Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Α.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 - 2018 (Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Α.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 - 2018
(Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)

Στα πλαίσια της ολόπλευρης ενημέρωσης σας οι «πανταχού παρόντες» σας παρουσιάζουν τον Ισολογισμό του Π.Α.Ο.Κ. για την περίοδο 2017-2018 όπως αυτός αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. Από τον συγκεκριμένο Ισολογισμό προκύπτουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα κάποια από τα οποία σχετίζονται με τις σχέσεις Π.Α.Ε. και ερασιτέχνη. Σε σχέση με τους Ισολογισμούς των Α.Ε.Κ., Π.Α.Ο. & Γαύρου ο Ισολογισμός του Π.Α.Ο.Κ. παρατηρούμε ότι αυτός του Π.Α.Ο.Κ. δεν έχει συνταχθεί με βάση τα Δ.Λ.Π. αλλά με βάση τα Ελληνικά. Καθώς ο Κανονισμός Αδειοδοτήσεων της Ε.Π.Ο. (έκδοση 2015) προβλέπει την υποβολή Κατάστασης Ταμειακών Ροών (οι οποίες είναι οργανικό μέρος των Δ.Λ.Π.) υποθέτουμε ότι ο Π.Α.Ο.Κ. συντάσσει μόνο για χρήση από την Ε.Π.Ο. τις Καταστάσεις αυτές.

Ακολουθεί η παρουσίαση σειράς πινάκων οι οποίοι εμφανίζουν την μεταβολή σε σχέση με την Χρήση του 2016-2017 των βασικών οικονομικών μεγεθών της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. Δεδομένων των διαφορών στην παρουσίαση σε σχέση με τους Ισολογισμούς Α.Ε.Κ. & Γαύρου τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα. Μετά την παρουσίαση και του Ισολογισμού του Π.Α.Ο. θ’ ακολουθήσει η μεταξύ τους σύγκριση στα πλέον βασικά (σημαντικά) μεγέθη.

Πριν παρουσιάσω τους πίνακες (κάποιοι εκ των οποίων παρατίθενται αυτούσιοι από το Προσάρτημα και κάποιοι άλλοι είναι επεξεργασμένοι) πρέπει να σημειώσω κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες:

  • Μεγαλομέτοχος του Π.Α.Ο.Κ. είναι η DIMERA LTD με έδρα την Λευκωσία της Κύπρου (Τεμπών 30, Έγκωμη 2408, Λευκωσία). Στο Προσάρτημα δεν αναφέρεται το ποσοστό των μετοχών που κατέχει η εν λόγω εταιρεία.
  • Η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. έχει εκδώσει Ομολογιακό Δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές ύψους 9 εκ. Ευρώ, το οποίο στην εν λόγω Χρήση έχει μειωθεί κατά 100.000 Ευρώ (8,9 εκ.). Το δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές δεν ασκήθηκε μέχρι τις 30 Ιούνη 2018.
  • Στην Χρήση 2017-2018 πιστοποιήθηκε ως Α.Μ.Κ. συνολικό ποσό ύψους 22.805.094 Ευρώ. Η Τακτική Γ.Σ. της Π.Α.Ε. αποφάσισε Α.Μ.Κ. μέχρι του ποσού των 9 εκ. Ευρώ.

Στον Ισολογισμό Χρήσης 2017-2018 δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα ποσά που εισέπραξε ο ερασιτέχνης Π.Α.Ο.Κ. αντί των ποσοστών που δικαιούται (10% στα εισιτήρια, 15% από την εκμετάλλευση των χώρων της Τούμπας για διαφήμιση) ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επιπλέον στο τμήμα που δίνονται πληροφορίες για τις συναλλαγές με τα «συνδεδεμένα μέρη» δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτές αφορούν μόνο τον ερασιτέχνη Π.Α.Ο.Κ. ή και κάποιον άλλο.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες οι οποίες δεν περιέχονται στους πίνακες είναι οι εξής:

  • Στην Χρήση 2017-2018 ο Π.Α.Ο.Κ. χειροτέρευσε τ’ αποτελέσματα του καθώς κατέγραψε Ζημιές 20.781.368,56 Ευρώ έναντι Ζημιών 5.346.075,47 την περίοδο 2016-2017.
  • Αν και ο Π.Α.Ο.Κ. δεν παραθέτει Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθιστώντας δύσκολα τα επιμέρους συμπεράσματα, μπορούμε ωστόσο με βάση την αύξηση των Ταμειακών Διαθεσίμων (Ταμείου) να συμπεράνουμε ότι συνολικά οι Ταμειακές Ροές ήταν θετικές κατά 1.083.126,68 Ευρώ.
  • Έτσι η Π.Α.Ε. είχε στις 30 Ιούνη 2018 στο Ταμείο της το ποσό των 2.957.804,16 Ευρώ έναντι 1.874.677,01 τον Ιούνη του 2017. Δυστυχώς δεν παρέχεται ανάλυση σχετικά με το πόσα λεφτά ήταν στο Ταμείο και πόσα σε τραπεζικές καταθέσεις.
  • Πλήρωσε αμοιβές σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (που ασκούν δηλαδή Διοίκηση όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος) ύψους 429.333,25 Ευρώ έναντι 405.982,56 στην προηγούμενη Χρήση.
  • Οι συναλλαγές της Π.Α.Ε. με τα «Συνδεδεμένα Μέρη» εμφανίζονται ως σημείωση ν. 25 στο Προσάρτημα. Οι Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις με τα συνδεδεμένα αυτά μέρη σκοπίμως δεν αναφέρονται καθώς δεν προκύπτει καμία ασφαλής πληροφόρηση για το ποιο συνδεδεμένο μέρος αφορούν. Υπενθυμίζω ότι στην περίπτωση του Π.Α.Ο.Κ. «συνδεδεμένο μέρος» θεωρείται τόσο ο ερασιτέχνης όσο και η DIMERA LTD (μητρική εταιρεία).
  • Τέλος ο Π.Α.Ο.Κ. απασχολούσε στην Χρήση 2017-2018 μ.ο. 208 ατόμων σε σύγκριση με τα 198 της προηγούμενης Χρήσης. Από τα 198 άτομα τα 49 είναι παίκτες, τα 152 προπονητές και διοικητικό προσωπικό και τα υπόλοιπα 7 ημερομίσθιο προσωπικό.

Ακολουθούν οι σχετικοί με τα οικονομικά μεγέθη της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. πίνακες με πρώτους τους πίνακες που παρουσιάζουν το Ενεργητικό και το Παθητικό του.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 6.461.352,76 6.854.454,21 -393.101,45
ΑΫΛΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 9.354.050,91 8.455.198,74 898.852,17
ΑΫΛΑ-ΛΟΙΠΑ 429.904,91 449.561,10 -19.656,19
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 33.830,17 30.353,05 3.477,12
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.975.678,42 4.853.340,87 122.337,55
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 39.690,00 -39.690,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 632.871,39 1.136.161,31 -503.289,92
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 2.957.804,16 1.874.677,48 1.083.126,68
ΣΥΝΟΛΑ 24.845.492,72 23.693.436,76 1.152.055,96
       
       
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100.029.632,40 77.224.538,40 22.805.094,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ -97.008.628,94 -76.227.260,38 -20.781.368,56
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 163.615,93 144.790,98 18.824,95
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 34.686,79 394.590,96 -359.904,17
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.900.000,00 9.000.000,00 -100.000,00
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 2.000.846,86 4.029.715,85 -2.028.868,99
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 119.526,17 125.224,60 -5.698,43
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.724.424,16 8.463.956,01 260.468,15
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣΗ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 1.280.966,85 517.880,34 763.086,51
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 600.422,50 20.000,00 580.422,50
ΣΥΝΟΛΑ 24.845.492,72 23.693.436,76 1.152.055,96

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τα Έσοδα για τα οποία δυστυχώς δεν παρέχεται περαιτέρω ανάλυση. Τα Έσοδα παρουσιάζουν μείωση πάνω 38%.

