Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ (ΝΕΑΣ) Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. (ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΣ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ ΟΡΙΑΚΑ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ (ΝΕΑΣ) Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.
(ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΣ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ ΟΡΙΑΚΑ)

Η δημοσίευση του πρώτου Ισολογισμού της (νέας) Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. αποτέλεσε ένα σοκ αφού για την τήρηση των βιβλίων της Π.Α.Ε. ακολουθήθηκαν τα Δ.Π.Χ.Α. Μαζί με τον Ισολογισμό δημοσιεύτηκε στ Γ.Ε.ΜΗ. (βλέπε εδώ) τόσο η Έκθεση του Δ.Σ. της Π.Α.Ε. (την οποία ετοιμάζει ο Ορκωτός Ελεγκτής) όσο και αυτή του Ορκωτού Ελεγκτή μαζί με αναλυτικές πληροφορίες οι οποίες βοηθούν στον σχηματισμό σαφέστερης εικόνας για τα οικονομικά της Π.Α.Ε. Επιπρόσθετα από τον πρώτο Ισολογισμό προκύπτουν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το διάστημα που το ποδοσφαιρικό τμήμα ήταν ερασιτεχνικό.

(Σημείωση για τους βιαστικούς: Το κείμενο που ακολουθεί είναι δυστυχώς μεγάλο και γεμάτο νούμερα ωστόσο δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Για την μεγάλη πλειοψηφία των αναγνωστών και ειδικά των μη εξοικειωμένων με την Λογιστική θα απαιτηθεί να διαβαστεί πάνω από μια φορά. Στο τέλος της παρουσίασης των στοιχείων και των πληροφοριών παρατίθεται το συμπέρασμα μου. Ωστόσο ελάχιστα κερδίζει όποιος πάει κατευθείαν εκεί.).

Πρίν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των μεγεθών του Ισολογισμού πρέπει να σημειώσουμε ότι σ’ αυτόν υπάρχει μια παράλειψη η οποία αφορά υποχρέωση του Ν. 2725/1999. Την ευθύνη για την συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή (για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω) την έχει τόσο η Π.Α.Ε. όσο και ο Ορκωτός Ελεγκτής ο οποίος υπογράφει την Έκθεση Ελέγχου.

Παρακάμπτοντας τον ίδιο τον Ισολογισμό αρχίζουμε την παρουσίαση από την 6η (σε 48 σελίδες) του pdfσελίδα η οποία είναι ταυτόχρονα και η 1η σελίδα της Έκθεσης του Δ.Σ. της Π.Α.Ε.:

«Λειτουργικά Έσοδα»: 6.667.836,29 Ευρώ τα οποία αναλύονται (βλέπε σελ. 12 του pdf) ως εξής:

Εισιτήρια: 2.233.905,95 Ευρώ τα οποία αναλύονται σε:

 • 812.881,80 Ευρώ από πωλήσεις εισιτηρίων διαρκείας.
 • 1.421.024,15 Ευρώ από πωλήσεις απλών εισιτηρίων.

Χορηγίες-Διαφημίσεις: 2.366.099,84 Ευρώ.

Τηλεοπτικά: 1.983.333,00 Ευρώ.

Λοιπά λειτουργικά έσοδα (που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες): 84.497,50

«Λειτουργικά έξοδα»: 6.427.637,23 Ευρώ τα οποία αναλύονται (βλέπε σελ. 12 του pdf) ως εξής:

Κόστος υλικών: 164.527,33 Ευρώ τα οποία αναλύονται περαιτέρω σε:

 • 137.476,37 Ευρώ για αναλωθέν αθλητικό υλικό.
 • 27.050,96 Ευρώ για τα έξοδα του αθλητικού φαρμακείου.

Αμοιβές ποδοσφαιρικού τμήματος και λοιπές δαπάνες: 3.437.739,72 Ευρώ οι οποίες αναλύονται σε:

 • 1.889.089,86 Ευρώ για μισθοδοσία.
 • 1.548.649,86 Ευρώ για συμβόλαια των ποδοσφαιριστών.

Απομείωση και απόσβεση: 93.852,01 Ευρώ στην οποία περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις του άμεσου κόστους απόκτησης των δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών.

Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων: 53.359,46 Ευρώ το οποίο αναλύεται σε:

 • 37.026,17 Ευρώ για αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων.
 • 16.333,29 Ευρώ για αποσβέσεις λοιπών άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Λοιπά λειτουργικά έξοδα: 2.678.158,71 Ευρώ τα οποία αναλύονται ως εξής:

 • 401.594,11 Ευρώ για νοίκια.
 • 88.019,47 Ευρώ για τηλέφωνα και ταχυδρομικές υπηρεσίες.
 • 31.487,41 Ευρώ για ασφάλιστρα.
 • 19.266,49 Ευρώ για επισκευές και συντηρήσεις.
 • 282.333,61 Ευρώ για έξοδα μετακινήσεων.
 • 202.405,76 Ευρώ για εκδηλώσεις και διαφημίσεις.
 • 4.030,83 Ευρώ για συνδρομές.
 • 15.484,10 Ευρώ για δημοσιεύσεις.
 • 164.834,55 Ευρώ για Φόρους και Τέλη.
 • 699.524,92 Ευρώ για αμοιβές τρίτων.
 • 427.161,07 Ευρώ  για έξοδα αγώνων.
 • 342.016,39 Ευρώ για λοιπά λειτουργικά έξοδα (για τα οποία δεν παρέχεται περαιτέρω ανάλυση).

Συμψηφίζοντας τα «Λειτουργικά Έσοδα» με τα «Λειτουργικά Έξοδα» προκύπτουν Κέρδη 240.199,06 Ευρώ. Τα κέρδη αυτά συμψηφίζονται περαιτέρω με τα Χρηματοδοτικά Αποτελέσματα τα οποία αναλύονται ως εξής:

Χρηματοοικονομικά Έσοδα: 2.432,43 Ευρώ που αντιστοιχούν σε τόκους καταθέσεων.

Χρηματοοικονομικά Έξοδα: 33.254,88 Ευρώ που αντιστοιχούν σε προμήθειες και άλλα τραπεζικά έξοδα.

Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει είναι αρνητικό κατά 30.822,45 Ευρώ. Μετά και από τον νέο συμψηφισμό τα Κέρδη προσδιορίζονται σε 209.376,01 Ευρώ τα οποία μετά τον υπολογισμό του Φόρου Εισοδήματος ύψους 165.231,01 Ευρώ καταλήγουν τελικά να είναι 44.145,60 Ευρώ.

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνουν δύο παρατηρήσεις:

 • Τα Φορολογικά από τα Λογιστικά Κέρδη είναι διαφορετικά επειδή για Φορολογικούς λόγους η εταιρεία έχει αναμορφώσει κάποιες δαπάνες της οι οποίες δεν εκπίπτουν για την Εφορία αν και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της. Έτσι αυτές οι δαπάνες ισχύουν μεν για τους μετόχους, αλλά δεν ισχύουν για το Δημόσιο. Τέτοιες δαπάνες είναι για παράδειγμα τα έξοδα για εκδηλώσεις και διαφημίσεις.
 • Ο Ν. 2725/1999 ο οποίος επίσης με τους υπόλοιπους νόμους δεσμεύει την εταιρεία σε σχηματισμό αποθεματικού ύψους τουλάχιστον 10% για κάθε κερδοφόρα εταιρική χρήση. Η υποχρέωση για τον σχηματισμό αυτού του αποθεματικού ισχύει ανεξαρτήτως του ύψους στο οποίο έχει φτάσει σε σχέση με το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας (άρθρο 72 σελ. 3108).  

Το αποθεματικό του Ν. 2725/1999 (όπως και γενικά όλα τα αποθεματικά) υπολογίζεται στα Καθαρά πρός διανομή Κέρδη από τα οποία και αφαιρείται αφού έχει υπολογιστεί ο αναλογούν Φόρος Εσοδήματος. Στην περίπτωση μας το αποθεματικό θα έπρεπε να υπολογιστεί στο ποσό των 44.145,60 Ευρώ και να είναι τουλάχιστον 4.414,56 Ευρώ (10%). Συνεπώς θεωρώ ότι στο σημείο αυτό υπάρχει σοβαρή παράλειψη τόσο από την Π.Α.Ε. όσο και από τον Ορκωτό Ελεγκτή.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Δ.Σ. στην Γ.Σ. των Μετόχων τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EDITBA) είναι 1.936.060,39 Ευρώ. Σχετικά με το οικονομικό αυτό μέγεθος έχω εκφράσει και άλλοτε την γνώμη μου (βλέπε επίσης και εδώ). Θεωρώ ότι δεν έχει καμία πρακτική αξία και το αναφέρω απλώς επειδή αναφέρεται και στην Έκθεση.

