προσφάτως αλλαγμένο διαδικτυακό Γ.Ε.ΜΗ. (βλέπε εδώ) από πουθενά δεν προκύπτει η δημοσίευση των Ισολογισμών. Αν όμως κάνετε τον κόπο να πατήσετε στην διεύθυνση που δίνεται ως ιστοσελίδα της Κ.Α.Ε. (www.aekkae.eu) τότε θα πέσετε πάνω στους δύο Ισολογισμούς και τα συνοδευτικά τους. Φυσικά όλο αυτό το υλικό μπορείτε εκτός της συγκεκριμένης ιστοσελίδας της Κ.Α.Ε. να το βρίσκετε στην κατηγορία «ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ» υποκατηγορία «ΝΕΑ Κ.Α.Ε. (ΜΠΑΣΚΕΤ)».

Η ταυτόχρονη δημοσίευση των Ισολογισμών προβλημάτισε αν αυτοί θα έπρεπε να παρουσιαστούν αυτοτελώς ή και οι δύο μαζί δεδομένου ότι τα Οικονομικά Μεγέθη του πρώτου περιλαμβάνονται στον δεύτερο οπότε και η μεταξύ τους σύγκριση θα έπρεπε να ήταν παραπάνω από αρκετή). Τελικά επιλέχτηκε να παρουσιαστεί πρώτος ο Ισολογισμός της Χρήσης 2014-2015 και μετά αυτός της Χρήσης 2015-2016. Με την παρουσίαση και του δεύτερου μαζί με τους συγκριτικούς πίνακες με τις μεταβολές από χρήση σε χρήση ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να βγάλει καλύτερα και σωστότερα συμπεράσματα απ’ ότι αν παρουσιαζόταν μόνον ο δεύτερος και πιο πρόσφατος Ισολογισμός.

Τα Οικονομικά Μεγέθη της Κ.Α.Ε. για την Χρήση 2014-2015 όπως προκύπτουν από τον Ισολογισμό της ήταν όσον αφορά το ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:

 • «Προκαταβολές απόκτησης δικαιωμάτων» 15.000,00 Ευρώ.
 • «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» 66.892,02 Ευρώ.
 • «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» 1.805,00 Ευρώ.
 • «Απαιτήσεις» 79.824,13 Ευρώ.
 • «Διαθέσιμα 98.768,16 Ευρώ.
 • «Έξοδα επομένων χρήσεων» 1.681,35 Ευρώ.

Όσον αφορά το ΠΑΘΗΤΙΚΟ ήταν:

 • «Μετοχικό Κεφάλαιο» 490.000 Ευρώ.
 • «Αποτελέσματα εις νέο» -1.136.741,04 Ευρώ (Ζημιές).
 • «Ποσά προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου»149.000 Ευρώ.
 • «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» 643.998,13 Ευρώ.
 • «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» 37.889,44 Ευρώ.

Και στις δύο πλευρές του Ισολογισμού στους αντίστοιχους «Λογαριασμούς Τάξεως» υπάρχει το ποσό των 150.000 που όπως προκύπτει από το Προσάρτημα αφορούν σε Γραμμάτια 50.000 Ευρώ στο Ο.Α.Κ.Α. ως εγγύηση και τα υπόλοιπα 100.000 την εγγυητική στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε.

Ακολουθούν τρείς πίνακες με την ανάλυση των «Απαιτήσεων», των «Διαθεσίμων» και των «Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων».

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ
ΠΕΛΑΤΕΣ 29.680,92
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.000,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 47.143,21
ΣΥΝΟΛΟ 79.824,13

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΟΣΟ
ΤΑΜΕΙΟ 3.702,56
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 15.241,47
ΣΥΝΟΛΟ 18.944,03

 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 210.459,94
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 5.000,00
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 314.796,47
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 30.824,64
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 82.917,08
 ΣΥΝΟΛΟ 643.998,13

Ενδιαφέρον έχει η παρουσίαση της Κατάστασης του Λογαριασμού «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» που ακολουθεί:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΤΖΙΡΟΣ) 920.987,46
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.824.168,45
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 134.449,66
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 27.888,39
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 6.012,82
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 645,06
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 65.854,24
ΣΥΝΟΛΟ -1.136.741,04

Η μόνη ουσιαστική πληροφορία που προκύπτει από την Έκθεση του Δ.Σ. είναι η ανάλυση των Πωλήσεων (Τζίρου) ύψους 920.987,46 Ευρώ, η οποία δίνεται από τον παρακάτω πίνακα:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΤΖΙΡΟΣ) ΠΟΣΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 284.552,47
ΧΟΡΗΓΙΕΣ 636.434,99
ΣΥΝΟΛΟ 920.987,46

Από το Προσάρτημα προκύπτει το μισθολογικό κόστος για 9 έμμισθους όπως επίσης και η ανάλυση των «Έκτακτων και ανόργανων εξόδων» τα οποία δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 9 ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΟΣΟ
ΜΙΣΘΟΙ 478.574,69
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 21.243,45
ΣΥΝΟΛΟ 499.818,14

 

 
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1.592,10
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 19.600,00
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 44.017,08
ΣΥΝΟΛΟ 65.209,18

Τέλος ο αριθμοδείκτης που αφορά στην Ρευστότητα της Κ.Α.Ε. και προκύπτει ως το πηλίκο της διαίρεσης του Συνολικού Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις (μόνο Βραχυπρόθεσμες στην περίπτωση μας) είναι 0,15. Που σημαίνει ότι με το σύνολο του Ταμείου (Διαθέσιμα) και των Απαιτήσεων η Κ.Α.Ε. πληρώνει κάτι παραπάνω από το 15% των Χρεών της. Ο ίδιος δείκτης αν υπολογιστεί ως το πηλίκο των Διαθεσίμων (Σύνολο Ταμείου) προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις πέφτει στο 0,03. Οι Υποχρεώσεις ως ποσοστό επί των Πωλήσεων (Τζίρου) είναι στο 69,92%, δηλαδή απαιτείται το 70% του Τζίρου για να ξεχρεώσει η Κ.Α.Ε.

Οι συναλλαγές της Κ.Α.Ε. με μετόχους και τα Μέλη Δ.Σ. και τα Διευθυντικά Στελέχη εμφάνιζαν στις 30 Ιούνη 2015 τα παρακάτω υπόλοιπα:

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2015
Μέτοχοι 9.097,33
Μέλη Δ.Σ. & Διευθυντικά Στελέχη 861,24
ΣΥΝΟΛΑ 9.958,57
   
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2015
Μέτοχοι 5.187,48
Μέλη Δ.Σ. & Διευθυντικά Στελέχη 1.390,30
ΣΥΝΟΛΑ 6.577,78
   
ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2015
Μέλη Δ.Σ. & Διευθυντικά Στελέχη 1.350,00
ΣΥΝΟΛΑ 1.350,00

Σημειώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία ΔΕΝ προκύπτουν ούτε από τον Ισολογισμό, ούτς από την Έκθεση του Δ.Σ., ούτε καν από το Προσάρτημα της Χρήσης 2014-2015. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται από τον επόμενο Ισολογισμό, αυτόν της Χρήσης 2015-2015.

Τέλος και για να εκτιμηθεί η διοικητική λειτουργία της Κ.Α.Ε. αξίζει ν’ αναφερθεί ότι η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. που ενέκρινε τον Ισολογισμό της Χρήσης 2014-2015 προσκλήθηκε όπως προκύπτει από αυτή την πρόσκληση για τις 22 Μάρτη 2016. Υποτίθεται ότι η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται μέσα σε έξι μήνες από το τέλος της Χρήσης. Συνεπώς η έγκριση του Ισολογισμού για το 2014-2015 και με δεδομένο ότι η Χρήση λήγει στις 30 Ιούνη θα έπρεπε να έχει γίνει ως 31 Δεκέμβρη 2015. Ποιοί λόγοι πήγαν την Γ.Σ. 3 μήνες πίσω είναι κάτι που θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε κάποια στιγμή.

Σημειώνεται επίσης ότι η Κ.Α.Ε. δημοσίευσε Πρόσκληση, ενώ θα μπορούσε όπως η Π.Α.Ε. (δεδομένου ότι δεν έχει πολύ περισσότερους μετόχους) να μην το κάνει, αφού ο νόμος της δίνει το δικαίωμα να κάνει «αυτόκλητες» Γ.Σ. (δηλαδή, με τηλεφωνική συνεννόηση μεταξύ των μετόχων και της εταιρείας)    

 

Ακολουθεί η παρουσίαση του Ισολογισμού για την 2η Χρήση 2015-2016 ο οποίος έχει συνταχθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και για τον λόγο αυτό η παρουσίαση των Οικονομικών Μεγεθών της εταιρείας δεν είναι συγκρίσιμη με αυτή του προηγούμενου. Για τον λόγο αυτό τα ποσά της Χρήσης 2014-2025 σε κάποιες περιπτώσεις διαφέρουν.

Τα Οικονομικά Μεγέθη της Κ.Α.Ε. για την Χρήση 2015-2016 όπως προκύπτουν από τον Ισολογισμό της ήταν όσον αφορά το ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:

 • «Προκαταβολές απόκτησης δικαιωμάτων» 235.000 το 2016 από 15.000,00 Ευρώ το 2015. Αυξήθηκαν κατά 220.000 Ευρώ.
 • «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» 81.724,14 Τ0 2016 από 66.892,02 το 2015. Αυξήθηκαν κατά 14.832,12 Ευρώ.
 • «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» 15.726,00 το 2016 από 1.805,00 το 2015. Αυξήθηκαν κατά 13.921,οο Ευρώ. Στον Ισολογισμό της χρήσης 2015-2016 εμφανίζεται με την περιγραφή «Εγγυήσεις».
 • «Απαιτήσεις» 219.101,63 το 2016 από 79.824,13 το 2015. Αυξήθηκαν κατά 139.277,50 Ευρώ.
 • «Διαθέσιμα» 270.338,97 το 2016 από 98.768,16 το 2015. Αυξήθηκαν κατά 171.570,81 Ευρώ.
 • «Έξοδα επομένων χρήσεων» δεν υπάρχουν το 2016, ενώ το 2015 ήταν 1.681,35.

Όσον αφορά το ΠΑΘΗΤΙΚΟ ήταν:

 • «Μετοχικό Κεφάλαιο» 490.000 Ευρώ το 2016. Το Μ.Κ. παρέμεινε σταθερό.
 • «Αποτελέσματα εις νέο» -2.953.054,18 το 2016 από -1.136.741,04 Ευρώ (Ζημιές) το 2015. Οι Ζημιές αυξήθηκαν κατά 1.816.313,14 Ευρώ
 • «Ποσά προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου» 1.880.000 το 2016 από 149.000 Ευρώ το 2015. Αυξήθηκαν, δηλαδή κατά 1.731.000 Ευρώ.
 • «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» 2.342.642,49 το 2016 από 681.887,57 Ευρώ το 2015. Αυξήθηκαν κατά 1.660.754,92 Ευρώ.
 • «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» 70.662,16 το 2016 από 37.889,44 Ευρώ το 2015. Αυξήθηκαν κατά 32.772,72 Ευρώ.

Ακολουθούν τρείς πίνακες με την ανάλυση των «Απαιτήσεων», των «Διαθεσίμων» και των «Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων».

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ 174.190,21 29.680,92 144.509,29
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.000,00 17.129,64 -14.129,64
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Φ.Π.Α. 6.021,12 0,00 6.021,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.206,60 14.213,57 -11.006,97
ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 11.840,18 18.800,00 -6.959,82
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 481,10 0,00 481,10
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 20.362,42 0,00 20.362,42
ΣΥΝΟΛΑ
219.101,63

79.824,13

136.400,77

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ 362,55 3.702,56 -3.340,01
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 2.084,35 15.241,47 -13.157,12
ΣΥΝΟΛΑ 2.446,90 18.944,03 -16.497,13

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 602.933,39 210.459,94 392.473,45
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 63.000,00 5.000,00 58.000,00
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 446.344,23 314.796,47 131.547,76
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 999.246,21 82.917,08 916.329,13
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 79.556,50 30.824,64 48.731,86
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 70.662,16 37.889,44 32.772,72
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80.900,00 0,00 80.900,00
ΣΥΝΟΛΑ 2.342.642,49 681.887,57 1.660.754,92

Ενδιαφέρον έχει η παρουσίαση της Κατάστασης του Λογαριασμού «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» που ακολουθεί:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΤΖΙΡΟΣ) 1.795.717,00 920.987,46 874.729,54
ΜΕΙΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 2.298.470,15 550.504,02 1.747.966,13
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 14.199,59 2.731,33 11.468,26
ΜΕΙΟΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ 2.461.266,71 1.499.125,39 962.141,32
ΠΛΕΟΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΕΡΔΗ 38.151,32 645,06 37.506,26
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 12.986,05 6.012,82 6.973,23
ΣΥΝΟΛΑ -2.953.054,18 -1.136.741,04 -1.816.313,14

Τέλος ακολουθούν δύο πίνακες εκ των οποίων ο δεύτερος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων. Ο μεν πρώτος είναι η ανάλυση των «Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού». Ο δε δεύτερος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων γιατί είναι η ανάλυση των «Λοιπών Εξόδων και Ζημιών» δίνοντας μας μια ιδέα για την προέλευση μέρους των συνολικών Ζημιών.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ 362,55 3.702,56 -3.340,01
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 2.084,35 15.241,47 -13.157,12
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 327,74 0,00 327,74
ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.745,00 516,81 2.228,19
ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚ/ΛΗ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 48.462,70 0,00 48.462,70
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 17.125,65 1.164,54 15.961,11
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 15.726,00 1.805,00 13.921,00
ΣΥΝΟΛΑ 86.833,99 22.430,38 64.403,61

 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 2015-2016 2014-2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 981.579,89 713.445,83 268.134,06
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 172.434,35 0,00 172.434,35
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 62.097,99 55.388,46 6.709,53
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 977.949,94 664.436,86 313.513,08
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 267.204,54 65.854,24 201.350,30
ΣΥΝΟΛΑ 2.461.266,71 1.499.125,39 962.141,32

Τέλος ο αριθμοδείκτης που αφορά στην Ρευστότητα της Κ.Α.Ε. και προκύπτει ως το πηλίκο της διαίρεσης του Συνολικού Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις (μόνο Βραχυπρόθεσμες στην περίπτωση μας) είναι το 2016 0,13 από 0,15 το 2015. Που σημαίνει ότι με το σύνολο του Ταμείου (Διαθέσιμα) και των Απαιτήσεων η Κ.Α.Ε. πληρώνει κάτι παραπάνω από το 13% των Χρεών της. Ο ίδιος δείκτης αν υπολογιστεί ως το πηλίκο των Διαθεσίμων (Σύνολο Ταμείου) προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις πέφτει στο 0,001 2016 από 0,03 το 2015. Οι Υποχρεώσεις ως ποσοστό επί των Πωλήσεων (Τζίρου) είναι το 2016 στο 130,46% από 69,92% το 2015, δηλαδή απαιτείται το 131% του Τζίρου για να ξεχρεώσει η Κ.Α.Ε. Πάλι καλά που δεν το διπλασίασαν.

Από τα παραπάνω ένας προσεκτικός αναγνώστης θα έχει παρατηρήσει ότι εκτός από την αναδιατύπωση των Οικονομικών Μεγεθών της Κ.Α.Ε. εξαιτίας της αλλαγής Λογιστικών Προτύπων ΔΕΝ παρέχεται σε σχέση με την Χρήση 2014-2015 καμία πληροφόρηση ούτε για το μισθολογικό κόστος  της εταιρείας, όπως και ανάλυση των Πωλήσεων (Τζίρου). Συνεπώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσα από τα 1.795.717,00 προέρχονται από τα εισιτήρια και πόσα από τις χορηγίες. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή η «παράλειψη» είναι σκόπιμη. Δεν είναι όμως τέτοια που να μας δυσκολεύει στην εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων για τα οικονομικά της Κ.Α.Ε.

Σχετικά με τις υπόλοιπες πληροφορίες που μπορούμε ν’ αντλήσουμε από τον Ισολογισμό έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 • Το Δ.Σ. που αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ισολογισμού είναι αυτό που έχει ανακοινωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και όχι αυτό που φαίνεται στη ιστοσελίδα της Κ.Α.Ε. Συνεπώς τον Ισολογισμό της περιόδου 2015-2016 υπογράφει ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κ.Α.Ε. ο εκπρόσωπος της Ερασιτεχνικής (είδατε πως προοδεύουν οι άξιοι;) και «Πρόεδρος» του Δ.Σ. της Ερασιτεχνικής Α. Αλεξίου και όχι όπως θα περίμενε κάποιος που διαβάζει την ιστοσελίδα τςη Κ.Α.Ε. ο Μάκης Αγγελόπουλος. Το «γιατί» είναι κάτι που θα πρέπει η Κ.Α.Ε. να σας εξηγήσει.
 • Στην Χρήση 2015-2016 είχε δοθεί τραπεζική εγυητική επιστολή στην Ε.Ε.Α. ύψους 125.000 Ευρώ.

Οι συναλλαγές της Κ.Α.Ε. με μετόχους και τα Μέλη Δ.Σ. και τα Διευθυντικά Στελέχη εμφάνιζαν στις 30 Ιούνη 2016 τα παρακάτω υπόλοιπα:

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
Μέτοχοι 0,00 9.097,33 -9.097,33
Μέλη Δ.Σ. & Διευθυντικά Στελέχη 380,00 861,24 -481,24
ΣΥΝΟΛΑ 380,00 9.958,57 -9.578,57
       
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
Μέτοχοι 546.194,00 5.187,48 541.006,52
Μέλη Δ.Σ. & Διευθυντικά Στελέχη 15.195,62 1.390,30 13.805,32
ΣΥΝΟΛΑ 561.389,62 6.577,78 554.811,84
       
ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
Μέλη Δ.Σ. & Διευθυντικά Στελέχη 34.465,00 1.350,00 33.115,00
ΣΥΝΟΛΑ 34.465,00 1.350,00 33.115,00

Μέχρι στιγμής (20 Απρίλη 2017) και όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η ίδια η Κ.Α.Ε. ΔΕΝ έχει προσκληθεί η Γ.Σ. που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2015-2016 (οι οποίες θα έπρεπε να έχουν εγκριθεί μέχρι τις 31 Δεκέμβρη 2016). 

