Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Α.Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Β’)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Α.Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Β’)

ΜΕΡΟΣ Α’

Δημοσιεύουμε σήμερα το Β’ Μέρος των προτάσεων μας για το νεό ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο των Α.Α.Ε. (Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε.) προκειμένου να μην μπορεί να επικαλεστεί κανείς από δώ και πέρα είτε άγνοια, είτε ανυπαρξία συγκεκριμένων προτάσεων. Είναι ευνόητο ότι κάποιες λεπτομέρειες των προτάσεων μας (π.χ. ποσοστό φορολόγησης επί τζίρου κ.α.) μένουν να καθοριστούν στο τελικό στάδιο όταν και θα συγκεκριμενοποιηθούν.

Έλεγχος, αδειοδότηση και λογοδοσία των Α.Α.Ε.

Ο έλεγχος των Α.Α.Ε. θα πρέπει να γίνεται τόσο σε τακτική βάση όσο και εκτάκτως από έναν και μόνο φορέα στον οποίο θα συμμετέχουν αντιπρόσωποι όλων των καθ’ ύλην αρμόδιων φορέων. Ο φορέας ελέγχου θα μπορούσε να είναι η Ε.Ε.Α. στην οποία όμως θα συμμετέχουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης (Εμπορίου) όπως επίσης και της Γ.Γ.Α. ως εκπροσώπου του Υπουργείου Αθλητισμού. Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι ουσιαστικός και όχι τυπικός. Για τον λόγο αυτόν το αντικείμενο (πεδίο) του ελέγχου (το οποίο υπερβαίνει τον σκοπό του παρόντος κειμένου) θα πρέπει να καθορισθεί μετά από ευρεία και εξαντλητική διαβούλευση.

Για τις ανάγκες της επιβολής του κοινωνικού ελέγχου στις Α.Α.Ε. το Κράτος μπορεί και πρέπει να θεωρήσει τις Α.Α.Ε. ως «επιχειρήσεις/εταιρείες δημοσίου συμφέροντος» (για περισσότερα βλέπε εδώ). Ο όρος «επιχειρήσεις/εταιρείες δημοσίου συμφέροντος» αναφέρεται αρχικά μεν σε όσες εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, αλλά μπορεί να επεκταθεί όσο και όπως επιθυμεί κάθε Κράτος αναλόγως των συνθηκών και των απαιτήσεων. Μην ξεχνάμε άλλωστε πώς όλες οι Α.Α.Ε. έχουν ως χορηγούς τους εταιρείες που ήδη εμπίπτουν στον παραπάνω ορισμό. Άρα δεν θα ήταν παράξενο να θεωρούνται και οι ίδιες ως «επιχειρήσεις/εταιρείες δημοσίου συμφέροντος».  

Σχετικά με την αδειοδότηση των Α.Α.Ε. έχουμε ήδη γράψει σχετικά (βλέπε εδώ & εδώ για τις προτάσεις μας). Το θέμα αυτό συνδέεται άμεσα και με τον αριθμό των επαγγελματικών κατηγοριών αλλά και των ομάδων που συμμετέχουν σ’ αυτό. Συμπληρωματικά με τις προτάσεις μας εκείνες θεωρούμε ότι πρέπει να υποβάλλεται ένας δεσμευτικός προϋπολογισμός ο οποίος μπορεί ν’ αναθεωρηθεί (και να υποβληθεί εκ νέου οποιαδήποτε στιγμή) με βάση τον οποίο θα γίνεται ο έλεγχος από την Ε.Ε.Α. (ή όποια Αρχή την αντικαταστήσει). Ο προϋπολογισμός αυτός συνδυαζόμενος με άλλα στοιχεία που θ’ αναφέρουμε παρακάτω μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς (μπούσουλας) για την αδειοδότηση μιας Α.Α.Ε. Βέβαια πρίν ξεκινήσει οποιοσδήποτε περαιτέρω συζήτηση καλό θα ήταν να ρίξουν όλοι μια ματιά εδώ και ειδικά στο απόσπασμα που ορίζεται από τις παρακάτω φράσεις:

«Για να γίνει κατανοητό αυτό θα δώσουμε ένα παράδειγμα… Το salary cap όμως έχει και μια άλλη πλευρά την οποία θα διαπραγματευτούμε στο επόμενο κείμενο μας.»