ΕΣΟΔΑ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2.380.414,03 3.606.321,42 -1.225.907,39
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ 1.686.294,37 2.286.571,42 -600.277,05
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 645.619,28 6.203.000,00 -5.557.380,72
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.263.471,51 7.696.538,99 -6.433.067,48
ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 9.311.614,97 5.007.688,37 4.303.926,60
ΕΝΟΙΚΙΑ 176.877,00 166.959,00 9.918,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23.397,55 28.102,44 -4.704,89
ΣΥΝΟΛΑ 15.487.688,71 24.995.181,64 -9.507.492,93

Τα Έξοδα του Ποδοσφαιρικού Τμήματος έμειναν πρακτικά σταθερά παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 121.243,23 Ευρώ.

ΕΞΟΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.142.542,62 2.978.031,94 164.510,68
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15.002.652,20 17.780.205,07 -2.777.552,87
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 816.275,87 841.465,35 -25.189,48
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 178.738,99 180.134,01 -1.395,02
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.431.743,09 3.245.942,35 -814.199,26
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 6.577.196,36 3.329.711,69 3.247.484,67
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 843.093,77 757.995,72 85.098,05
ΣΥΝΟΛΑ 28.992.242,90 29.113.486,13 -121.243,23

Ακολουθούν τα Έξοδα Διοίκησης, τα οποία αυξήθηκαν οριακά σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση κατά 174.168,34 Ευρώ.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.453.902,79 1.358.422,78 95.480,01
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 677.856,03 608.919,60 68.936,43
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 346.164,10 348.408,87 -2.244,77
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 468.929,11 309.907,28 159.021,83
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 892.248,17 987.638,29 -95.390,12
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 235.377,20 210.917,15 24.460,05
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 43.680,54 119.775,63 -76.095,09
ΣΥΝΟΛΑ 4.118.157,94 3.943.989,60 174.168,34

Ακολουθούν τα Έξοδα Διάθεσης, τα οποία παρέμειναν πρακτικά σταθερά παρουσιάζοντας οριακή μείωση (45.898,27 Ευρώ) σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση. Ως Έξοδα Διάθεσης θεωρούνται κάθε είδους έξοδα σχετικά με την προώθηση των πωλήσεων της εταιρείας, όπως του Εμπορικού Τμήματος και του Τμήματος Marketing.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 725.678,35 684.527,47 41.150,88
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 185.921,97 119.881,94 66.040,03
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 85.462,31 93.099,74 -7.637,43
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 156.045,92 118.499,16 37.546,76
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.174.665,23 1.333.430,90 -158.765,67
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 35.656,56 28.144,91 7.511,65
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.700,00 37.444,49 -31.744,49
ΣΥΝΟΛΑ 2.369.130,34 2.415.028,61 -45.898,27

Ακολουθούν τα Λοιπά Έξοδα, τα οποία αυξήθηκαν σχεδόν κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση.

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 529.080,76 810.432,00 -281.351,24
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 77.680,74 31.460,31 46.220,43
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 990.489,29 354.913,89 635.575,40
ΦΟΡΟΙ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 151160,71 0 151.160,71
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 4.522,71 57.285,30 -52.762,59
ΣΥΝΟΛΑ 1.752.934,21 1.254.091,50 498.842,71

Ακολουθούν οι πίνακες με τις Απαιτήσεις της Π.Α.Ε. οι οποίες διακρίνονται σε Εμπορικές και Λοιπές. Οι Εμπορικές εμφανίζουν οριακή αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ 5.207.208,75 5.106.286,91 100.921,84
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ (ΕΠΙΤΑΓΕΣ Κ.Α.) 314.662,80 371.002,82 -56.340,02
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ -546.193,13 -623.948,86 77.755,73
ΣΥΝΟΛΑ 4.975.678,42 4.853.340,87 122.337,55