 

Συμπέρασμα.

Με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της  Χρήσης 2015-2016 βγαίνει το συμπέρασμα ότι η Κ.Α.Ε. από οικονομικής άποψης είναι βαρύτατα ασθενής. Η οικονομική της λειτουργία είναι προβληματική και βαριά ελλειμματική με αποτέλεσμα να είναι απόλυτα εξαρτημένη από την χρηματοδότηση των μετόχων της. Μια χρηματοδότηση η οποία με βάση την νομοθεσία ΔΕΝ είναι υποχρεωρτική, αλλά μάλλον προαιρετική∙ καθώς την ευθύνη για τα Χρέη κάθε Α.Ε. έχει αποκλειστικά η Διοίκηση της (δηλαδή, ο Αλεξίου).  

Την οικονομικά οικτρή κατάσταση της Κ.Α.Ε. αποδεικνύουν τα παρακάτω νούμερα που αφορούν το σύνολο των 2 Χρήσεων (2014-2016):

 • Συνολικές Ζημιές: 4.089.795,22 Ευρώ (2.953.054,18 + 1.136.741,04).
 • Συνολικές Πωλήσεις (Τζίρος): 2.716.704,46 Ευρώ (1.795.717,00 + 920.987,46).

Προσθέτοντας τα δύο παραπάνω μεγέθη καταλήγουμε ότι τα συνολικά έξοδα που χρεώθηκαν στα βιβλία της Κ.Α.Ε. σε 2 μόλις χρόνια φθάνουν στα 6.806.499,68 Ευρώ (αφού παρά τα 2.716.704,46 του συνολικού Τζίρου η Κ.Α.Ε. κατέγραψε 4.089.795,22 Ευρώ Ζημιές).

Δύο ακόμη μεγέθη από τον Ισολογισμό καθιστούν την οικονομική πραγματικότητα της Κ.Α.Ε. ακόμη πιο τρομακτική. Με βάση, λοιπόν, τον ίδιο τον Ισολογισμό οι μέτοχοι της Κ.Α.Ε. είχαν καταθέσει στο Ταμείο της (είτε ως Μ.Κ. είτε ως ποσά προοριζόμενα για Α.Μ.Κ.) μέχρι τις 30 Ιούνη 2016 2.370.000 Ευρώ. Από αυτά στο Ταμείο της την ίδια ημερομηνία βρίσκονταν μόνο 2.446,90 Ευρώ. Η διαφορά των 2.367.553,10 Ευρώ μαζί με τις εισπράξεις από την δραστηριότητα της έχουν πάει για την εξόφληση των υποχρεώσεων της, οι οποίες την 30η Ιούνη έφταναν στα 2.342.642,49 Ευρώ.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η Κ.Α.Ε. έχει δύο επιλογές:

 • Είτε να μπεί σε «Μνημόνιο» για τουλάχιστον 3-4 χρόνια προσπαθώντας να «την βγάλει» με βάση τις Πωλήσεις (Τζίρο) της.
 • Είτε να «ματώσει» οικονομικά ο Μάκης Αγγελόπουλος και βάζοντας όσα απαιτούνται να την ξεχρεώσει και τότε να προσπαθήσει να «την βγάζει» με βάση τις Πωλήσεις (Τζίρο) της.

Η διαφορά της πρώτης από την δεύτερη επιλογή είναι ότι στην πρώτη θα πρέπι να «βάλουν πλάτη» όλοι όσοι έχουν απαιτήσεις από την Κ.Α.Ε. αφού θα πρέπει ενδεχομένως να συναινέσουν σε τμηματική καταβολή μέρους ή του συνόλου των χρημάτων τους. (Το «ενδεχομένως» έχει να κάνει με την χρονική ωρίμανση των «Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων» της).  

Κλείνοντας την παραουσίαση των οικονομικών της «Βασίλισσας» σημειώνω ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο της στις 30 Ιούλη 2016 (Χρήση 2016-2017) έφτανε συνολικά τα 2.870.000 Ευρώ.  

 

20 Απρίλη 2017
παρατηρητήριο

Διαβάστηκε 6405 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ» (ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ «ΝΕΑ Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ.»)