Δεδομένου ότι στόχος της Ε.Ε.Α. είναι η μη δημιουργία νέων χρεών (τα οποία δεν θα μπορεί η Α.Α.Ε. να εξυπηρετήσει) και η αποπληρωμή των παλαιών θα πρέπει η αδειοδότηση να περιλαμβάνει τόσο τον έλεγχο της εξόφλησης των παλαιών χρεών όσο και την εξασφάλιση ότι τα νέα χρέη είναι δυνατόν ν’ αποπληρωθούν στην ώρα τους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό προτείνουμε την εξής διαδικασία:

 • Κατατίθεται στην Ε.Ε.Α. (ή στην Αρχή που θα την αντικαταστήσει) φάκελος ο οποίος εκτός των άλλων περιλαμβάνει: τον Ισολογισμό της χρονιάς που ήδη τελείωσε, τα υπόλοιπα (χρέη) κάθε αθλητή, προπονητή, εργαζόμενου, συνεργάτη καθώς και των Φόρων που οφείλονται για την προηγούμενη χρονιά. Επίσης ο φάκελος περιλαμβάνει συνολικά το υπόλοιπο του Ταμείου (μετρητά όλων των τύπων λογαριασμών). Με τα παραπάνω υποβάλλονται και υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες βεβαιώνεται ότι δεν έχει υπάρξει μεταβολή στα ανεξόφλητα υπόλοιπα της προηγούμενης περιόδου. Στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί καταβολές θα πρέπει να κατατίθεται αντίγραφο τόσο της εγγραφής στα βιβλία της Α.Α.Ε. όσο και αντίγραφο της εξόφλησης μέσω τράπεζας. Το υπόλοιπο περιεχόμενο του φακέλου αδειοδότησης θ’ αποφασιστεί από επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν στελέχη των Υπουργείων: Οικονομικών, Ανταγωνισμού (Εμπορίου) και Αθλητισμού.
 • Μαζί με τα παραπάνω υποβάλλεται και Προϋπολογισμός για την επόμενη χρονιά, ο οποίος σε συνδυασμό με τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την προηγούμενη καθορίζει το αποτέλεσμα της αδειοδότησης.
 • Η Ε.Ε.Α. (ή η Αρχή που θα την αντικαταστήσει) συγκρίνει το συνολικό υπόλοιπο του Ταμείου με το αντίστοιχο σύνολο των χρεών που αφορά την προηγούμενη χρονιά. Αν το υπόλοιπο επαρκεί για την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμώμενων εξόδων της Α.Α.Ε. για την περίοδο μέχρι την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου) η Ε.Ε.Α. δίνει την κατ’ αρχήν έγκριση.
 • Εάν το υπόλοιπο του Ταμείου είναι μικρότερο από τα χρέη, τότε η Ε.Ε.Α. δεσμεύει από τα δεδομένα έσοδα της Α.Α.Ε. (χορηγίες, τηλεοπτικά κ.λ.π.) τόσα κεφάλαια όσο απαιτούνται για την ολοσχερή εξόφληση τους. Στην περίπτωση αυτή η έγκριση (αδειοδότηση) για την νέα χρονιά δίνεται για έξοδα μέχρι του ύψους των εσόδων που απομένουν μετά την ολοσχερή εξόφληση των χρεών. Σε περίπτωση που η Α.Α.Ε. επιθυμεί αδειοδότηση για ποσό μεγαλύτερου ύψους, τότε υποβάλλει εγγυητική επιστολή η οποία έχει εκδοθεί στ’ όνομα του/των μεγαλομετόχου/-ων.
 • Η Ε.Ε.Α. (ή η Αρχή που θα την αντικαταστήσει) επιβλέπει κατά τακτά χρονικά διαστήματα (δίμηνο ή τρίμηνο) την πορεία των χρεών της Α.Α.Ε. (τόσο των χρεών της προηγούμενης χρονιάς όσο και των τρεχόντων). Η Ε.Ε.Α. υποχρεούται να επέμβει σε περίπτωση που για δύο συνεχόμενες περιόδους (2 δίμηνα ή 2 τρίμηνα) δεν έχουν υπάρξει οι προβλεπόμενες καταβολές. Η παρέμβαση της Ε.Ε.Α. εκτείνεται από την δέσμευση μεγαλύτερου ποσοστού των εσόδων της Α.Α.Ε. μέχρι και απαγόρευση μεταγραφών για την επόμενη μεταγραφική περίοδο και πάντως μέχρι η κατάσταση να εξομαλυνθεί.
 • Η Α.Α.Ε. έχει δικαίωμα μόνο μια φορά να τροποποιήσει τους όρους εξόφλησης της οφειλής απέναντι σ’ έναν αθλητή, προπονητή, εργαζόμενο ή συνεργάτη της υπογράφοντας μαζί του έναν νέο διακανονισμό, ο οποίος και την δεσμεύει απόλυτα. Η μη τήρηση του διακανονισμού αυτού απαγορεύεται απόλυτα με μόνη εξαίρεση την ύπαρξη αντικειμενικών συνθηκών «ανωτέρας βίας» οι οποίες σε κάθε περίπτωση έχουν να κάνουν με την αδυναμία της Α.Α.Ε. να εισπράξει είτε τμήμα είτε το σύνολο ενός βεβαίου εσόδου για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο (π.χ. χρεοκοπία). Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται ομόφωνη διαπιστωτική πράξη της Ε.Ε.Α. Αν δεν μπορεί να υπάρξει ομοφωνία, τότε το θέμα παραπέμπεται σε 5μελή επιτροπή την σύνθεση της οποίας αποφασίζει ο Υφυπουργός Αθλητισμού και στην οποία αρκεί πλειοψηφία 4/5. Η απόδειξη της αδυναμίας είσπραξης από την Α.Α.Ε. μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (π.χ. πιστοποιητικό πτώχευσης).
 • Σχετικά με τα χρέη στο Δημόσιο η Α.Α.Ε. μπορεί να προβεί σε όσους διακανονισμούς επιτρέπονται κάθε φορά, αναλόγως των αποφάσεων του Δημοσίου και με τους όρους που κάθε φορά ισχύουν. Η Ε.Ε.Α. δεσμεύεται ν’ αποδέχεται αυτού του είδους τους διακανονισμούς εφόσον αποδεικνύεται πέραν κάθε αμφιβολίας η σύναψη και η ομαλή (μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών) τήρηση τους.
 • Για τον υπολογισμό του ύψους των πιθανών εσόδων που δεν είναι βέβαια (δεν καλύπτονται από συμβόλαια ή δεν είναι δεδομένα όπως π.χ. τα έσοδα από την συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις) όπως είναι τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων, η Ε.Ε.Α. θα τα εκτιμά στο ύψος της προηγούμενης χρονιάς ή με βάση την σχετική εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου ν’ αποφευχθεί καταστρατήγηση της διάταξης αυτής η Ε.Ε.Α. με βάση τα δεδομένα των 5 προηγουμένων ετών θα διαμορφώνει σχετικούς πίνακες ανά κατηγορία εσόδου και ανά επαγγελματική κατηγορία τους οποίους και θα δεσμεύεται να λαμβάνει υπ’ όψη.           

Σχετικά με τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες περιόδους θα πρέπει να προβλεφθεί περίοδος η οποία θα είναι ανάλογη της οικονομικής δυνατότητας της Α.Α.Ε. για την τακτοποίηση τους. Η περίοδος αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών χρόνων.         

Ένα εργαλείο για την διαπίστωση της βιωσιμότητας της Α.Α.Ε. είναι ο Δείκτης Ρευστότητας. Θεωρούμε ότι ο Δείκτης Ρευστότητας μπορεί ν’ αντικαταστήσει πρακτικές που ακολουθούνται για χρόνια (χωρίς όμως συνέπεια, αφού η αρμόδια επιτροπή είχε να συνεδριάσει για χρόνια) όπως η Αποτίμηση των Αθλητών και οι οποίες καταστρατηγούν κάθε έννοια εξυγίανσης του χώρου. Όποια δε εκδοχή του Δείκτη Ρευστότητας και να επιλεγεί θα βοηθήσει το ίδιο στην διαπίστωση της βιωσιμότητας της Α.Α.Ε. Σχετικά με το σημείο αυτό παραθέτουμε το παρακάτω απόσπασμα από κείμενο μας σχετικά με την κριτική του Σχεδίου Νόμου για τον νέο αθλητικό Νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης:  

