Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ;)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ
(ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ;)

Στα πλαίσια της ενημέρωσης (αλλά και της σύγκρισης) για τα οικονομικά του Ελληνικού Επαγγελματικού Αθλητισμού δημοσιεύουμε σήμερα τον Ισολογισμό της Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. για την περίοδο 2015-2016 όπως αυτός αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. Η παρουσίαση του Ισολογισμού θα γίνει σε μια σειρά από πίνακες στους οποίους θα υπάρχει επιμέρους σχολιασμός αν αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση των στοιχείων που αυτοί περιέχουν. Μετά τους πίνακες μαζί με τους Δείκτες Ρευστότητας θα υπάρχει το συνολικό σχόλιο-συμπέρασμα μας. Σκοπεύουμε μόλις δημοσιευτούν οι Ισολογισμοί και των πέντε μεγάλων (Α.Ε.Κ., Π.Α.Ο., Π.Α.Ο.Κ., Άρη & Γαύρου) να επανέλθουμε με την μεταξύ τους σύγκριση.

Αντί της παρουσίασης του Ενεργητικού και του Παθητικούν (όπως στην περίπτωση της παραουσίασης των Ισολογισμών των Π.Α.Ε.) επιλέχθηκε η παρουσίαση των βασικότερων (και απαραίτητων για την σωστή διαμόρφωση γνώμης) οικονομικών μεγεθών της εταιρείας, η οποία γίνεται με τον παρακάτω πίνακα σε βάθος 3ετίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Κ.Α.Ε. εμφανίζει Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 3.594.500 Ευρώ, οι οποίες αφορούν μη τραπεζικά δάνεια. Η αύξηση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση είναι μόνο 94.500 Ευρώ.

Ο πρώτος πίνακας περιέχει τα πλέον σημαντικά οικονομικά μεγέθη (κονδύλια) της εταιρείας σε βάθος 3 ετίας καθώς και την μεταβολή τους για τις δύο τελευταίες Χρήσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2016 2015 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.586.057,27 650.344,45 1.267.026,55 1.935.712,82
ΤΑΜΕΙΟ 769.389,87 539.597,80 333.133,55 229.792,07
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. 3.594.000,00 3.500.000,00 0,00 94.000,00
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. 8.437.451,30 7.516.470,70 12.507.114,73 920.980,60
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) 837.624,66 1.419.223,97 937.814,17 -581.599,31
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤ. (ΖΗΜΙΕΣ) -54.518.017,92 -55.355.642,58 -56.774.866,55 837.624,66
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΑΡΝΗΤΙΚΑ) -5.598.086,60 -6.435.711,26 -7.854.935,23 837.624,66
ΣΥΝ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΤΖΙΡΟΣ) 12.107.243,95 9.274.418,05 11.375.282,08 2.832.825,90
ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 8.974.922,40 6.462.633,79 8.888.022,73 2.512.288,61
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.194.590,70 1.040.473,30 1.203.997,41 154.117,40
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ 1.542.201,75 165.180,51 289.440,26 1.377.021,24
ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 199.284,26 195.089,95 67.526,01 4.194,31
ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 641.180,87 1.548,59 9.808,47 639.632,28

Ο επόμενος πίνακας αφορά τις Εμπορικές Απαιτήσεις της Κ.Α.Ε. Εξ' αιτίας του διαφορετικού τρόπου παρουσίασης των Ισολογισμών της τελευταίας 3ετίας δεν υπάρχουν διαθέσιμα τ' αντίστυοιχα στοιχεία της περιόδου 2013-2014. Έτσι όπου στη συνέχεια δεν υπάρχουν στοιχεία (ή είναι ελλειπή) για την χρήση 2013-2014 υπάρχουν μόνο δύο στήλες (ή τα κελιά είναι κενά). Οι Εμπορικές Απαιτήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 480%! Η αύξηση οφείλεται στην εκτόξευση του υπολοίπου των Χρεωστών κατά 1.942.722,13 Ευρώ.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 289,00 0,00 289,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 84.913,34 0,00 84.913,34
ΧΡΕΩΣΤΕΣ 2.475.528,01 532.805,88 1.942.722,13
ΣΥΝΟΛΑ 2.560.730,35 532.805,88 2.027.924,47

