Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Ο. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
(Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Ο. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ)

Σας παρουσιάζουμε σήμερα 1η Απρίλη επιλεγμένα τμήματα της Α.Ε.Π.Ο. τα οποία περιγράφουν το πλαίσιο αδειοδότησης της «Αγιά Σοφιάς». Για τους υπόλοιπους όρους -τους πιο ενδιαφέροντες από δημοσιογραφική άποψη- θα σας ενημερώσουν άλλοι (οι οποίοι θ’ αντιγράφουν την ίδια αρχική πηγή). Δεσμευόμαστε ότι σε λίγες μέρες θα σας παρουσιάσουμε όλο το κείμενο της Α.Ε.Π.Ο. όπως της αξίζει και με τον γνωστό μας τρόπο. Επίσης η Α.Ε.Π.Ο. θ’ αναρτηθεί στην κατηγορία «Χρήσιμα Αρχεία» μαζί με τα υπόλοιπα κείμενα και νόμους για το γηπεδικό ζήτημα της Α.Ε.Κ. αμέσως μόλις αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Χθες, το μεσημέρι, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, παρέλαβε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, υπογεγραμμένη και από τους συναρμόδιους υπουργούς, Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου και από τον (δικό μας) υφυπουργό αθλητισμού, Σταύρο Κοντονή.

Να, λοιπόν, που τώρα εξηγείται το ενδιαφέρον του Κοντονή, για την «Αγια-Σοφιά», αφού μία από τις τρεις υπουργικές υπογραφές είναι η δική του!

Στην είκοσι (20) σελίδων απόφαση αφού οι πρώτες επτά (7) αναφέρουν τα«σχετικά» , ξεχωρίζουμε τους τρεις τελευταίους γενικούς όρους, τους οποίους και σας παρουσιάζουμε, δύο σημεία των οποίων έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Στο Κεφάλαιο ΣΤ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ και στην παράγραφο 1, αναφέρεται, ότι:

«Η Α.Ε.Π.Ο. δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας, έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, δίδεται με την επιφύλαξη πιθανών απαιτούμενων εγκρίσεων, από άλλους αρμόδιους φορείς, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν τίτλοι ιδιοκτησίας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου…….».

Ο συγκεκριμένος όρος της ΑΕΠΟ ξεκαθαρίζει το θέμα της ιδιοκτησίας, το οποίο θα εξετάσει η αρμόδια υπηρεσία Δ.Α.Ο.Κ.Α, του Υπουργείου ΠΕΡ. ΕΝ. (λέγε με, Σκουρλέτη), η οποία και θα αποφασίσει, για τη νομιμότητα του φακέλου αδειοδότησης.

Επίσης, στο ίδιο Κεφάλαιο ΣΤ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ και στην παράγραφο 1, αναφέρεται, σαφέστατα, ότι:

«Με τη παρούσα Απόφαση, δεν θίγονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου, επί της εκτάσεως».

Με τον όρο αυτόν, εξασφαλίζονται τα δικαιώματα του Δημοσίου, επί του οικοπέδου, σε πείσμα των «ανησυχούντων εξεγερμένων», που έχουν λυσσάξει, για τα δικαιώματα του κράτους. Οπότε……

Δείτε, στη συνέχεια, την απόφαση - ντοκουμέντο της Α.Ε.Π.Ο. και τους βασικότερους περιβαλλοντικούς όρους.

============

Ε. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ

1. Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει για Δέκα (10) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της (σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 8 του Νόμου 4014/2011) με τις εξής προϋποθέσεις:

  • θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα ΜΠΕ, οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση,
  • δεν θα επέλθει, εν τω μεταξύ, καμία μεταβολή των δεδομένων, βάσει των οποίων εκδίδεται αυτή η απόφαση,
  • δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις, από συναρμόδιους φορείς, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.

2. Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει, προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον, όμως, ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί, εγκαίρως, ανανέωση ή τροποποίησή της, δύο μήνες, τουλάχιστον, πριν από την λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

4. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, από την αρμόδια Υπηρεσία, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

5. Σε περίπτωση, που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν είχαν προβλεφθεί, από τη ΜΠΕ και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών, κατά την έννοια της παρ.1 του άρθ.17 του Ν. 4014/2011.

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η Α.Ε.Π.Ο. δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας, έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, δίδεται με την επιφύλαξη πιθανών απαιτούμενων εγκρίσεων, από άλλους αρμόδιους φορείς, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν τίτλοι ιδιοκτησίας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, που συνοδεύει την παρούσα, με ευθύνη του κυρίου του έργου.

2. Η παρούσα Α.Ε.Π.Ο. ισχύει, με την επιφύλαξη, ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις, που τυχόν κατισχύουν αυτής.

3. Επίσης, δεν απαλλάσσει τον κύριο του έργου, από την υποχρέωση εφοδιασμού και με άλλες άδειες-εγκρίσεις, εάν από τη σχετική νομοθεσία προκύπτει σχετική υποχρέωση.

4. Με τη παρούσα Απόφαση, δεν θίγονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου, επί της εκτάσεως.

5. Η παρούσα Απόφαση ενσωματώνει την Άδεια Διάθεσης Λυμάτων και αντικαθιστά την Άδεια Επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 145166/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα, από την κείμενη νομοθεσία, μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικής ζημιάς, ενώ, σε περίπτωση ύπαρξης περιβαλλοντικής ζημίας ή άμεση απειλή πρόκλησης τέτοιας ζημίας, έχει υποχρέωση να ενημερώνει, άμεσα, την αρμόδια Αρχή. Επίσης, έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με την αρμόδια Αρχή, για τον καθορισμό και την εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους, όταν προκύπτει η ευθύνη του, για την εν λόγω ζημία.

Ζ.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ

1. Η παρούσα Απόφαση (ΑΕΠΟ) και η θεωρημένη από την Υπηρεσία μας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με τις λοιπές μελέτες και χάρτες που την συνοδεύουν, να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εργοταξίου. Ελέγχους για τη τήρηση ή μη των όρων της παρούσης απόφασης δύναται να διενεργεί κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.

 

2. Ο φορέας λειτουργίας του έργου του θέματος έχει την υποχρέωση:

 

  • Να τηρεί στοιχεία (μητρώα καταγραφής στοιχείων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων, ετήσιες εκθέσεις, τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, κλπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του, με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης,
  • Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο,
  • Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,
  • Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει.

 

4. Ισχύουν, αυτοδίκαια, όροι και περιορισμοί, που τεθούν επιπροσθέτως, από οποιαδήποτε κατά νόμο προβλεπόμενη αρχή και αδειοδοτούσα υπηρεσία, μετά την έκδοση της παρούσας.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το πρωταπριλιάτικο κείμενο μας. Περισσότερα για την Α.Ε.Π.Ο. προσεχώς.

 

01 Απρίλη 2016
επιμέλεια-παρουσίαση: watcher_007.

 

 

 

Διαβάστηκε 2473 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Ο. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ)