Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Α.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018 - 2019 (ΟΤΑΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Α.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018 - 2019
(ΟΤΑΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)

Στα πλαίσια της ολόπλευρης ενημέρωσης σας οι «πανταχού παρόντες» σας παρουσιάζουν τον Ισολογισμό του Π.Α.Ο.Κ. για την περίοδο 2018-2019 όπως αυτός αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. Από τον συγκεκριμένο Ισολογισμό προκύπτουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα κάποια από τα οποία σχετίζονται με τις σχέσεις Π.Α.Ε. και ερασιτέχνη. Σε σχέση με τους Ισολογισμούς των Α.Ε.Κ., Π.Α.Ο. & Γαύρου ο Ισολογισμός του Π.Α.Ο.Κ. παρατηρούμε ότι αυτός του Π.Α.Ο.Κ. δεν έχει συνταχθεί με βάση τα Δ.Λ.Π. αλλά με βάση τα Ελληνικά. Καθώς ο Κανονισμός Αδειοδοτήσεων της Ε.Π.Ο. (έκδοση 2015) προβλέπει την υποβολή Κατάστασης Ταμειακών Ροών (οι οποίες είναι οργανικό μέρος των Δ.Λ.Π.) υποθέτουμε ότι ο Π.Α.Ο.Κ. συντάσσει μόνο για χρήση από την Ε.Π.Ο. τις Καταστάσεις αυτές.

Ακολουθεί η παρουσίαση σειράς πινάκων οι οποίοι εμφανίζουν την μεταβολή σε σχέση με την Χρήση του 2017-2018 των βασικών οικονομικών μεγεθών της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. Δεδομένων των διαφορών στην παρουσίαση σε σχέση με τους Ισολογισμούς Α.Ε.Κ. & Γαύρου τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα. Μετά την παρουσίαση και του Ισολογισμού του Π.Α.Ο. θ’ ακολουθήσει η μεταξύ τους σύγκριση στα πλέον βασικά (σημαντικά) μεγέθη.

Πριν παρουσιάσω τους πίνακες (κάποιοι εκ των οποίων παρατίθενται αυτούσιοι από το Προσάρτημα και κάποιοι άλλοι είναι επεξεργασμένοι) πρέπει να σημειώσω κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες:

  • Μεγαλομέτοχος του Π.Α.Ο.Κ. είναι η DIMERA LTD με έδρα την Λευκωσία της Κύπρου (Τεμπών 30, Έγκωμη 2408, Λευκωσία). Στο Προσάρτημα δεν αναφέρεται το ποσοστό των μετοχών που κατέχει η εν λόγω εταιρεία.
  • Η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. έχει εκδώσει Ομολογιακό Δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές ύψους 9 εκ. Ευρώ, το οποίο στην εν λόγω Χρήση έχει μειωθεί κατά 100.000 Ευρώ (8,9 εκ.). Το δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές δεν ασκήθηκε μέχρι τις 30 Ιούνη 2019.
  • Στην Χρήση 2018-2019 πιστοποιήθηκε ως Α.Μ.Κ. συνολικό ποσό ύψους 15.810.999 Ευρώ, ενώ έχουν κατατεθεί και ακόμα 3,7 εκ. Ευρώ τα οποία δεν έχουν ακόμα πιστοποιηθεί στο Μ.Κ.

Στον Ισολογισμό Χρήσης 2018-2019 δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα ποσά που εισέπραξε ο ερασιτέχνης Π.Α.Ο.Κ. αντί των ποσοστών που δικαιούται (10% στα εισιτήρια, 15% από την εκμετάλλευση των χώρων της Τούμπας για διαφήμιση) ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επιπλέον στο τμήμα που δίνονται πληροφορίες για τις συναλλαγές με τα «συνδεδεμένα μέρη» δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτές αφορούν μόνο τον ερασιτέχνη Π.Α.Ο.Κ. ή και κάποιον άλλο.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες οι οποίες δεν περιέχονται στους πίνακες είναι οι εξής:

  • Στην Χρήση 2018-2019 ο Π.Α.Ο.Κ. κατέγραψε Ζημιές μόνο 5.277.825,98 Ευρώ έναντι Ζημιών 20.781.368,56 την περίοδο 2017-2018.
  • Αν και ο Π.Α.Ο.Κ. δεν παραθέτει Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθιστώντας δύσκολα τα επιμέρους συμπεράσματα, μπορούμε ωστόσο με βάση την αύξηση των Ταμειακών Διαθεσίμων (Ταμείου) να συμπεράνουμε ότι συνολικά οι Ταμειακές Ροές ήταν θετικές κατά 28.441,90 Ευρώ.
  • Έτσι η Π.Α.Ε. είχε στις 30 Ιούνη 2019 στο Ταμείο της το ποσό των 2.986.246,06 Ευρώ έναντι 2.957.804,16 τον Ιούνη του 2018. Δυστυχώς δεν παρέχεται ανάλυση σχετικά με το πόσα λεφτά ήταν στο Ταμείο και πόσα σε τραπεζικές καταθέσεις.
  • Πλήρωσε αμοιβές σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (που ασκούν δηλαδή Διοίκηση όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος) ύψους 278.705,86 Ευρώ έναντι 429.333,25 στην προηγούμενη Χρήση.
  • Οι συναλλαγές της Π.Α.Ε. με τα «Συνδεδεμένα Μέρη» εμφανίζονται ως σημείωση ν. 25 στο Προσάρτημα. Οι Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις με τα συνδεδεμένα αυτά μέρη σκοπίμως δεν αναφέρονται καθώς δεν προκύπτει καμία ασφαλής πληροφόρηση για το ποιο συνδεδεμένο μέρος αφορούν. Υπενθυμίζω ότι στην περίπτωση του Π.Α.Ο.Κ. «συνδεδεμένο μέρος» θεωρείται τόσο ο ερασιτέχνης όσο και η DIMERA LTD (μητρική εταιρεία).
  • Τέλος ο Π.Α.Ο.Κ. απασχολούσε στην Χρήση 2018-2019 μ.ο. 220 ατόμων σε σύγκριση με τα 208 της προηγούμενης Χρήσης. Από τα 208 άτομα τα 54 είναι παίκτες, τα 158 προπονητές και διοικητικό προσωπικό και τα υπόλοιπα 8 ημερομίσθιο προσωπικό.

Ακολουθούν οι σχετικοί με τα οικονομικά μεγέθη της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. πίνακες με πρώτους τους πίνακες που παρουσιάζουν το Ενεργητικό και το Παθητικό του.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 6.342.142,99 6.461.352,76 -119.209,77
ΑΫΛΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 12.403.410,59 9.354.050,91 3.049.359,68
ΑΫΛΑ-ΛΟΙΠΑ 333.338,24 429.904,91 -96.566,67
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 32.334,17 33.830,17 -1.496,00
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11.571.431,91 4.975.678,42 6.595.753,49
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 120.193,06 0,00 120.193,06
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.762.713,27 632.871,39 7.129.841,88
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 2.986.246,06 2.957.804,16 28.441,90
ΣΥΝΟΛΑ 41.551.810,29 24.845.492,72 16.706.317,57
       
       
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 115.840.631,40 100.029.632,40 15.810.999,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ -102.286.454,92 -97.008.628,94 -5.277.825,98
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 192.231,08 163.615,93 28.615,15
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 34.686,79 34.686,79 0,00
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.728.811,27 0,00 1.728.811,27
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 2.920.762,01 2.000.846,86 919.915,15
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 114.968,72 119.526,17 -4.557,45
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.230.057,73 8.724.424,16 -494.366,43
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣΗ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 1.173.337,46 1.280.966,85 -107.629,39
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1.002.778,75 600.422,50 402.356,25
ΣΥΝΟΛΑ 41.551.810,29 24.845.492,72 16.706.317,57

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τα Έσοδα για τα οποία δυστυχώς δεν παρέχεται περαιτέρω ανάλυση. Τα Έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 221%!

ΕΣΟΔΑ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 4.891.667,57 2.380.414,03 2.511.253,54
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ 2.000.000,00 1.686.294,37 313.705,63
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2.431.035,42 645.619,28 1.785.416,14
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 15.182.273,88 1.263.471,51 13.918.802,37
ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 9.221.811,35 9.311.614,97 -89.803,62
ΕΝΟΙΚΙΑ 220.800,00 176.877,00 43.923,00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 258.789,62 23.397,55 235.392,07
ΣΥΝΟΛΑ 34.206.377,84 15.487.688,71 18.718.689,13

Τα Έξοδα του Ποδοσφαιρικού Τμήματος παρουσίασαν μεγάλη αύξηση κατά 147%!

ΕΞΟΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.902.158,88 3.142.542,62 759.616,26
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 27.206.400,09 15.002.652,20 12.203.747,89
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 992.364,51 816.275,87 176.088,64
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 188.224,51 178.738,99 9.485,52
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 3.966.329,69 2.431.743,09 1.534.586,60
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 5.946.594,17 6.577.196,36 -630.602,19
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 520.419,50 843.093,77 -322.674,27
ΣΥΝΟΛΑ 42.722.491,35 28.992.242,90 13.730.248,45

Ακολουθούν τα Έξοδα Διοίκησης, τα οποία αυξήθηκαν οριακά (σε συνάρτηση με τα προηγούμενα) από την προηγούμενη Χρήση κατά 745.982,83 Ευρώ.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.447.251,98 1.453.902,79 -6.650,81
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 848.495,02 677.856,03 170.638,99
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 393.115,49 346.164,10 46.951,39
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 458.272,84 468.929,11 -10.656,27
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.447.430,13 892.248,17 555.181,96
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 244.355,93 235.377,20 8.978,73
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 25.219,38 43.680,54 -18.461,16
ΣΥΝΟΛΑ 4.864.140,77 4.118.157,94 745.982,83

Ακολουθούν τα Έξοδα Διάθεσης, τα οποία αυξήθηκαν κατά 628.392,63 Ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση. Ως Έξοδα Διάθεσης θεωρούνται κάθε είδους έξοδα σχετικά με την προώθηση των πωλήσεων της εταιρείας, όπως του Εμπορικού Τμήματος και του Τμήματος Marketing.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 711.992,01 725.678,35 -13.686,34
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 239.893,50 185.921,97 53.971,53
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 123.739,87 85.462,31 38.277,56
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 158.667,35 156.045,92 2.621,43
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.724.229,63 1.174.665,23 549.564,40
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 39.000,61 35.656,56 3.344,05
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 5.700,00 -5.700,00
ΣΥΝΟΛΑ 2.997.522,97 2.369.130,34 628.392,63

Ακολουθούν τα Λοιπά Έσοδα, τα οποία υπερδιπλασιάστηκαν αυξανόμενα σχεδόν κατά 272% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση!

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.436.952,81 532.718,04 1.904.234,77
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 43.620,27 0,00 43.620,27
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 0,00 378.904,17 -378.904,17
ΣΥΝΟΛΑ 2.480.573,08 911.622,21 1.568.950,87

Ακολουθούν τα Λοιπά Έξοδα, τα οποία μειώθηκαν σχεδόν κατά 31% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση.

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 490.600,00 529.080,76 -38.480,76
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 21.948,52 77.680,74 -55.732,22
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 598.736,75 990.489,29 -391.752,54
ΦΟΡΟΙ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 151.160,71 -151.160,71
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 89.214,32 4.522,71 84.691,61
ΣΥΝΟΛΑ 1.200.499,59 1.752.934,21 -552.434,62

Ακολουθούν οι πίνακες με τις Απαιτήσεις της Π.Α.Ε. οι οποίες διακρίνονται σε Εμπορικές και Λοιπές. Οι Εμπορικές υπερδιπλασιάστηκαν παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 133% σε σχέση με πέρυσι!

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ 11.563.983,06 5.207.208,75 6.356.774,31
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ (ΕΠΙΤΑΓΕΣ Κ.Α.) 302.275,93 314.662,80 -12.386,87
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ -294.927,08 -546.193,13 251.266,05
ΣΥΝΟΛΑ 11.571.331,91 4.975.678,42 6.595.653,49

Οι Λοιπές Απαιτήσεις εμφανίζουν στις 30 Ιούνη 2019 πολύ τεράστια αύξηση της τάξης του 1.227% σε σχέση μ' έναν χρόνο πριν!!!

