Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ: ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Π.Α.Ε. ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ (ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ: ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Π.Α.Ε. ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ
(ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Το προηγούμενο διάστημα αναλύσαμε σε σειρά κειμένων μας την «AEK FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», μια εταιρεία η λειτουργία της οποίας σχετίζεται αποκλειστικά με την Α.Ε.Κ. Σε συνέχεια της παρουσίασης και της ανάλυσης της «AEK FC DEVELOPMENT» προσπαθήσαμε να δώσουμε την αντίστοιχη εικόνα για τις θυγατρικές εταιρείες του Π.Α.Ο. και του Γαύρου (βλέπε εδώ). Στο κείμενο εκείνο σημειώναμε ότι ο Π.Α.Ο. είναι η μοναδική Π.Α.Ε. η οποία δημοσιεύει Ενοποιημένο Ισολογισμό. Εμφανίζει δηλαδή τα επιμέρους αποτελέσματα των θυγατρικών του εταιρειών σ’ αυτά της Π.Α.Ε.

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην Ελλάδα είναι η ύπαρξη πολλών νόμων σχετικών με την λειτουργία τους. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τις Π.Α.Ε. την ιδιαίτερη λειτουργία των οποίων ρυθμίζει ο Ν. 2725/1999. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια ψηφίστηκαν 3 Νόμοι (Κώδικες) με τους οποίους ρυθμίζονται τα Φορολογικά, Διαδικαστικά και Λογιστικά θέματα των εταιρειών. Οι Κώδικες αυτοί κατήργησαν κάθε προηγούμενη σχετική νομοθεσία και έτσι αυτή την στιγμή (και μέχρι να πληθύνουν οι τροποποιήσεις τους) υπάρχει ένα νέο και σαφές νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών (και όχι μόνο).

Πρώτος χρονικά ψηφίστηκε ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων (Ν. 4172/2013). Στη συνέχεια ψηφίστηκε ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (Ν. 4174/2013). Με τον Κώδικα αυτόν ρυθμίζονταν όλα τα ζητήματα που αφορούν την υποβολή δηλώσεων, καταστάσεων κ.λ.π., τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων έναντι της Φορολογικής Αρχής καθώς και ορίσθηκαν τα πρόστιμα για κάθε είδους παραβάσεις και παραλείψεις. Στα τέλη του προηγούμενου χρόνου ψηφίστηκε ο Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (βλέπε εδώ & εδώ) και αφορά τον τρόπο λειτουργίας του Λογιστηρίου καθώς και τους κανόνες της λογιστικής παρακολούθησης των εταιρειών. Με τον Ν. 4308/2014 καταργήθηκε κάθε άλλη σχετική νομοθεσία και ειδικότερα οι ρυθμίσεις του Ν. 2190/1920 που αφορούσαν ζητήματα όπως την μορφή του Ισολογισμού, τις Οικονομικές Καταστάσεις κ.α. αφήνοντας σε ισχύ μόνον όσες αφορούν την Γ.Σ. και άλλα διοικητικής υφής ζητήματα.

Είναι προφανές πως οι 3 Κώδικες στους οποίους μόλις αναφέρθηκα είναι δεσμευτικοί και όχι προαιρετικοί για όλες τις εταιρείες ακόμη και για τις Α.Α.Ε. Στο κάτω-κάτω ο Ν. 2725/1999 ρυθμίζει μόνο τον τρόπο λειτουργίας των Α.Α.Ε. όσον αφορά το αθλητικό σκέλος, επιβάλλοντας μεν κάποιες ειδικότερες ρυθμίσεις (όπως τον τρόπο σύστασης και κάλυψης του ιδρυτικού Μετοχικού Κεφαλαίου τους και τα δικαιώματα του ιδρυτικού σωματείου) αλλά δεν μπαίνει σε Φορολογικά και Λογιστικά χωράφια την ρύθμιση των οποίων αφήνει στους σχετικούς κάθε φορά Κώδικες. Συνεπώς οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο Ν. 4308/2014 είναι δεσμευτικές για όλες τις Α.Α.Ε.