«Το άρθρο 64 με τίτλο Αξία αποτίμησης αθλητών είναι πανομοιότυπο του άρθρου 76 του Ν. 2725/1999. Η αποτίμηση της αξίας των αθλητών είναι μια εφεύρεση με την οποία επιχειρείται ν’ αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που προκύπτει από τις συνεχείς ζημιές των Α.Α.Ε. με τις οποίες μειώνονται δραστικά τα Ίδια Κεφάλαια τους. Για όσους γνωρίζουν από Λογιστική το μέτρο αυτό είναι αντίστοιχο της υποχρεωτικής αξίας των ακινήτων ανά πενταετία από την οποία η υπεραξία που προκύπτει πιστώνεται σ’ αντίστοιχο λογαριασμό της Α.Ε. στα Ίδια Κεφάλαια της. Δεδομένου ότι για όλες τις Α.Ε. (χωρίς εξαίρεση) ισχύει ο Κ.Ν. 2190/1920, εφαρμόζονται και στην περίπτωση των Α.Α.Ε. τα άρθρα 47 & 48 παρ. 1γ. Στο άρθρο 47 τίθεται ως όριο η υπέρβαση του οποίου πρέπει να οδηγήσει την Α.Ε. στη λήψη μέτρων η μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων σε ποσοστό άνω του 50% του Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν η μείωση συνεχιστεί ως το όριο του 10% (άρθρο 48 παρ. 1γ τότε θεωρητικά μπορεί μεταξύ άλλων ν’ ανακληθεί η άδεια σύστασης της Α.Ε.  

Σημειώνεται εδώ πώς αφού στα Ίδια Κεφάλαια συμπεριλαμβάνονται τ’ αποτελέσματα της εταιρείας, η μείωση τους αντιστοιχεί σε συνεχείς ζημιές. Προσοχή όμως! Οι ζημιές δεν είναι το ίδιο με τα χρέη (υποχρεώσεις). Ζημιές προκύπτουν είτε επειδή ξοδεύουμε περισσότερα απ’ όσα εισπράττουμε, είτε επειδή αφήσαμε για παράδειγμα ελεύθερο κάποιο ποδοσφαιριστή μας με «ακριβό» συμβόλαιο, η διαγραφή της αξίας του οποίου (μέχρι την κανονική του λήξη) επιβάρυνε τ’ «Αποτελέσματα της Χρήσης» δημιουργώντας ή μεγαλώνοντας τις ζημιές και καταβαραθρώνοντας τα Ίδια Κεφάλαια.

Προκειμένου να μην χρειάζεται η αποτίμηση της αξίας των αθλητών (η οποία συν τοις άλλοις είναι και ανεπαρκής αφού η επιτροπή έχει να συνεδριάσει πολλά χρόνια για ν’ αποτιμήσει την αξία των αθλητών) πρέπει ν’ αποδεσμευτούν ειδικά οι Α.Α.Ε. από την εφαρμογή των άρθρων 47 & 48 παρ. 1γ του Κ.Ν. 2190/1920. Στην θέση των άρθρων αυτών μπορεί και πρέπει να εισαχθεί ο Δείκτης Ρευστότητας με τον οποίο μετράμε την επάρκεια του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού να καλύψει το σύνολο των Υποχρεώσεων (Βραχυποθέσμων και Μακροπροθέσμων). Όταν το πηλίκο της διαίρεσης Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Υποχρεώσεις (Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες) ισούται ή είναι άνω της μονάδας, σημαίνει ότι η Α.Α.Ε δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας ανεξαρτήτως της σχέσης των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Μετοχικό Κεφάλαιο της.»

 

Φορολογία και φορολογικές υποχρεώσεις των Α.Α.Ε.

Η αποκτηθείσα από το 1979 ως σήμερα πείρα μάς διδάσκει ότι οι Α.Α.Ε. είναι τις περισσότερες φορές (αν όχι μονίμως) ζημιογόνες. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι οι Α.Α.Ε. να μην εισφέρουν (σχεδόν) καθόλου Φόρο Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Ν.Π.). Από την άλλη δεν αποδίδουν πάντα τους έμμεσους φόρους (Φ.Π.Α. & Φ.Μ.Υ.+Χαρτόσημο) που έχουν παρακρατήσει και οι οποίοι πληρώνονται από τους πελάτες, συνεργάτες και υπαλλήλους τους. Συνεπώς το Κράτος και έμμεσα η κοινωνία από φορολογική άποψη δεν κερδίζουν (εισπράττουν) κάτι όσο η κατάσταση παραμένει η ίδια. Από την άλλη στον χώρο του «Επαγγελματικού Αθλητισμού» διακινούνται μεγάλα ποσά τα οποία αρκετές φορές θεωρούνται «πρόκληση» ενώ δεν δικαιολογούνται ούτε από τις εισπράξεις των Α.Α.Ε. αλλά ούτε και από τις χορηγίες. Μόνον η οικονομική επιφάνεια του ιδιοκτήτη και τα προσδοκώμενα έσοδα από την Ευρώπη μπορούν ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να τα δικαιολογήσουν. Το χειρότερο της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας είναι πως οι ιδιοκτήτες των Α.Α.Ε. μπορούν ανά πάσα στιγμή να εγκαταλείψουν τις Α.Α.Ε. αφήνοντας ανεξόφλητες τις υποχρεώσεις που δημιούργησε η διοίκηση τους.

