Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

«AEK FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» - ΜΕΡΟΣ Γ’ (ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

«AEK FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» - ΜΕΡΟΣ Γ’
(ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

(ΜΕΡΟΣ Α'), (ΜΕΡΟΣ Β')

Συνεχίζοντας την παρουσίαση-ανάλυση της «AEK FC DEVELOPMENT» έφτασε η ώρα ν’ ασχοληθούμε και με τα οικονομικά της στοιχεία. Γράφοντας για την Π.Α.Ε. (αλλά και την Κ.Α.Ε.) έχουμε αναφέρει ότι με τον Ν. 4172/2013 για όσες εταιρείες ιδρύονται μετά την 1η Γενάρη 2014 ή την 1η Ιούλη 2014 (αναλόγως αν ολοκληρώνεται η χρήση τους Δεκέμβρη ή Ιούνη) η πρώτη Διαχειριστική Περίοδος τους είναι τόση όσοι μήνες υπολείπονται μέχρι τον επόμενο Δεκέμβρη ή Ιούνη (καταργείται η υπερδωδεκάμηνη χρήση). Η «AEK FC DEVELOPMENT» ιδρύθηκε στις 6 Οκτώβρη 2014 άρα η πρώτη της Χρήση (ή Διαχειριστική Περίοδος) λήγει εξ’ άπαντος τον Δεκέμβρη του 2014.

Αυτό σημαίνει πως η «AEK FC DEVELOPMENT» έχει κλείσει ήδη τον πρώτο Ισολογισμό της τον οποίο και έχει εγκρίνει η Γ.Σ. της. Ακολούθως θα σας παρουσιάσουμε όλα τα σχετικά έγγραφα όπως η εταιρεία τα έχει αναρτήσει στην εταιρική της ιστοσελίδα.

Πρώτο και σημαντικότερο έγγραφο είναι ο Ισολογισμός της.

Από αυτόν προκύπτουν τα εξής:

Για το Ενεργητικό:

 • Η εταιρεία είχε «Εξόδα Εγκατάστασης» 1.565,18 Ευρώ.
 • Η εταιρεία αγόρασε «Εμπορεύματα» 124.199.09 Ευρώ.
 • Η εταιρεία έχει απαιτήσεις («Χρεώστες») που θα εισπράξει τα επόμενα έτη 29.833,31 Ευρώ.
 • Η εταιρεία είχε στο «Ταμείο» της 246,43 Ευρώ και στην Τράπεζα («Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας») 22.589,82 Ευρώ. Συνολικά τα «Διαθέσιμα» της είναι 22.836,25 Ευρώ.

Για το Παθητικό:

 • Η εταιρεία έχει «Μετοχικό Κεφάλαιο» 24.000 Ευρώ.
 • Η εταιρεία παρουσίασε «Ζημιές» 6.252,70 Ευρώ.
 • Τα «Ίδια Κεφάλαια» φτάνουν στα 17.747,30 Ευρώ (24.000,00-6.252,70) παραμένουν όμως πάνω από το 50% του Μετοχικού Κεφαλαίου (73,95%).
 • Η εταιρεία οφείλει σε «Προμηθευτές» 159.436,53 Ευρώ και στο Δημόσιο «Φόρους-Τέλη» 1.250,00 Ευρώ.

Σχετικά με την «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων» παρατηρούμε:

 • Ο «Κύκλος Εργασιών» (Τζίρος) διαμορφώθηκε στα 93,88 Ευρώ.
 • To «Κόστος Πωληθέντων» (η Αξία των Εμπορευμάτων) ήταν 35,68 Ευρώ.
 • Προέκυψαν «Κέρδη» 58,20 Ευρώ.
 • Τα «Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας» (έξοδα για την λειτουργία της εταιρείας π.χ. τηλέφωνα, νοίκια) ήταν 6.250,00 Ευρώ.
 • Τα «Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως» (έξοδα σχετικά με την δραστηριότητα της π.χ. έξοδα αποστολής με courier) ήταν 28,90 Ευρώ.
 • Η εταιρεία πλήρωσε για «Τόκους» 32,00 Ευρώ.
 • Μετά τον συμψηφισμό των παραπάνω η εταιρεία εμφάνισε Ζημιές 6.252,70 Ευρώ.