Ο τρίτος πίνακας περιέχει ανάλυση των Λοιπών Απαιτήσεων. Στον αντίποδα των Εμπορικών απαιτήσεων οι Λοιπές Απαιτήσεις παρουσίασαν ραγδαία μείωση της τάξης του σχεδόν 78,50%. 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2016 2015 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 19.477,85 106.332,00 -86.854,15
ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 5.849,07 11.206,47 121.726,52 -5.357,40
ΣΥΝΟΛΑ 25.326,92 117.538,47 121.726,52 -92.211,55

Ο τέταρτος πίνακας περιέχει ανάλυση του Ταμείου. Η σημαντική διαφορά με τις Χρήσεις 2013-2014 & 2014-2015 εκτός της συνεχούς αύξησης του υπολοίπου του Ταμείου είναι η πλήρης αντιστροφή της ανάλυσης. στις 30 Ιούνη 2016 η Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. είχε στις τράπεζες μόνο 5.688,02 Ευρώ και στο ταμείο της τα υπόλοιπα 763.701,85. Η αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση είναι της τάξης του σχεδόν 41,50%.

ΤΑΜΕΙΟ 2016 2015 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ 763.701,85 1.630,94 693,57 762.070,91
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 5.688,02 537.966,86 332.439,98 -532.278,84
ΣΥΝΟΛΑ 769.389,87 539.597,80 333.133,55 229.792,07

Ο επόμενος πίνακας αφορά τις Εμπορικές Υποχρεώσεις, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση λίγο πάνω από 32,50%.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.327.949,81 1.139.996,36 187.953,45
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 133.238,60 77.821,80 55.416,80
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 302.100,45 111.500,00 190.600,45
ΣΥΝΟΛΑ 1.763.288,86 1.329.318,16 433.970,70

Όπως οι Εμπορικές Υποχρεώσεις έτσι και οι Λοιπές Υποχρεώσεις εμφάνισαν αύξηση της τάξης του 5%.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23.801,53 23.801,53 0,00
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ 5.549.647,29 4.709.391,21 840.256,08
ΧΡΕΩΣΤΕΣ (ΠΙΣΤ.ΥΠΟΛ.) 113.726,10 363,54 113.362,56
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 26,68 26,68 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 158.329,40 832.617,95 -674.288,55
ΣΥΝΟΛΑ 5.845.531,00 5.566.200,91 279.330,09

Η ανάλυση των Εξόδων είναι και ενδεικτική και διδακτική σχετικά με την λειτουργία των Α.Ε. και όσα μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια της Χρήσης. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων κάθε Χρήσης (π.χ. την κλοπή του χρηματοκιβωτίου και τον συνακόλουθο σχηματισμό της πρόβλεψης), μικρή χρησιμότητα έχει ο υπολογισμός της αύξησης τους σε σχέση με την περίοδο 2014-2015. Ωστόσο, για όσους αρέσκονται στα ποσοστά, η αύξηση ήταν της τάξης του 933,50%! 

ΕΞΟΔΑ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 106.052,74 13.130,44 92.922,30
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 101.600,00 145.600,00 -44.000,00
ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 50.433,44 2.473,56 47.959,88
ΣΥΝΑΛΛ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ 0,00 225,78 -225,78
ΠΡΟΒ.ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 70.000,00 0,00 70.000,00
ΠΡΟΒ. ΖΗΜΙΑΣ ΚΛΟΠΗΣ 763.700,00 0,00 763.700,00
ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 50.394,10 0,00 50.394,10
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 400.021,47 3.750,73 396.270,74
ΣΥΝΟΛΑ 1.542.201,75 165.180,51 1.377.021,24

Ακολουθεί ο πίνακας με τα Έξοδα Προσωπικού και την ανάλυση τους, ο οποίος εμφανίζει αξιοθαύμαστη σταθερότητα σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση, καθώς η αύξηση ήταν της λίγο κάτω από το 10%.