Ο Ν. 4308/2014 και συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις στις οποίες θ’ αναφερθώ ισχύει από 1 Γενάρη 2015 για όσες εταιρείες έχουν διαχειριστική περίοδο Γενάρη – Δεκέμβρη και από την 1η Ιούλη για όσες έχουν διαχειριστική περίοδο Ιούλη – Ιούνη. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι Α.Α.Ε. (Π.Α.Ε. & Κ.Α.Ε.) για τις οποίες ο νόμος ισχύει για την χρήση που τρέχει ήδη.

Ο Ν. 4308/2014 στο άρθρο 2 καθορίζει τα όρια με τα οποία ταξινομούνται ως προς το μέγεθος οι εταιρείες. Αναλόγως της ταξινόμησης τους εφαρμόζουν μέρος των διατάξεων ή εξαιρούνται από την υποχρεωτική εφαρμογή άλλων (εννοείται πως προαιρετικά μπορούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις από τις οποίες έχουν εξαιρεθεί). Με βάση τα τεθέντα όρια και έχοντας υπ’ όψη τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό του της χρήσης 2013-2014 μόνον ο Γαύρος εντάσσεται στην κατηγορία των «μεγάλων οντοτήτων». Όλες οι υπόλοιπες Α.Α.Ε. εντάσσονται στις «μεσαίες οντότητες». Τα όρια που θέτει ο νόμος για την κατάταξη στις «μεσαίες οντότητες» είναι:

 • Σύνολο Ενεργητικού μέχρι 20 εκ. Ευρώ,
 • Καθαρό ύψος Κύκλου Εργασιών μέχρι 40 εκ. Ευρώ,
 • Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού μέχρι 250 άτομα.

Τα όρια αυτά υπολογίζονται στην ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, δηλαδή στις 30 Ιούνη κάθε έτους. Η υπέρβαση δύο ορίων από τα 3 κατατάσσει αυτομάτως την οντότητα (εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής) στην επόμενη ανώτερη κατηγορία των «μεγάλων οντοτήτων». Τα ίδια όρια ισχύουν και για την κατάταξη των ομίλων εταιρειών, όπου ως όμιλος εννοείται η μητρική και όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις της. Ειδικά για τον όμιλο ισχύει η πρόβλεψη ότι αν υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει 2 από τα 3 σχετικά όρια για 2 συνεχόμενες χρήσεις, τότε αλλάζει κατηγορία μεγέθους κατά την επόμενη (τρίτη κατά σειρά) χρήση (άρθρο 31 παρ. 5). Σχετικά με το πότε κάποια επιχείρηση θεωρείται θυγατρική θα μιλήσω αμέσως μετά.

Με το άρθρο 30 καθορίζονται οι προϋποθέσεις απλοποιήσεων και απαλλαγών σχετικά με την εφαρμογή του νόμου. Για την περίπτωση όλων των Α.Α.Ε. (πλήν Γαύρου) το μόνο ενδιαφέρον σημείο είναι η παρ. 10 του οποίου οι σημαντικότερες από τις απαλλαγές αφορούν υποχρεώσεις του άρθρου 29. Συγκεκριμένα οι «μεσαίες οντότητες» απαλλάσσονται από:

 • την αναλυτική παρουσίαση του Καθαρού ύψους του Κύκλου Εργασιών κατά κλάδο δραστηριότητας (παρ. 24),
 • την αναγραφή των συνολικών αμοιβών του Ορκωτού Ελεγκτή ή/και του Ελεγκτικού Γραφείου (παρ. 32) και
 • την αναγραφή της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της και των αντίστοιχων μ’ αυτά υποχρεώσεων τα οποία η οντότητα πρόκειται σίγουρα να διαθέσει τους επόμενους 12 μήνες (παρ. 33).

