Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Α.Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Α’)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Α.Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Α’)

Από την ημέρα που βγήκαμε «στον αέρα» βάλαμε σαν κύριο σκοπό μας την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών. Η αλλαγή του πλαισίου θα έπρεπε να γίνει στην κατεύθυνση της διαφανούς λειτουργίας τους και του κοινωνικού ελέγχου τους, όπου ως κοινωνικός έλεγχος εννοείται η άμεση ή έμμεση λογοδοσία των Α.Α.Ε. πρωτίστως πρός τους οπαδούς-πελάτες τους και δευτερευόντως πρός το σύνολο της κοινωνίας. Θα ήταν επικίνδυνο αλλά και συνάμα αστείο αν στις συνθήκες στις οποίες είναι μαθημένες οι Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε. να λειτουργούν τόσα χρόνια αφήνονταν η αλλαγή στην εθελοντική συμμόρφωση των Α.Α.Ε. μ’ ένα γενικό πλαίσιο αρχών (όπως για παράδειγμα οι διάφοροι Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης). Συνεπώς την αλλαγή του πλαισίου πρέπει να την επιβάλλει νομοθετικά το Κράτος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε από το Κράτος ν’ αποφασίσει τα σχετικά μέτρα. Ίσα-ίσα υπάρχουν πλήθος λόγοι για να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα και να πιέσουμε για την υιοθέτηση και εφαρμογή τους. Στο πλαίσιο αυτό σήμερα το «παρατηρητήριο» καταθέτει την παρακάτω δέσμη μέτρων.

Γενικές Αρχές.

  • Το ρυθμιστικό-κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να είναι απλό και κατανοητό απ’ όλους τους εμπλεκόμενους χωρίς ν’ απαιτεί διευκρινήσεις αν θέλουμε να είναι αποτελεσματικό.
  • Δεν πρέπει να θέτει πολλές προϋποθέσεις, η εκπλήρωση των οποίων θα το κάνει δυσλειτουργικό.
  • Τέλος για συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την διαφανή και εύρυθμη λειτουργία των Α.Α.Ε. θα πρέπει να υπάρχουν δεδομένες διαδικασίες οι οποίες θα θεωρούνται αξιόπιστες και το κύρος των οποίων δεν θα μπορεί (εύκολα) ν’ αμφισβητηθεί από τους εμπλεκόμενους.

Στόχοι.

  • Η νόμιμη και πλήρως διαφανής λειτουργία των Α.Α.Ε., η οποία θα εξασφαλιστεί τόσο μέσω του ρυθμιστικού-κανονιστικού πλαισίου όσο και του κοινωνικού ελέγχου (και της πίεσης που θ’ ασκήσει η κοινωνία).
  • Η αποκατάσταση των όρων υγιούς ανταγωνισμού μέσω του οποίου θ’ αναδεικνύονται κάθε φορά οι πρωταθλητές και ταυτόχρονα θα καθίσταται δυσκολότερη η εγκαθίδρυση «δυναστειών», η ύπαρξη των οποίων μειώνει το ενδιαφέρον και οδηγεί σε φαινόμενα παθογένειας και παρασκηνιακής λειτουργίας.
  • Ο εκσυγχρονισμός της δομής και λειτουργίας των Α.Α.Ε. προκειμένου αυτές να μπορούν ευκολότερα ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών.
  • Η εισαγωγή κοινών εταιρικών πρακτικών (διαδικασιών) και η με τον τρόπο αυτόν εξασφάλιση ενιαίας αντιμετώπισης για κάθε θέμα. Αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι περιορίζεται η ελευθερία διοίκησης και μετόχων να λαμβάνουν όποια απόφαση αυτοί κρίνουν κάθε φορά αναγκαία.
  • Θεσμοθέτηση συγκεκριμένων πάγιων απαιτήσεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των Α.Α.Ε., οι οποίες αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα τους σε σχέση με τις λοιπές Α.Ε. θα εξασφαλίζει τα συμφέροντα τόσο του Κράτους όσο και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου.

Στη συνέχεια αναφέρουμε τα βασικά μέτρα που θα έπρεπε να περιέχονται στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των Α.Α.Ε. ανά κατηγορία. Φυσικά σε κάποιες περιπτώσεις κάποια από αυτά επηρεάζουν περισσότερες από μια κατηγορίες. Εκ προοιμίου πρέπει να δηλώσουμε πως εξ’ αιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει για πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας (την οποία επηρεάζει τόσο άμεσα όσο και έμμεσα) ο χώρος του «Επαγγελματικού Αθλητισμού» δεν είναι περίεργη (ούτε για κακό) η εισαγωγή ρυθμίσεων οι οποίες δεν ισχύουν για την πλειοψηφία των Α.Ε. κάποιες από τις οποίες εισάγονται από το εξωτερικό.

  

Ίδρυση και σύσταση των Α.Α.Ε.

Οι κανόνες που θα διέπουν την ίδρυση και οι διαδικασίες σύστασης των Α.Α.Ε. θα πρέπει να είναι απλοί και οι διαδικασίες θα πρέπει να επιβλέπονται συνεχώς από έναν φορέα ο οποίος και θα έπρεπε να έχει την ευθύνη για το σύνολο της διαδικασίας (ακόμη και αν κάποια στάδια εκτελούνται από άλλες υπηρεσίες όπως π.χ. η απόδοση Α.Φ.Μ.). Για την επίτευξη αυτού του στόχου ενδεχομένως να χρειαστεί η διασύνδεση (με όποιον τρόπο κριθεί προσφορότερος) υπηρεσιών μεταξύ τους προκειμένου αυτές ν’ ανταλλάσουν έγκαιρα τις απαραίτητες πληροφορίες. Καθώς όμως κάτι τέτοιο σχετίζεται με τις γενικότερες ανάγκες του Δημοσίου και τις αλλαγές που αυτές θα επιφέρουν, δεν μπορεί να γίνει ιδιαίτερη αναφορά εδώ.

Η ίδρυση από το ερασιτεχνικό σωματείο θα πρέπει να είναι απλή και χωρίς πολλές διατυπώσεις. Προτείνουμε μετά την απόφαση από το ερασιτεχνικό σωματείο για την ίδρυση της Α.Α.Ε. να συγκεντρώνονται λεφτά (μετά από ανακοίνωση του σωματείου) για τα μετοχικό κεφάλαιο της Α.Α.Ε. σ’ έναν λογαριασμό ο οποίος θα έχει ανοιχθεί μόνο για τον σκοπό αυτόν και θα βρίσκεται υπό την εποπτεία της επιτροπής, η οποία για λογαριασμό του σωματείου έχει αναλάβει τις διατυπώσεις της ίδρυσης και της σύστασης της Α.Α.Ε. Δεν θα πρέπει να επιβάλλονται ποινές σαν αυτές του Ν. 2725/1999 όταν δεν τηρούνται επακριβώς οι διαδικασίες ίδρυσης και σύστασης, οι οποίες όταν επιβληθούν ενδέχεται να οδηγούν σε νόθευση του αγωνιστικού αποτελέσματος, αφού ότι κερδήθηκε στους αγωνιστικούς χώρους χάνεται για διαδικαστικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να προβλεφθεί η διευκόλυνση συμμετοχής στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου οποιουδήποτε φιλάθλου θα επιθυμούσε ν’ αγοράσει μετοχές της Α.Α.Ε. Ο τρόπος συμμετοχής μένει ν’ αποφασιστεί σε συνεννόηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