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 442.603,07 402.587,33 40.015,74
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 101.033,61 92.868,81 8.164,80
ΠΑΡ. ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 42.463,13 38.308,16 4.154,97
ΣΥΝΟΛΑ 586.099,81 533.764,30 52.335,51

Ο πίνακας με τα Ανάλυση κατά Κατηγορία Δραστηριότητας έχει την δική του ιδιαίτερη σημασία και χρήζει ιδιαίτερου σχολιασμού. Στον πίνακα αυτόν για το μόνο που μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά είναι η αύξηση του τζίρου σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση κατά 30,50%. Όσον αφορά τον διαχωρισμό σε Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού, αυτός είναι μάλλον αποπροσανατολιστικός καθώς δεν φαίνεται ν' αντιστοιχεί στον τζίρο από το Ελληνικό Πρωτάθλημα (Παρ. Υπηρ. Εσωτερικού) και στον τζίρο που αφορά την Ευρωλίγκα (Παρ. Υπηρ. Εξωτερικού). Από την άποψη αυτή καλό  θα ήταν η Κ.Α.Ε. να ξεκαθάριζε τα πράγματα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΑΡ.ΥΠΗΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.740.570,95 8.100.545,60 1.640.025,35
ΠΑΡ.ΥΠΗΡ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.366.673,00 1.173.872,45 1.192.800,55
ΣΥΝΟΛΑ 12.107.243,95 9.274.418,05 2.832.825,90

Ο προτελευταίος πίνακας Χρηματοοικονομικές Δεσμεύσεις παρουσιάζει το ύψος των συμβολαίων παντός είδους που δεσμεύουν την Κ.Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΩΣ 1 ΕΤΟΣ 84.000,00 0,00 84.000,00
ΑΠΟ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΕΤΗ 336.000,00 0,00 336.000,00
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ 245.000,00 0,00 245.000,00
ΣΥΝΟΛΑ 665.000,00 0,00 665.000,00

Στον τελευταίο πίνακα εμφανίζονται οι αμοιβές που δόθηκαν σε εκτελεστικά μέλη (δηλαδή με διοικητικές αρμοδιότητες) του Δ.Σ.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 30.445,45 8.524,73 21.920,72
ΣΥΝΟΛΑ 30.445,45 8.524,73 21.920,72

 

Συμπέρασμα.

Η περίπτωση του μπασκετικού Παναθηναϊκού απολύτως ενδιαφέρουσα και μπορεί ν' αποτελέσει κριτήριο σχετικά με τον Ελληνικό Επαγγελματικό Αθλητισμό. Δεν είναι πιο επιτυχημένος (αθλητικά και οικονομικά) από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, καταφέρνει επίσης να καταγράφει Κέρδη για 4η συνεχόμενη Χρήση. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει ότι μια οικονομική πολιτική εξυγίανσης είναι απόλυτα εφικτή στις συνθήκες του Ελληνικού Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μια τέτοια πολιτική για να πετύχει χρειάζεται εκτός από διοικητική αποφασιστικότητα δύο ακόμη πράγματα. Το πρώτο είναι Κερδοφορία, προκειμένου τα Έξοδα να υπερκαλύπτονται πλήρως από τα Έσοδα. Το δεύτερο είναι ένας συνδυασμός σωστών επιλογών και τύχης στο αγωνιστικό κομμάτι. Αν δεν υπάρξει αυτός ο συνδυασμός είναι ενδεχόμενο η οικονομική εξυγίανση ν' αποτύχει εξ' αιτίας των επιπλέον εξόδων που προκύπτουν από την πίεση για διορθωτικές κινήσεις λόγω των άσχημων (αγωνιστικών) αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, η επιτυχία της οικονομικής εξυγίανσης πρέπει να πιστοποιείται και από τα νούμερα. Πράγματι υπάρχουν δύο ενδείξεις οι οποίες πιστοποιούν (μέχρι και τις 30 Ιούνη 2016) την επιτυχία της οικονομικής εξυγίανσης της Κ.Α.Ε. Η πρώτη είναι ότι τόσο το Μετοχικό Κεφάλαιο όσο και οι Καταθέσεις Μετόχων παρέμειναν απαράλλακτες σε σχέση με την Χρήση 2014-2015, ενώ όπως σημείωσα στην εισαγωγή τα μη τραπεζικά δάνεια αυξήθηκαν μόνο κατά 94.500 Ευρώ μέσα στην Χρήση.

Η δεύτερη ένδειξη είναι οι Δείκτες Ρευστότητας. Ο μεν πρώτος ως πηλίκο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις + Ταμείο) πρός τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι στο 0,82. Ο δε δεύτερος ως πρός τις Συνολικές Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες) είναι στο 0,57. στην Χρήση 2014-2015 οι δείκτες ήταν στο 0,52 και 0,36 αντίστοιχα.  

 

15 Φλεβάρη 2017
παρατηρητήριο. 

 

Διαβάστηκε 2904 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ;)