Το άρθρο 32 ορίζει τις «Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης». Συγκεκριμένα η 2η παράγραφος θέτει 5 προϋποθέσεις από τις οποίες τουλάχιστον οι 2 έχουν εφαρμογή σε όσες Α.Α.Ε. συνεργάζονται με εταιρείες οι οποίες πωλούν είδη με το σήμα τους ή/και αναπτύσσουν και εκμεταλλεύονται το δίκτυο των Ακαδημιών τους. Οι περισσότερες των διατυπώσεων που χρησιμοποιούνται εδώ είναι ίδιες μ’ αυτές που υπήρχαν στις καταργούμενες διατάξεις του Ν. 2190/1920. Σε κάποιες περιπτώσεις οι διατυπώσεις έγιναν σαφέστερες ακολουθώντας την εμπειρία από αντίστοιχες καταστάσεις και διατυπώσεις. Σε κάθε περίπτωση τα πράγματα είναι πλέον ξεκάθαρα.

Μια μητρική οντότητα συντάσσει Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εάν:

 • Έχει την πλειοψηφία τω δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της άλλης οντότητας (θυγατρική).
 • Έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης οντότητας και είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος αυτής της οντότητας.
 • Έχει το δικαίωμα ν’ ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη οντότητα, της οποίας είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος, είτε βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με την οντότητα αυτή είτε βάσει πρόβλεψης του ιδρυτικού εγγράφου ή του Καταστατικού της.
 • Έχει την εξουσία ν’ ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο στην άλλη οντότητα.

Η 5η προϋπόθεση (στον νόμο αριθμείται ως 4η) έχει υποπεριπτώσεις και για να μην μπερδεύεστε περισσότερο αναφέρεται ξεχωριστά. Η 5η προϋπόθεση έχει ως εξής:

 Είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος της άλλης οντότητας και είτε:

1.Ελέγχει από μόνη της, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους, εταίρους ή μέλη της οντότητας αυτής την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της είτε,

2.Ισχύουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

2.1.Η πλειοψηφία των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της οντότητας αυτής που είχαν την διοίκηση κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου καθώς και κατά την προηγούμενη περίοδο και μέχρι την κατάρτιση των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, έχειο διοριστεί μόνο ως αποτέλεσμα της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

2.2.Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από τη μητρική οντότητα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στην θυγατρική οντότητα.

2.3.Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα σημεία α’, β’ ή γ’ της παρούσας παραγράφου (τα πρώτα 3 από τα 4 σημεία που αναφέρονται παραπάνω), αναφορικά με αυτή την οντότητα (θυγατρική).

Στο υπόλοιπο άρθρο δίνονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή των προϋποθέσεων και ειδικά αυτών που αφορούν σε δικαιώματα διορισμού μελών της θυγατρικής και σε δικαιώματα ψήφου. Σε κάθε περίπτωση η προϋπόθεση που αφορά όλες τις Α.Α.Ε. είναι η 5η (όπως δημοσιεύεται στο άρθρο 32) η εφαρμογή της οποίας κρίνεται στην βάση των πραγματικών περιστατικών. Η διατύπωση της όσο γενικόλογη και ασαφής και αν φαίνεται, άλλο τόσο συγκεκριμένη είναι:

 • Έχει την εξουσία ν’ ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο στην άλλη οντότητα.

Στο επόμενο άρθρο (33) του Ν. 4308/2014 ορίζεται ότι οι «μεσαίοι όμιλοι» (στην ουσία όλοι πλήν Γαύρου) απαλλάσσονται από την σύνταξη Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εκτός αν κάποια από τις οντότητες είναι Δημόσιου Συμφέροντος (παρ. 1). Στο σημείο αυτό και για την αποφυγή παρεξηγήσεων πρέπει να γίνουν δύο παρατηρήσεις:

 • Η απαλλαγή είναι για την σύνταξη Ενοποιημένου Ισολογισμού και δεν αφορά στην εξαγωγή Ενοποιημένου Αποτελέσματος. Αυτό σημαίνει ότι η Α.Α.Ε. συνυπολογίζει τα επιμέρους αποτελέσματα των θυγατρικών της (όπως ο Π.Α.Ο.) άσχετα αν δεν συντάσσει (υποχρεωτικά) Ισολογισμό κατά τα πρότυπα των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
 • Δημοσίου Συμφέροντος οντότητα είναι σύμφωνα με τον ορισμό που ισχύει σήμερα κάθε εισηγμένη σε Χρηματιστηριακή Αγορά επιχείρηση. Όπως έχουμε γράψει και σε άλλα κείμενα μας η Κυβέρνηση έχει την ευχέρεια να καθορίζει κάθε φορά τις προϋποθέσεις για την ένταξη στις Δημοσίου Συμφέροντος οντότητες. Για τις Δημοσίου Συμφέροντος οντότητες ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ελέγχου και δημοσιότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες.  

Το άρθρο 34 στην παρ. 1 παραπέμπει στα υποδείγματα των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Περαιτέρω στις παρ. 5 & 7 ορίζονται τα εξής:

 • Όταν μετοχές θυγατρικών οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση κατέχονται από πρόσωπα άλλα εκτός του ομίλου, το ποσό που αποδίδεται σ’ αυτές τις μετοχές εμφανίζεται ξεχωριστά στην καθαρή θέση του Ενοποιημένου Ισολογισμού ως «δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο» (παρ. 5).
 • Το ποσό του κέρδους ή ζημίας που αποδίδεται στις μετοχές που αναφέρονται στην παρ. 5του παρόντος άρθρου εμφανίζεται ξεχωριστά στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων ως «Κέρδος ή Ζημία που αποδίδεται στα δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο» (παρ. 7).  

Σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω 2 παραγράφων στην περίπτωση της «AEK FC DEVELOPMENT» μπορείτε ν’ ανατρέξετε στο κείμενο μας στο οποίο παρουσιάζαμε τα μετόχους και την διοίκηση της εταιρείας (βλέπε εδώ).

Τέλος στο άρθρο 36 γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο των Σημειώσεων που συνοδεύουν τις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

 

Συμπέρασμα.

Με βάση όσα ανέφερα παραπάνω γίνεται προφανές ότι για την περίοδο που ήδη τρέχει (Ιούλης 2015 – Ιούνης 2016) οι Α.Α.Ε. θα πρέπει να συμπεριλάβουν (είναι υποχρεωμένες) στα αποτελέσματα τους τ’ αποτελέσματα των θυγατρικών τους. Ως τέτοιες (θυγατρικές) εννοούνται στην πράξη όλες οι επιχειρήσεις το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται κατ’ αποκλειστικότητα ή σε μεγάλο βαθμό (πάνω από 20% του Συνολικού καθαρού Κύκλου εργασιών τους) με μια Α.Α.Ε. Η μόνη παραχώρηση είναι ότι δεν είναι υποχρεωμένες να συντάξουν Ενοποιημένο Ισολογισμό όπως ο Π.Α.Ο.

Η ενοποίηση σε όμιλο επιχειρήσεων θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα ελλείμματα της μητρικής (Π.Α.Ε. ή Κ.Α.Ε.) εφ’ όσον τα ελλείμματα των θυγατρικών θα μεταφέρονται στην μητρική. Οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί η «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.» θυγατρική της «Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» είναι δεδομένες και έχουν να κάνουν είτε με δικαιώματα ψήφου και εκπροσώπησης, είτε με το δικαίωμα άσκησης (ή την άσκηση) ελέγχου στις αποφάσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής. Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα κρίνεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Για την καλύτερη εφαρμογή της ενοποίησης καλό θα ήταν οι θυγατρικές εταιρείες των Α.Α.Ε. ν’ αλλάξουν την διαχειριστική τους περίοδο (σε όσες περιπτώσεις απαιτείται) από Γενάρη – Δεκέμβρη σε Ιούλη – Ιούνη έτσι ώστε ο έλεγχος σε μητρική και θυγατρική να γίνεται ταυτόχρονα κάτι που θα καθιστά απολύτως συγκρίσιμα τ’ αποτελέσματα από χρονιά σε χρονιά.      