Καθαρή Θέση: 1.513.143,10 το οποίο προκύπτει από τον συμψηφισμό του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1,5 εκ. Ευρώ με έξοδα Α.Μ.Κ. ύψους 31.962,50 Ευρώ και την πρόσθεση των τελικών Κερδών ύψους 44.145,60 Ευρώ.

Περιουσιακά στοιχεία: Τα περιουσιακά στοιχεία της Π.Α.Ε. αναλύονται ως εξής:

 • Η αξία των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών την 30η Ιούνη 2015 ήταν στα 4.000.553,70 Ευρώ.
 • Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (ασφαλούς είσπραξης) ήταν στα 1.100.230,77 Ευρώ.
 • Σύνολο Ταμειακών Διαθεσίμων 437.095,26 Ευρώ από τα οποία στις 30 Ιούνη 2015 βρίσκονταν 377.406,55 Ευρώ στο Ταμείο της εταιρείας και τα υπόλοιπα 59.688,71 Ευρώ σε καταθέσεις όψεως.
 • Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού περιλαμβάνουν έξοδα επομένων χρήσεων συνολικού ύψους 268.309,53 Ευρώ στα οποία περιλαμβάνεται και η προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος για την επόμενη χρήση.

Ανάλυση Απαιτήσεων. Οι Απαιτήσεις συνολικού ύψους 1.100.230,77 Ευρώ αναλύονται σε:

Απαιτήσεις από Πελάτες και γενικά Εμπορικές Απαιτήσεις ύψους 905.739,11 εκ των οποίων:

 • 897.739,11 Ευρώ αφορούν υπόλοιπα Πελατών την 30η Ιούνη.
 • 8.000,00 Ευρώ αφορούν σε μεταχρονολογημένες επιταγές.

Λοιπές Απαιτήσεις ύψους 194.491,66 Ευρώ οι οποίες αναλύονται ως εξής:

 • 31.160,72 Ευρώ αφορούν προκαταβολές σε εργαζόμενους.
 • 82.978,09 Ευρώ αφορούν απαιτήσεις από το Δημόσιο.
 • 74.352,85 Ευρώ αφορά δόσεις από πιστωτικές κάρτες πελατών.
 • 6.000,00 Ευρώ αφορούν προκαταβολές σε πιστωτές και προμηθευτές.

Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού ύψους 268.309,53 Ευρώ αντιστοιχούν σε Έξοδα επομένων χρήσεων τα οποία και θα καταλογιστούν σ’ αυτές.

Το ποσό των 100.300 Ευρώ των Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων του Ενεργητικού αντιστοιχεί σε εγγυήσεις που έχει λάβει η Π.Α.Ε. από Πελάτες της.

Υποχρεώσεις: Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις αφορούν σε συμβόλαια ποδοσφαιριστών (συνολικά 4.196.097,60 Ευρώ) από τα οποία ποσό:

 • 1.592.380,20 Ευρώ είναι πληρωτέο στην επόμενη χρήση (Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση)
 • 2.603.717,40 Ευρώ είναι πληρωτέο μετά την 1 Ιούλη 2016 (Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις).

Οι Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές συνολικού ύψους 307.074,69 Ευρώ αναλύονται ως εξής:

 • 199.620,75 Ευρώ οφείλονται σε Προμηθευτές Εσωτερικού.
 • 9.898,00 Ευρώ οφείλονται σε Προμηθευτές Εξωτερικού.
 • 97.080,94 Ευρώ αφορούν μεταχρονολογημένες επιταγές που έχει εκδώσει η Π.Α.Ε.
 • 475,00 Ευρώ αφορούν προκαταβολές Πελατών οι οποίες μέχρι την είσπραξη τους εμφανίζονται παράλληλα και ως υποχρέωση της Π.Α.Ε.

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις ύψους 247.846,52 Ευρώ: Αποτελούν το άθροισμα του Φόρου Εισοδήματος (165.231,01 Ευρώ) και της προκαταβολής του Φόρου Εισοδήματος (82.615,51 Ευρώ) ύψους 50% επί του Φ.Ε.

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 525.591,94 Ευρώ οι οποίες αναλύονται ως εξής:

 • 91.257,94 Ευρώ πρός το προσωπικό.
 • 133.470,60 Ευρώ πρός το Δημόσιο από Φ.Π.Α.
 • 75.254,79 Ευρώ πρός το Δημόσιο από Φόρους και Τέλη.
 • 38.329,30 Ευρώ προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • 186.504,31 Ευρώ τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2015-2016.
 • 775,00 Ευρώ Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.