Από την περιληπτική περιγραφή και μόνο που δόθηκε παραπάνω γίνεται προφανές ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων που διακινούνται στον χώρο του «Επαγγελματικού Αθλητισμού» αφορούν «μαύρα» χρήματα από παράνομες (ή νόμιμες αλλά ηθικά ελεγκτέες δραστηριότητες). Βέβαια εκτός από τις υποψίες έχουν υπάρξει και καταγγελίες για το ζήτημα αυτό. Το χειρότερο όμως είναι ότι στον χώρο του «Επαγγελματικού Αθλητισμού» δεν γίνεται τίποτα διαφορετικό απ’ ότι γίνεται και σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Απλώς ο τομέας αυτός παρουσιάζει μεγαλύτερη ευκολία στο «ξέπλυμα» (νομιμοποίηση) χρήματος σε σχέση με άλλους.

Οφείλουμε συνεπώς να διαμορφώσουμε ένα απλό και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Α.Ε. με διττό στόχο. Από την μία να εισφέρουν οι Α.Α.Ε. στα φορολογικά έσοδα αναλόγως των εσόδων τους και από την άλλη να σταματήσει η σπέκουλα ότι οι Α.Α.Ε. βρίσκονταν κάτω από ένα ιδιάζον καθεστώς που ίσχυε μόνο γι’ αυτές, δεν ελέγχονταν και λειτουργούσαν (συνεχίζουν να λειτουργούν) σε καθεστώς παρανομίας/ανομίας όπως ανακάλυψε πρόσφατα και ο Στ. Κοντονής (βλέπε εδώ).

Οφείλει το Κράτος να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά και να μην επιτρέψει η λειτουργία των Α.Α.Ε. να γίνεται σε βάρος της κοινωνίας. Οι Α.Α.Ε. θα πρέπει να πληρώνουν και αυτές Φ.Ε.Ν.Π. Με το ισχύον φορολογικό σύστημα αυτό είναι αδύνατον, αφού Φ.Ε. οι Α.Ε. πληρώνουν μόνον όταν εμφανίζουν κέρδη. Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Α.Α.Ε. είναι μονίμως ζημιογόνες, ενώ όταν εμφανίζουν κέρδη αυτά συμψηφίζουν ζημιές της προηγούμενης 5ετίας, το Κράτος δεν εισπράττει Φ.Ε. από τις Α.Α.Ε. Αυτή η κατάσταση μπορεί και πρέπει ν’ αλλάξει.

Για τον λόγο αυτόν προτείνουμε:

 • Να θεσμοθετηθεί Φ.Ε. ο οποίος (όπως γίνεται και στην Γερμανία) θα υπολογίζεται σε ποσοστό επί του συνολικού τζίρου (πωλήσεων) π.χ. 5%. Ο φόρος αυτός θα εισπράττεται μόνον στην περίπτωση που ο Φ.Ε. ο οποίος επιβάλλεται στα κέρδη της εταιρείας είναι μικρότερος από αυτόν. Με την επιβολή του συγκεκριμένου φόρου εξαντλείται και η φορολογική υποχρέωση της Α.Α.Ε. ως προς τον Φ.Ε.Ν.Π.
 • Ένα μήνα μετά την λήξη της χρήσης (30 Ιούνη), δηλαδή στα τέλη Ιούλη η Εφορία θα πρέπει να έχει ελέγξει την Α.Α.Ε. σχετικά με την απόδοση των παρακρατούμενων φόρων (Φ.Π.Α. & Φ.Μ.Υ.+Χαρτόσημο) και να έχει καταλογίσει προσωρινά τον Φ.Ε.Ν.Π. ο οποίος προκύπτει είτε ως ποσοστό επί του τζίρου, είτε ως ποσοστό επί των κερδών (όποιος είναι μεγαλύτερος). Ο παραπάνω έλεγχος θα γίνεται υπό την αίρεση του ελέγχου της Α.Α.Ε. από τον Ορκωτό Ελεγκτή της, αμέσως μετά την έκδοση της Έκθεσης του οποίου θ’ ακολουθεί ο οριστικός φορολογικός έλεγχος. Επιτρέπεται ο επανέλεγχος Α.Α.Ε. μόνον στην περίπτωση που εντός του χρόνου παραγραφής των δικαιωμάτων του Δημοσίου (5ετία αυτή την στιγμή) υποπέσουν στην αντίληψη των Φορολογικών ή άλλων Αρχών πληροφορίες για ξέπλυμα χρήματος ή φοροδιαφυγή.  
 • Ο οριστικός φορολογικός έλεγχος μπορεί ν’ αντικατασταθεί από την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού (το οποίο εκδίδεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή όπως ορίζει ο νόμος). Ειδικά για τις Α.Α.Ε. δεν έχει εφαρμογή το ύψος του τζίρου άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η έκδοση. Η χρέωση για την έκδοση του Φ.Π. είναι κλιμακωτή και αντίστοιχη του τζίρου της Α.Α.Ε.  
 • Η ρύθμιση του Ν. 2725/1999 σχετικά με τον σχηματισμό αποθεματικού ανεξαρτήτως του ύψους στο οποίο αυτό μπορεί να ανέλθει πρέπει να παραμείνει. Επίσης θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να επιβληθεί η νομική υποχρέωση απόδοσης στο ιδρυτικό σωματείο του ποσοστού του από τα κέρδη της Α.Α.Ε. σε κάθε περίπτωση και ταυτόχρονα ν’ απαγορευτεί στο σωματείο να δεχτεί την για λογαριασμό του μετοχοποίηση του ποσού αυτού. Τέλος θα μπορούσε να επιβληθεί δια νόμου (αν και κάτι τέτοιο στην συγκυρία αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολο) η απόδοση σε ετήσια βάση σε μετρητά στο σωματείο ποσοστού επί του συνολικού τζίρου ειδικά όταν η Α.Α.Ε. δεν πραγματοποιεί κέρδη και δεν δίνει μέρισμα.
 • Η ανάγκη επαρκούς πληροφόρησης σχετικά με την πηγή εσόδων (κυρίως των μετρητών) της Α.Α.Ε. επιβάλλει την υποχρέωση υποβολής της Κατάστασης Ταμειακών Ροών η οποία συντάσσεται από τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες. Ο τύπος της Κατάστασης καθώς και πλήρεις οδηγίες για την σύνταξη της πρέπει να έχουν δοθεί το αργότερο με την έναρξη της νέας αγωνιστικής χρονιάς προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για την προετοιμασία των λογιστηρίων των Α.Α.Ε.          

 

Θέματα ανταγωνισμού.

Εκτός από την τακτοποίηση των χρεών και των φορολογικών υποχρεώσεων των Α.Α.Ε. είναι κρίσιμη και ουσιαστική η εκκαθάριση του τοπίου σχετικά με ζητήματα που άπτονται των όρων του ανταγωνισμού όπως ο δανεισμός παικτών σε άλλες ομάδες. Θεωρούμε ότι πρέπει ν’ αποφευχθεί ο καθορισμός με νόμο του αριθμού (ή ποσοστού παικτών) που μπορεί να δανείζει μια ομάδα σε άλλη/-ες της ίδιας κατηγορίας και τόσο αυτό το θέμα όσο και άλλα που άπτονται της λειτουργίας του ανταγωνισμού να καθορισθούν με δεσμευτική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία και θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι την έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος από την ψήφιση του νέου Αθλητικού Νόμου με τον οποίο θα εισαχθούν οι παραπάνω διατάξεις.

Αυτές είναι οι προτάσεις μας για το νέο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο των Α.Α.Ε. Θεωρούμε ότι από την πλευρά μας και για την ώρα έχουμε εξαντλήσει το θέμα και δεν θεωρούμε ότι πρέπει να επανέλθουμε, όχι τουλάχιστον πρίν ν’ αρχίσει (αν και όταν) η σχετική συζήτηση.

 

8 Ιούνη 2015
παρατηρητήριο.

 

 

Διαβάστηκε 6759 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Α.Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Β’)