Τον Ισολογισμό συνοδεύουν το Προσάρτημα με τις παρατηρήσεις του, ενώ τον επεξηγεί/σχολιάζει η Έκθεση του Δ.Σ. πρός του Μετόχους (την οποία συντάσσει και παραδίδει στο Δ.Σ. ο Ορκωτός Ελεγκτής).΄

Από το Προσάρτημα προκύπτουν τα εξής:

 • Η εταιρεία κάνει χρήση του δικαιώματος που της δίνει ο νόμος και αναβάλει την διενέργεια αποσβέσων για την πρώτη τριετία. Βέβαια οι αποσβέσεις αφορούν το ποσό των 1.565,18 Ευρώ που είναι τα έξοδα «Έξοδα Εγκατάστασης» τα οποία με βάση την νομοθεσία μπορούν ν’ αποσβεστούν είτε σε μια 5ετία είτε εφ’ άπαξ. Μπορεί με βάση το ποσό για το οποίο δεν θα γίνουν αποσβέσεις να μας φαίνεται άνευ κόστους η απόφαση, ωστόσο με την απόφαση της αυτή η εταιρεία δεσμεύεται να μην διενεργήσει αποσβέσεις για τα πρώτα 3 χρόνια για όλα της τα πάγια (ακόμη και αν αυτά δεν είχαν αποκτηθεί τότε).
 • Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης αφορούν σε δαπάνες εγγραφής στο Επιμελητήριο (Ε.Β.Ε.Α.) και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως επίσης και για την κατάθεση και καταχώρηση σήματος στο Υπουργείο Ανταγωνισμού.
 • Στα λοιπά έξοδα του Ισολογισμού (861 Ευρώ) περιλαμβάνεται το κόστος απόκτησης εφαρμογής λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης.
 • Η εταιρεία την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2014 δεν απασχόλησε προσωπικό.
 • Ο κύκλος εργασιών (τζίρος) ήταν μόνο 93,88 Ευρώ καθ’ όσον η εταιρεία δεν δραστηριοποιήθηκε στο διάστημα αυτό.
 • Ο Ορκωτός Ελεγκτής εισέπραξε 1.200 Ευρώ για τον έλεγχο.

Από την Έκθεση του Δ.Σ. προκύπτει μια αναλυτική παρουσίαση των μεγεθών του Ισολογισμού τα οποία είδαμε και παραπάνω. Το μόνο που μπορούμε να σημειώσουμε είναι ο Δείκτης Βραχυπρόθεσμης Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) ο οποίος δίνει πηλίκο 1,10. Αυτό σημαίνει ότι το Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Εμπορεύματα+Απαιτήσεις+Διαθέσιμα) επαρκούν 1,10 φορές για ν’ αποπληρώσουν το σύνολο των Υποχρεώσεων. Άρα η εταιρεία είναι «υγιής» και όχι «προβληματική».

Τα παραπάνω έγγραφα τα οποία είναι γενικότερα γνωστά ως «Οικονομικές Καταστάσεις» εγκρίθηκαν από την Τακτική Γ.Σ. της εταιρείας η οποία θα πρέπει να συγκλήθηκε μέχρι τις 30 Ιούνη 2015. Δεδομένης της μικρής μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας η Γ.Σ. ήταν αυτόκλητη και δεν χρειάστηκε προηγούμενη δημοσίευση πρόσκλησης σε εφημερίδες και το Φ.Ε.Κ. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει η σχετική ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ. για την έγκριση τους και η δημοσίευση τους.  

 

12 Νοέμβρη 2015
παρατηρητής 1.

 

 

 

Διαβάστηκε 8359 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου «AEK FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.Κ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» - ΜΕΡΟΣ Γ’ (ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)