Ανάλυση Υποχρεώσεων. Οι Υποχρεώσεις συνολικού ύψους 5.276.610,75 Ευρώ με βάση την χρονική διάρκεια στην οποία είναι απαιτητές αναλύονται ωε εξής:

 • Μέχρι 6 μήνες: 1.450.204,93 Ευρώ.
 • Από 7-12 μήνες: 1.222.688,42 Ευρώ.
 • Από 1 ως 5 έτη: 2.603.717,40 Ευρώ.

Για την επιπλέον ανάλυση ανά κατηγορία δείτε στην σελίδα 38 του pdf.

 

Ταμειακές Ροές.

Οι Ταμειακές Ροές δείχνουν την προέλευση των μετρητών ανά κατηγορία δραστηριότητας που περνούν από το Ταμείο της εταιρείας. Με βάση τα στοιχεία της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή οι Ταμειακές Ροές αναλύονται ως εξής:

 • Οι Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες εμφάνιζαν στις 30 Ιούνη 2015 πλεόνασμα 1.349.008,18 Ευρώ.
 • Οι Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες εμφάνιζαν στις 30 Ιούνη 2015 έλλειμμα 2.380.910,42 Ευρώ.
 • Οι Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες εμφάνιζαν στις 30 Ιούνη 2015 πλεόνασμα 1.468.997,50 Ευρώ.

Ο συμψηφισμός των παραπάνω ποσών μας δίνει πλεόνασμα 437.095,26 Ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των Ταμειακών Διαθεσίμων (Καταθέσεις όψεως και Ταμείο).Είναι ευνόητοότι στον παρόν πρώτο Ισολογισμό της Π.Α.Ε. το τελικό άθροισμα των Ταμειακών Ροών απαγορεύεται να είναι αρνητικό, αφού αρνητικό ταμείο δεν νοείται (δεν μπορεί να υπάρξει).   

Για την ανάλυση των Tαμειακών Ροών δείτε στην σελίδα 14 του pdf.

Ακολουθούν οι δείκτες ρευστότητας και αποδοτικότητας κεφαλαίων. Εκτός από τους δείκτες που δίνονται στην Έκθεση του Δ.Σ. στους Μετόχους οι δείκτες ρευστότητας είναι 0,68 για τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις και 0,34 για τις Συνολικές Υποχρεώσεις. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την Οικονομική Θεωρία ο δείκτης θα έπρεπε ιδεατά να είναι πάνω από το 1 ενώ πάνω από 2 σημαίνει ότι η εταιρεία δεν έχει κανένα πρόβλημα.  

Ένα σημαντικό τμήμα της Έκθεσης είναι η πληροφόρηση για τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας στα οποία στην δική μας περίπτωση περιλαμβάνονται τα μέλη του Δ.Σ. και τα Διευθυντικά Στελέχη καθώς και η Ερασιτεχνική ως Μέτοχος της Π.Α.Ε. Όπως προκύπτει από την Έκθεση η Π.Α.Ε. στις 30 Ιούνη 2015 είχε τις παρακάτω απαιτήσεις και υποχρεώσεις:

 • Απαιτήσεις από Μέτοχο-Ερασιτεχνική: 136.640,29 Ευρώ.
 • Υποχρεώσεις σε Μέτοχο-Ερασιτεχνική: 151.458,32 Ευρώ.

Επίσης η Π.Α.Ε. ξόδεψε για αγορές υπηρεσιών, αγαθών και παγίων για λογαριασμό των συνδεδεμένων μερών της 1.045.383,78 Ευρώ τα οποία αναλύονται ως εξής:

 • 171.686,23 Ευρώ για την αμοιβή των μελών του Δ.Σ. και των Διευθυντικών Στελεχών τα οποία αμείβονται εκτός μισθοδοσίας και με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.
 • 90.975,05 Ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών για λογαριασμό της Ερασιτεχνικής.
 • 782.722,50 Ευρώ τα οποία αφορούν προφανώς την αγορά παγίων για λογαριασμό της Ερασιτεχνικής. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαία μια διευκρίνιση αναλόγως της οποίας αλλάζει το περιεχόμενο του κονδυλίου αυτού. Τα πάγια αυτά αγοράστηκαν για λογαριασμό της Ερασιτεχνικής ή τα αγόρασε η Π.Α.Ε. από την Ερασιτεχνική (που τα είχε στην κατοχή της);

 

Λοιπές πληροφορίες.