Οι Λοιπές Απαιτήσεις εμφανίζουν στις 30 Ιούνη 2018 πολύ μεγάλη μείωση σε σχέση μ' έναν χρόνο πριν. Η αύξηση είναι της τάξης του 44%.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1.470,13 2.455,52 -985,39
ΑΠΟ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ 1.273.299,72 1.041.961,41 231.338,31
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 250.805,29 984.448,13 -733.642,84
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ -892.703,75 -892.703,75 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 632.871,39 1.136.161,31 -503.289,92

Ακολουθεί η ανάλυση των Υποχρεώσεων της Π.Α.Ε. Δεδομένου ότι οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 8.900.000,00 αποτελούν το Ομολογιακό Δάνειο, δίνεται μόνον ο πίνακας για τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις οι οποίες μειώθηκαν σχεδόν κατά 3%.

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.724.424,16 8.463.956,01 260.468,15
ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 119.526,17 125.224,60 -5.698,43
ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 1.280.966,85 517.880,34 763.086,51
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 600.422,50 20.000,00 580.422,50
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 2.000.846,86 4.029.715,85 -2.028.868,99
ΣΥΝΟΛΑ 12.726.186,54 13.156.776,80 -430.590,26

Παρατίθενται τέλος δύο πληροφοριακού τύπου πίνακες. Ο πρώτος αφορά στην ανάλυση της Μισθοδοσίας του προσωπικού (Παροχές στο Προσωπικό) στο οποίο περιλαμβάνεται και η μισθοδοσία των ποδοσφαιριστών με μικρή αύξηση μόνο 6% σε σχέση με πέρυσι.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 3.910.853,36 3.548.953,84 361.899,52
ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1.008.953,46 1.056.660,50 -47.707,04
ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 14.186,11 34.724,03 -20.537,92
ΣΥΝΟΛΑ 4.933.992,93 4.640.338,37 293.654,56

Ο τελευταίος πίνακας αφορά στην ανάλυση των πάσης φύσεως μισθωτηρίων συμβολαίων (Μισθωμάτων) με τα οποία δεσμεύεται η Π.Α.Ε. Τα συμβόλαια αυτά αφορούν είτε στην ενοικίαση χώρων, είτε στην ενοικίαση Ε.Ι.Χ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 30/6/2018
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 ΕΤΟΣ 97.175,00
ΑΠΌ 1-5 ΕΤΗ 308.541,00
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ 262.978,35
ΣΥΝΟΛΑ 668.694,35

Συμπέρασμα.

Τι σημαίνουν τελικά όλα τα παραπάνω; Βασικά σημαίνουν ότι ο Π.Α.Ο.Κ. εξαιτίας της πολύ μεγάλης μείωσης των εσόδων του σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση οφείλει την οικονομική του επιβίωση στην συνεισφορά του Ιβάν Σαββίδη. Μια συνεισφορά η οποία φτάνει στο Ταμείο του Π.Α.Ο.Κ. μέσω Λευκωσίας και συγκεκριμένα μέσω της μητρική του της DIMERA LTD. Υπ' αυτές τις συνθήκες οι Δείκτες Ρευστότητας έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο Δείκτης Ρευστότητας ως πηλίκο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις + Ταμείο) προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι στο 0,67 όταν για να είναι «ίσα βάρκα ίσα νερά» πρέπει να είναι 1+ (με ιδεώδες το 2+). Αν υπολογίσουμε τον Δείκτη Ρευστότητας λαμβάνοντας ως διαιρέτη τις Συνολικές Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες) τότε είναι στο 0,40. Στην προηγούμενη Χρήση οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν ο μεν πρώτος 0,60 και ο δεύτερος 0,36.

Συνεπώς και όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή ο Π.Α.Ο.Κ. υφίσταται όσο ο Ιβάν Σαββίδης τον χρηματοδοτεί, δηλαδή όσο έχει συμφέρον να το κάνει στα πλαίσια των εντολών που ακολουθεί.

Για τον περσυνό Ισολογισμό πατήστε εδώ.

05 Ιούνη 2019
«
πανταχού παρόντες».

Διαβάστηκε 1282 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Α.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 - 2018 (Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)