Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΗ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΗ
(ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;)

Γίνεται εδώ και καιρό πολύς λόγος για το αν είναι και πόσο κερδοφόρα η εκμετάλλευση γηπέδων από ιδιώτες. Στην Χώρα μας ίσως περισσότερο από οπουδήποτε αλλού πέφτουμε θύματα της εξωτερικής λάμψης παραγνωρίζοντας την αλήθεια των αριθμών. Σήμερα όπως και πέρισυ (βλέπε εδώ) θ’ ασχοληθούμε με τα οικονομικά του γηπέδου (και όχι Σταδίου αφού δεν έχει στίβο) Καραϊσκάκη για να δούμε αν βελτιώθηκαν τα οικονομικά του στοιχεία.    

Προτού ασχοληθούμε με τον Ισολογισμό της εταιρείας πρέπει να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο σχετικά με την εκμετάλλευση των γηπέδων. Υπάρχει η αντίληψη ότι τα γήπεδα για να τα χτίζουν και να τα εκμεταλλεύονται ιδιώτες πρέπει να είναι κερδοφόρα.

Κατ’ αρχήν να σημειώσουμε ότι ο παρών Αθλητικός Νόμος Ν. 2725/1999 ορίζει περιοριστικά τον σκοπό τόσο του Αθλητικού Σωματείου, όσο και των Α.Α.Ε. (Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε.) και σ’ αυτούς δεν περιλαμβάνεται ούτε η εμπορική δραστηριότητα, ούτε η κατοχή και εκμετάλλευση γηπέδων. Συνεπώς τα γήπεδα κατασκευάζονται είτε από τους ιδιώτες είτε από το κράτος. Δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας του κράτους και αφού μετά την κατάργηση του Φεουδαρχικού συστήματος έχει πάψει να χρησιμοποιείται ο θεσμός της αγγαρείας (η δωρεάν εργασία που ήταν υποχρεωμένοι οι δουλοπάροικοι να προσφέρουν στον αφέντη τους). Συνεπώς με την αντίληψη σχετικά με την κερδοφορία των ιδιωτικών γηπέδων (τουλάχιστον των μεγάλων ομάδων)υπονοείται ότι αντίστοιχα κρατικά γήπεδα στα οποία θα φιλοξενούνταν οι μεγάλες ομάδες θα ήταν αντίστοιχα κερδοφόρα. Δηλαδή ότι τα έσοδα (ποσοστά από εισιτήρια και διαφημίσεις) θα έφταναν για να πληρωθούν οι μισθοί του προσωπικού, οι λογαριασμοί νερού και ρεύματος καθώς και τα υπόλοιπα έξοδα συντήρησης. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, εκτός και αν θεωρούμε φυσικό να είναι τα κρατικά γήπεδα ελλειμματικά (δηλαδή ζημιογόνα).    

Εισαγωγικά να σημειώσουμε ότι και ο νέος Ισολογισμός της «Καραïσκάκης Α.Ε.» (βλέπε εδώ) δεν είναι καλύτερος του προηγούμενου, πράγμα που σημαίνει ότι το αδιέξοδο για την χρεοκοπημένη (όπως και πέρισυ) εταιρεία συνεχίζεται, εκτός αν οι ιδιοκτήτες ρίξουν το χρήμα που απαιτείται (κάτι μάλλον απίθανο, αφού αν ήταν θα το είχαν κάνει ήδη).

Ειδικότερα όπως προκύπτει από τον συγκριτικό πίνακα:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

2012-2013

2013-2014

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Το σύνολο των αναπόσβεστων εγκαταστάσεων (γήπεδο, έπιπλα κ.λπ.) είναι

51.243.695,74

49.983.333,56

-1.260.362,18

Έχει απαιτήσεις από πελάτες συνολικού ύψους

3.313.790,85

4.210.981,33

897.190,48

Το Ταμείο της (πόσα χρήματα έχει στα χέρια της) είναι συνολικά

568.865,30

201.689,77

-367.175,53

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

3.882.656,15

4.412.671,10

530.014,95

Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις της (κυρίως το Ομολογιακό Δάνειο) είναι

31.197.480,77

28.213.680,78

-2.983.799,99

Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της συνολικά είναι

13.047.196,53

17.066.487,01

4.019.290,48

Συνολο Υποχρεώσεων

44.244.677,30

45.280.167,79

1.035.490,49

Ο Τζίρος της ανήλθε σε

4.826.076,43

4.277.127,58

-548.948,85

Οι Ζημιές της (συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) ήταν

2.777.776,34

1.579.809,91

-1.197.966,43

Χρεώθηκε για τόκους το ποσό των

2.213.979,79

2.265.775,10

51.795,31

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (1)

0,30

0,26

-0,04

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (2)

0,09

0,10

0,01

 

Η εξέλιξη των σημαντικότερων μεγεθών για την χρήση 2013-2014 ήταν η εξής:

  • Το σύνολο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις από Πελάτες και Ταμείο) αυξήθηκε κατά 530.014,95 Ευρώ.
  • Το σύνολο των Υποχρεώσεων (Μεσοπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες) αυξήθηκε κατά 1.035.490,49 Ευρώ.
  • Ο τζίρος (συνολικές πωλήσεις) μειώθηκε κατά 548.948,85 Ευρώ.
  • Οι Ζημιές μειώθηκαν κατά 1.197.966,43 Ευρώ.
  • Ο Δείκτης Ρευστότητας όπως τον υπολογίζαμε πέρισυ (πάνω μόνο στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) μειώθηκε σε 0,26 από 0,30.
  • Ο Δείκτης Ρευστότητας αν υπολογιστεί στο σύνολο των Υποχρεώσεων (Μεσοπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες) είναι 0,10 και παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος από πέρισυ.

(Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες βλέπε εδώ)

Ακόμη μεγαλύτερη αξία από τα νούμερα έχει η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή (βλέπε εδώ). Σ’ αυτήν και ειδικότερα στην 2η σελίδα και στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη διαβάζουμε σχετικά με τα θέματα για τα οποία επιφυλάσσεται τα εξής:

  • Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την Εφορία για τις χρήσεις 2009-2010 & 2010-2011.
  • Υπάρχει αβεβαιότητα για την ανάκτηση της υπόλοιπης (αναπόσβεστης) αξίας των κτιρίων και των τεχνικών έργων.
  • Η εταιρεία παρουσιάζει ζημιές ενώ εξαιτίας των συνεχών ζημιών τα Ίδια Κεφάλαια είναι πλέον κάτω του 50% του Μετοχικού Κεφαλαίου (και άρα εφαρμόζεται το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920), εγείροντας σημαντικές αμφιβολίες αν η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της χωρίς χρηματοδότηση από τους μετόχους.
  • Υπάρχει απόκλιση από τους όρους της σύμβασης ομολογιακού δανείου που η εταιρεία είχε συνάψει στις 15/01/2008. Εφόσον δεν πληρούνται οι όροι της τόσο σχετικά με το ύψος συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών όσο και οι πρόσθετοι όροι, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από τον Διαχειριστή του ομολογιακού δανείου κάθε στιγμή. Για τον λόγο αυτό το ποσό των 28.164.458,01 Ευρώ θα έπρεπε να μεταφερθεί στις Βραχυπρόθεσμες από τις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις.

Από τα παραπάνω (τα οποία δεν αποτελούν αντιγραφή της Έκθεσης αλλά πιστή απόδοση του περιεχομένου της) προκύπτει με σαφήνεια (αν και χρησιμοποιούνται κομψές εκφράσεις) το οικονομικό αδιέξοδο της «Καραϊσκάκης Α.Ε.». Πιστεύω ότι τα παραπάνω είναι ξεκάθαρα και πως δεν χρειάζεται κάποιος παραπάνω σχολιασμός, εκτός ίσως του δεύτερου θέματος (μόνο και μόνο για να καταλάβετε τι εννοεί ο Ελεγκτής).

Η απόσβεση της αξίας μιάς επένδυσης είναι η ανάκτηση (η επιστροφή) των χρημάτων που δόθηκαν γι’ αυτή. Για φορολογικούς λόγους το κόστος των επενδύσεων απαγορεύεται να καταχωρηθεί ως έξοδο σε μια και μόνη χρήση. Καταχωρείται τμηματικά σε βάθος χρόνου ο οποίος για τα κτίρια είναι για την ώρα η εικοσαετία. Όταν η εταιρεία είναι κερδοφόρα με την ανάκτηση των αποσβέσεων (καταχώρηση τους ως έξοδα στα βιβλία της εταιρείας) μειώνονται τα κέρδη της και άρα ο Φόρος Εισοδήματος της. Με τον τρόπο αυτό παίρνει τμηματικά πίσω τα λεφτά που έδωσε για την επένδυση.

Όταν όμως η εταιρεία είναι ζημιογόνος η καταχώρηση των αποσβέσεων ως έξοδα στα βιβλία της εταιρείας απλώς αυξάνει τις ζημιές. Δεδομένου ότι για την Εφορία οι ζημιές πρέπει να έχουν συμψηφιστεί με κέρδη μέσα σε μια πενταετία γιατί αλλιώς «χάνονται» σημαίνει ότι η καταχώρηση τους δεν μειώνει τον Φόρο Εισοδήματος της εταιρείας και άρα τα λεφτά που δόθηκαν δεν επιστρέφονται στην εταιρεία (ανάκτηση της αναπόσβεστης αξίας της επένδυσης. Αυτό το γεγονός επισημαίνει περιληπτικά ο Ορκωτός Ελεγκτής.

Μετά από τα παραπάνω θεωρώ ότι η απάντηση σχετικά με το αν και πόσο κερδοφόρα είναι τα γήπεδα προκύπτει μάλλον αβίαστα. Συνεπώς οι μέτοχοι της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» και όσοι αποφασίσουν στο μέλλον ν’ αγοράσουν μετοχές της (να επενδύσουν σ’ αυτήν) θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι για τα πρώτα είκοσι τουλάχιστον χρόνια αποκλείεται να έχουν οποιοδήποτε έσοδο από την επένδυση τους.  

 

23 Μάρτη 2015
παρατηρητής 1.

 

Διαβάστηκε 4187 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΗ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;)