Η αρχική αξία των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών ήταν 5.643.055,58 Ευρώ από τα οποία ποσό 1.642.501,88 Ευρώ αφορούν την χρήση 2014-2015.

Στα «Λοιπά άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» συνολικού ύψους 168.627,61 Ευρώ περιλαμβάνεται η αξία στην οποία υπολογίστηκε (αναγνωρίστηκε) οπτικοακουστικό υλικό ύψους 168.532,47 Ευρώ.

Ο συνολικός Φόρος Εισοδήματος ύψους 165.231,01 Ευρώ αναλύεται ως εξής:

 • Φόρος στα Κέρδη: (209.376,61 Χ 29%)= 60.719,22 Ευρώ.
 • Προσαρμογές Φορολογικής Αναμόρφωσης=104.511,79 Ευρώ.

Οι «Παροχές στο Προσωπικό» ύψους 1.425.836,58 Ευρώ αναλύονται ως εξής:

 • 1.122.950,87 Ευρώ για Μισθούς, ημερομίσθια και επιδόματα.
 • 255.590,71 Ευρώ για έξοδα Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • 47.295,00 Ευρώ για Λοιπές Παροχές (π.χ. έξοδα για κινητά τηλέφωνα, μετακίνησης κ.λ.π).

Το προσωπικό της Π.Α.Ε. στις 30 Ιούνη 2015 ήταν 95 άτομα και ο μέσος όρος του προσωπικού για την χρήση ήταν 86 άτομα.

Η Π.Α.Ε. στις 30 Ιούνη 2015 δεσμευόταν με μισθωτήρια συμβόλαια ενοικίασης κτιρίων και γηπέδου συνολικού ύψους 2.193.876,00 Ευρώ τα οποία σε σχέση με τον χρονικό τους ορίζοντα αναλύονται ως εξής:

 • Λιγότερο του 1 έτους: 769,684,00 Ευρώ.
 • Από 1 ως 5 έτη: 1.424.192 Ευρώ.

Οι αμοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών ήταν 6.500 Ευρώ για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Π.Α.Ε. και 3.000 Ευρώ για την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού στο οποίο υπήχθη η Π.Α.Ε. Το Φορολογικό Πιστοποιητικό (Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσηςγια την ακρίβεια) εκδίδεται μετά από έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών που αφορά στην ορθή καταχώρηση (με βάση την Φορολογική Νομοθεσία) των εξόδων και των εσόδων όσο και την εμπρόθεσμη εξόφληση των φορολογικών υποχρεώσεων υποκαθιστώντας έτσι τον Τακτικό Φορολογικό Έλεγχο από την Εφορία. Συνεπώς μια εταιρεία η οποία έχει λάβει Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης είναι σαν να έχει ελεγχθεί από τον Τακτικό Φορολογικό Έλεγχο της Εφορίας.

Οι Μέτοχοι της Π.Α.Ε. κατέθεσαν στο Ταμείο της μετά τις 30 Ιούνη 2015 ως διευκολύνσεις το ποσό των 1.803.000,00 Ευρώ, το οποίο με απόφαση της Γ.Σ. της 4ης Δεκέμβρη 2015 μετοχοποιήθηκε. Συνεπώς σήμερα το Μ.Κ. της Π.Α.Ε. είναι 3.303.000 Ευρώ.

Η Π.Α.Ε. μετά την λήψη των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) δανείστηκε εξωτραπεζικά ποσό 616.373,03 Ευρώ.  

 

Συμπέρασμα.

Tα αποτελέσματα της (ΝΕΑΣ) Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. είναι μετρίως καλά. Αν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη του το μέγεθος της Α.Ε.Κ. πιθανόν να τα περίμενε καλύτερα. Υπάρχει ωστόσο εξήγηση γι’ αυτό καθώς η νέα Π.Α.Ε. ανέλαβε τα χρέη του ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού τμήματος (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 2725/1999 σελ. 3108).

Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν μπορεί να καλύψει μόνο από την δραστηριότητα της (χωρίς χρηματοδότηση από τους μετόχους της) τις Υποχρεώσεις της. Θετική εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Π.Α.Ε. επέλεξε να χρησιμοποιεί για την λογιστική της παρακολούθηση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι επιπτώσεις αυτής της επιλογής είναι δύσκολο να εκτιμηθούν από τους «απλούς» οπαδούς, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου θα γίνουν φανερές καθώς παρέχουν τυποποίηση και πληροφόρηση (η οποία μπορεί και πρέπει να γίνει πλατύτερη) τέτοια που διευκολύνει τον κοινωνικό έλεγχο της εταιρείας (απ’ όσους ενδιαφέρει η σωστή λειτουργία της). Σε κάθε περίπτωση τόσο αυτή η επιλογή (την οποία δεν ήταν υποχρεωμένη από την Ελληνική Νομοθεσία να κάνει η Α.Ε.Κ.) όσο και οι επιπτώσεις της ένταξης στο πρόγραμμα ELITE (αλήθεια υπάρχουν νεότερα από το μέτωπο αυτό;) δεσμεύουν την Π.Α.Ε. σ’ έναν (οργανωτικό) δρόμο χωρίς επιστροφή.

Τέλος σημαντικό είναι ότι η Π.Α.Ε. επέλεξε να αναθέσει στους Ελεγκτές της την έκδοση του Πιστοποιητικού Φορολογικής Συμμόρφωσης το οποίο αντικαθιστά τον Τακτικό Φορολογικό Έλεγχο της Εφορίας.

Η τελική γεύση (επίγευση που λένε και οι γευσιγνώστες) είναι μάλλον γλυκόξινη. Κατά την γνώμη μου υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα σχετίζεται με την παροχή δυο διευκρινήσεων που αφορούν την Ερασιτεχνική και τις συναλλαγές της με την Π.Α.Ε.

Η πρώτη διευκρίνιση αφορά την απαίτηση της Π.Α.Ε. από την Ερασιτεχνική για 136.640,29 Ευρώ. Πώς προκύπτει αυτή;

Η δεύτερη διευκρίνηση σχετίζεται με την αγορά παγίων ύψους 782.722,50 Ευρώ που αφορά και πάλι την Ερασιτεχνική. Αγόρασε η Π.Α.Ε. τα πάγια αυτά για λογαριασμό της Ερασιτεχνικής ή από την Ερασιτεχνική;

Το άλλο θέμα που κατά την γνώμη μου πρέπει ν’ απαντηθεί είναι ο μη σχηματισμός αποθεματικού τουλάχιστον 10% από τα καθαρά Κέρδη όπως επιβάλλει ο Ν. 2725/1999 (άρθρο 72 το οποίο δεν γνωρίζουμε να έχει τροποποιηθεί ή καταργηθεί). Η παράλειψη αυτή είναι σημαντική και με παραξένεψε. Ίσως επειδή στην πρώην Π.Α.Ε. δεν είχε υπάρξει ποτέ (ή είχε υπάρξει πολύ-πολύ παληά) κερδοφόρα χρήση να μην το γνώριζαν. Σε κάθε όμως περίπτωση η ρύθμιση αυτή απαντάται στον ιδρυτικό νόμο των Π.Α.Ε. (Ν. 879/1979) ως άρθρο 8.

Εν αναμονή των απαντήσεων (αν υπάρξουν) στα θέματα που έθιξα και της ανάρτησης του Ισολογισμού σε εμφανέστερο σημείο στην ιστοσελίδα της Π.Α.Ε. και όχι στην κάτω αριστερή γωνία της κλείνει για την ώρα η παρουσίαση του πρώτου Ισολογισμού της Π.Α.Ε.     

(Σημείωση: Για τις ανακοινώσεις της Α.Ε.Κ. στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον σύνδεσμο. Επίσης αντικαθιστώντας τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που υπάρχει στο τέλος με τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. για πράδειγμα της Κ.Α.Ε. έχετε την εικόνα των αντίστοιχων δημοσιεύσεων χωρίς να κάνετε κάποια άλλη ενέργεια. Έτσι μπορείτε από μόνοι σας να έχετε άμεση (χωρίς την μεσολάβηση άλλων) πρόσβαση σε πρωτογενή επίσημη πληροφόρηση. Τώρα αν τα καταλαβαίνετε όλα όσα περιέχονται στα δημοσιευμένα έγγραφα αυτό είναι άλλου παπά ευαγγέλιο).

 

9 Γενάρη 2016
επιμέλεια: παρατηρητής 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 4715 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ (ΝΕΑΣ) Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. (ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΣ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ ΟΡΙΑΚΑ)