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 3.761,30 1.470,13 2.291,17
ΑΠΟ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ 3.778.278,91 1.273.299,72 2.504.979,19
ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 3.457.622,54 0,00 3.457.622,54
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 1.415.754,27 250.805,29 1.164.948,98
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ -892.703,75 -892.703,75 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 7.762.713,27 632.871,39 7.129.841,88

Ακολουθεί η ανάλυση των Υποχρεώσεων της Π.Α.Ε. Δεδομένου ότι οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 8.900.000,00 αποτελούν το Ομολογιακό Δάνειο, δίνεται μόνον ο πίνακας για τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις οι οποίες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 6%.

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.230.057,73 8.724.424,16 -494.366,43
ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 114.968,72 119.526,17 -4.557,45
ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 1.173.337,46 1.280.966,85 -107.629,39
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1.002.778,75 600.422,50 402.356,25
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 2.920.762,01 2.000.846,86 919.915,15
ΣΥΝΟΛΑ 13.441.904,67 12.726.186,54 715.718,13

Σημειώνεται πως για πρώτη φορά στη Χρήση 2018-2019 η Π.Α.Ε. καταχωρεί στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ποσό 1.728.811,27 Ευρώ το οποίο αποτελεί το 50% οφειλής της από Φορολογικό Έλεγχο για την Χρήση 2012-2013.  

Παρατίθενται τέλος δύο πληροφοριακού τύπου πίνακες. Ο πρώτος αφορά στην ανάλυση της Μισθοδοσίας του προσωπικού (Παροχές στο Προσωπικό) στο οποίο περιλαμβάνεται και η μισθοδοσία των ποδοσφαιριστών με μικρή αύξηση μόνο 13% σε σχέση με πέρυσι.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 4.383.184,18 3.910.853,36 472.330,82
ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1.199.032,66 1.008.953,46 190.079,20
ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 51.376,27 14.186,11 37.190,16
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 427.809,76 402.316,94 25.492,82
ΣΥΝΟΛΑ 6.061.402,87 5.336.309,87 725.093,00

Ο τελευταίος πίνακας αφορά στην ανάλυση των πάσης φύσεως μισθωτηρίων συμβολαίων (Μισθωμάτων) με τα οποία δεσμεύεται η Π.Α.Ε. Τα συμβόλαια αυτά αφορούν είτε στην ενοικίαση χώρων, είτε στην ενοικίαση Ε.Ι.Χ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 30/6/2019
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 ΕΤΟΣ 97.705,25
ΑΠΌ 1-5 ΕΤΗ 308.541,00
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ 251.843,10
ΣΥΝΟΛΑ 658.089,35

Συμπέρασμα.

Τι σημαίνουν τελικά όλα τα παραπάνω; Βασικά σημαίνουν ότι ο Π.Α.Ο.Κ. παρά τον υπερδιπλασιασμό των εσόδων του σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση και για το 2018-2019 οφείλει την οικονομική του επιβίωση στην συνεισφορά του Ιβάν Σαββίδη (συνολικά 19.510.999 Ευρώ). Μια συνεισφορά η οποία φτάνει στο Ταμείο του Π.Α.Ο.Κ. μέσω Λευκωσίας και συγκεκριμένα μέσω της μητρική του της DIMERA LTD. Υπ' αυτές τις συνθήκες οι Δείκτες Ρευστότητας έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο Δείκτης Ρευστότητας ως πηλίκο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις + Ταμείο) προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι στο 1,67 όταν για να είναι «ίσα βάρκα ίσα νερά» πρέπει να είναι 1+ (με ιδεώδες το 2+). Αν υπολογίσουμε τον Δείκτη Ρευστότητας λαμβάνοντας ως διαιρέτη τις Συνολικές Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες) τότε είναι στο 0,93. Στην προηγούμενη Χρήση οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν ο μεν πρώτος 0,67 και ο δεύτερος 0,40. Η πολύ μεγάλη βελτίωση τους οφείλεται στον υπερδιπλασιασμό των εσόδων. Ακόμα κι έτσι η Π.Α.Ε. χρειαζόταν και στην Χρήση 2018-2019 χρηματοδότηση από τον ιδιοκτήτη της.

Για τον περσυνό Ισολογισμό πατήστε εδώ.

10 Σεπτέμβρη 2020
«πανταχού παρόντες».

Διαβάστηκε 538 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Π.Α.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018 - 2019 (ΟΤΑΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)