Δεν θα πρέπει εκ του νόμου να προβάλλονται απαιτήσεις για λήψη άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την κατάθεση του ιδρυτικού κεφαλαίου όπως προβλέπει ο ισχύον νόμος (Ν. 2725/1999), όταν μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να τραβήξει σε μάκρος είτε εξ’ αιτίας της απειρίας όσων έχουν αναλάβει την ίδρυση και σύσταση της Α.Α.Ε., είτε εξ’ αιτίας της αδυναμίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ν’ ανταποκριθεί εγκαίρως. Αντιθέτως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να ελέγχει κάθε μελλοντική αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Θεωρούμε ότι το ύψος του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι τόσο σημαντικό, αρκεί μέχρι την λήξη της αντίστοιχης περιόδου να έχει φτάσει τουλάχιστον στο ελάχιστο ύψος που προβλέπεται για την αντίστοιχη επαγγελματική κατηγορία. Πιστεύουμε ότι για την Α’ Εθνική το μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 εκ., ενώ στην Β’ Εθνική τουλάχιστον 1 εκ.

Τα δικαιώματα του ιδρυτικού ερασιτεχνικού σωματείου πρέπει να παραμείνουν όπως και στον Ν. 2725/1999. Πρέπει όμως το Κράτος να δώσει δεσμευτικές οδηγίες για την εφαρμογή τους όπως π.χ. τον τρόπο υπολογισμού των ποσοστών επί των εισιτηρίων, των διαφημίσεων, της αποζημίωσης για την χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίες εκχωρούνται κατά χρήση από το Κράτος στο σωματείο και όχι στην Α.Α.Ε. έτσι ώστε η εφαρμογή τους να είναι ενιαία.

Ενδεχομένως κάποιες από τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 οι οποίες αφορούν στην απαρτία της Γ.Σ. του ερασιτεχνικού σωματείου και την πλειοψηφία λήψης απόφασης για την ίδρυση της Α.Α.Ε. όσο και στα κωλύματα συμμετοχής στο ερασιτεχνικό σωματείο και τα Δ.Σ. (Α.Α.Ε. και σωματείου) να χρειάζονται επαναδιατύπωση και διευκρίνιση.

 

Οργάνωση και λειτουργία των Α.Α.Ε.

Βασικός σκοπός ίδρυσης μιας Α.Ε. είναι η επιδίωξη του κέρδους. Για τον λόγο αυτόν ο νομοθέτης δεν σκέφτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στην εμπορική δραστηριότητα τους ακόμη και όταν επέβαλε ελεγκτικές διαδικασίες σε Α.Ε. που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς. Συνεπώς ο «σκοπός» είτε της Α.Α.Ε. είτε του σωματείου όπως τον ορίζει ο Ν. 2725/1999 πρέπει ν’ αναθεωρηθεί εκ βάθρων. Ο στρεβλός αυτός ορισμός του «σκοπού» αποτέλεσε την βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν ενδιάμεσες Α.Ε. (οι οποίες νομικά δεν έχουν καμία άμεση σχέση με τα σωματεία ή τις Α.Α.Ε.) με αντικείμενο την πώληση για λογαριασμό των Α.Α.Ε. και των σωματείων αθλητικού υλικού με το σήμα τους ή την κατοχή και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. προπονητικών κέντρων ή/και γηπέδων). Φρονούμε ότι δεν πρέπει να τίθενται περιορισμοί στον «σκοπό» που πρέπει να επιδιώκουν οι Α.Α.Ε. και τα σωματεία, καθώς κάθε περιορισμός δημιουργεί στρεβλώσεις οι οποίες μακροπρόθεσμα οδηγούν τα πράγματα σε άλλη κατεύθυνση από αυτή που επεδίωκε αρχικά ο νομοθέτης. Άλλωστε σε κάποιες περιπτώσεις τ’ αποτελέσματα από την λειτουργία των ενδιάμεσων αυτών εταιρειών αποτελούν επαρκή απόδειξη της χρεοκοπίας του υπάρχοντος πλαισίου.      

Οι Α.Α.Ε. πρέπει να οργανωθούν στην βάση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών. Θα πρέπει να υπαχθούν στις ίδιες υποχρεώσεις δημοσιότητας σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία τους (π.χ. ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους ή σε άλλη ιστοσελίδα για την οποία θα υπάρχει η σχετική παραπομπή). Θα έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις πρακτικές των εισηγμένων όπως η Εταιρική Διακυβέρνηση και ο Εσωτερικός Έλεγχος κατάλληλα προσαρμοσμένες στο μέγεθος τους. Για παράδειγμα δεν μπορεί να υπάρχουν οι ίδιες απαιτήσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης ή Εσωτερικού Ελέγχου τόσο από την Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. όσο και από την Κ.Α.Ε. Α.Ε.Ν.Κ.

Ο κύριος λόγος της υπαγωγής των Α.Α.Ε. στις ίδιες υποχρεώσεις με τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες είναι προκειμένου να ισχύσουν και σ’ αυτές τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι κάτοχοι λίγων μετοχών (μικρομέτοχοι), οι οποίοι σε άλλη περίπτωση δεν λαμβάνονται καθόλου (ή λαμβάνονται ελάχιστα) υπόψη ειδικά όταν ζητούν εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της Α.Α.Ε. ή/και την πορεία της. Υπάρχουν και κάποιοι δευτερεύοντες λόγοι όπως ανάγκες παροχής πρόσθετης πληροφόρησης (στις οποίες αναφερόμαστε παρακάτω αλλά και στο κομμάτι σχετικά τις οικονομικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις).

Μπορούν όμως (και πρέπει) να εκτελούν για παράδειγμα πιστοποιημένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές τους διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου (αντί να τηρούν το αντίστοιχο τμήμα) με τις οποίες αποδεικνύουν την δέσμευση τους (εφ’ όσον τις εφαρμόζουν σωστά) στην νόμιμη και διαφανή λειτουργία τους.  

Όμοια μπορούν (και όταν το απαιτήσουν οι ειδικότερες συνθήκες πρέπει να δημιουργήσουν και το αντίστοιχο τμήμα) να έχουν προσωπικό επιφορτισμένο με την επικοινωνία με τους μετόχους και την παροχή σ’ αυτούς κάθε είδους πληροφορίας είτε αφορά τις μετοχές τους και τα εκ του νόμου δικαιώματα τους, είτε αφορά τις οικονομικές καταστάσεις και την πορεία της Α.Α.Ε. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί μέτοχοι θα μπορούσαν οι Α.Α.Ε. αναλόγως και του μεγέθους τους να δημιουργήσουν το «Τμήμα Επικοινωνίας/Εξυπηρέτησης Μετόχων» το οποίο μπορεί να στελεχώνεται με προσωπικό που εκτελεί και άλλα καθήκοντα.

Όλες οι υπόλοιπες «απαιτήσεις» των Κωδίκων Εταιρικής Διακυβέρνησης μπορούν να εφαρμόζονται προαιρετικά και πάντα με βάση το μέγεθος και τις ανάγκες της εταιρείας. Έτσι κι’ αλλιώς οι Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι προαιρετικοί σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις που εισάγει η νομοθεσία.

Όλα τα οργανωτικά θέματα (ακόμα και της στελέχωσης των τμημάτων ή της εκτέλεσης των λειτουργιών που επιβάλλονται από την νομοθεσία) αφήνονται στην διακριτική ευχέρεια της Α.Α.Ε., η οποία όμως θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση κάθε αναγκαία για ελεγκτικούς σκοπούς πληροφόρηση.    

Στο Β’ Μέρος θα μιλήσουμε και θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τον έλεγχο, την λογοδοσία και την αδειοδότηση των Α.Α.Ε. καθώς και για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 

1 Ιούνη 2015
παρατηρητήριο.

 

Διαβάστηκε 6295 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Α.Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Α’)