Την ευθύνη για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου την έχουν κατ’ αρχήν οι ίδιες οι Α.Α.Ε. Ειδικότερα εντός της Α.Α.Ε. την ευθύνη την έχουν κατά σειρά οι:

 • Εσωτερικός/Οικονομικός Ελεγκτής (π.χ. ο κος Βραχυπέδης στην HEC),
 • Οικονομικός Διευθυντής (π.χ. ο κος Πάτκας στην Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.).

Ωστόσο την τελική ευθύνη την έχει ο Ορκωτός Ελεγκτής ο οποίος και θα υπογράψει τον Ισολογισμό της Α.Α.Ε. Ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να είναι (και είναι) ενήμερος όλων των αλλαγών στην νομοθεσία. Για τον λόγο αυτόν οι Ορκωτοί Ελεγκτές δαπανούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους κάθε χρόνο σε σχετικά σεμινάρια. Δουλειά του είναι να εντοπίσει την επίδραση των αλλαγών αυτών στο ελεγκτικό έργο του και να ειδοποιήσει την ελεγχόμενη απ’ αυτόν εταιρεία για την ανάγκη συμμόρφωσης μ’ αυτές. Ο Ορκωτός Ελεγκτής έχοντας τακτική επαφή με την εταιρεία μπορεί εγκαίρως να την ενημερώσει, ενώ στην περίπτωση που αυτή δεν συμμορφωθεί είναι υποχρεωμένος να κάνει σχετική αναφορά στην έκθεση του ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προβλέπεται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (τα οποία έχει επικυρώσει η Ελλάδα) και τις οδηγίες της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.).

Κλείνοντας και μιλώντας συγκεκριμένα για την περίπτωση της Α.Ε.Κ. η «άσκηση ελέγχου» από την Π.Α.Ε. στην «AEK FC DEVELOPMENT NETWORK ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» αποδεικνύεται από τα εξής:

 • Το αντικείμενο δραστηριότητας της «AEK FC DEVELOPMENT» που έχει αποκλειστική σχέση με την Α.Ε.Κ.
 • Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην διοίκηση της. Συγκεκριμένα Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. και «AEK FC DEVELOPMENT» έχουν κοινούς τόσο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όσο και τον Οικονομικό Διευθυντή. Δηλαδή στις δύο κυριότερες θέσεις των 2 εταιρειών βρίσκονται τα ίδια άτομα με τους ίδιους ρόλους.  

Θεωρώ αυτονόητη την συμμόρφωση όλων των Α.Α.Ε. που έχουν ιδρύσει εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τις πωλήσεις προϊόντων με το σήμα τους και το δίκτυο των Ακαδημιών τους (αλλά και την κατασκευή γηπέδου). Δυστυχώς όμως δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος ότι οι Ισολογισμοί που θα δημοσιευτούν του χρόνου τέτοια εποχή θα είναι Ενοποιημένοι (στις περιπτώσεις που υπάρχει τέτοια υποχρέωση). Την ευθύνη για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής εκτός των προσώπων που ανέφερα παραπάνω την έχει και το Υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο με βάση τον Ν. 2725/1999 έχει αυτή την υποχρέωση.

Εκτός όμως από την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης οι Ενοποιημένοι Ισολογισμοί των Α.Α.Ε. δίνουν την δυνατότητα σ’ όλους μας να εξάγουμε πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα για τον χώρο του «Επαγγελματικού Αθλητισμού». Επειδή όμως η πλειοψηφία των οπαδών δεν έχει τις σχετικές γνώσεις και ελάχιστοι από αυτούς ενδιαφέρονται να τις αποκτήσουν καλό θα ήταν να υπάρξει παρέμβαση για την εμφάνιση τόσο των οικονομικών μεγεθών όσο και των παρατηρήσεων σχετικά μ’ αυτά με τον απλούστερο δυνατό τρόπο.

 

 

 16 Δεκέμβρη 2015
παρατηρητής 1.

 

 

 

Διαβάστηκε 4541 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ: ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Π.Α.Ε. ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ (ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)